fbpx

Postup vymáhania pohľadávok

Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu.

Spoločnosť Claims Collection, s.r.o., je vyhľadávaná spoločnosť, ktorá má dôsledne premyslený každý krok smerujúci voči dlžníkom. Náš tím je svojim klientom neustále k dispozícii a výsledok efektívnej práce je zrkadlom tvrdého a dôsledného prístupu nášho tímu.

Náš tím je spoľahlivým riešením vašich problémov, a preto nás neváhajte kontaktovať s každou otázkou týkajúcou sa vašej pohľadávky.

Nakoľko ste účelovo vyhľadali služby našej spoločnosti, je viac ako pravdepodobné, že ste kontaktovali svojich dlžníkov telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, pričom ste boli ignorovaní alebo vám boli zo strany dlžníka poskytnuté nerelevantné informácie. Našťastie, práve vtedy, keď už vy neviete ako ďalej, prichádza naša spoločnosť, ktorá má riešenie a vybaví vaše problémy za vás.

Ako postupujeme

V našej spoločnosti chápeme, že vám záleží aj na cene našich služieb, aby ste mali čo najmenšiu stratu, nakoľko ide o vaše finančné prostriedky, a preto sme, čo sa týka našej cenovej politiky, úplne transparentní. Ceny našich služieb sa pohybujú od 30 % do 10 % z nominálnej hodnoty pohľadávok, pokiaľ ide o pohľadávky vyššie ako 200,- Eur. V prípade, ak naša spoločnosť nič od dlžníka nevymôže, vám ako nášmu klientovi nevznikajú žiadne finančné náklady. 

Krok č. 1

Prvý krok spočíva v oslovení našej spoločnosti telefonicky, písomne alebo prostredníctvom e-mailu. V oboch prípadoch je nutné, aby došlo z vašej strany k objasneniu situácie, v akej sa ako veriteľ nachádzate. Náš tím dôkladne rozanalyzuje vašu pohľadávku a bude vám písomne poskytnutý návrh možného riešenia vymoženia vašej pohľadávky, ako aj cenová ponuka. Po odsúhlasení nami navrhnutej cenovej ponuky vám bude po vzájomnom dohovore určený termín úvodnej konzultácie, kde vám bude taktiež pridelený osobný konzultant – člen nášho tímu, ktorý bude mať na starosti kompletný proces vymoženia vašej pohľadávky.

Krok č. 2

Pridelený člen tímu sa podrobne zoznámi so skutočnosťami, ktoré mu boli z vašej strany poskytnuté. Aby bol proces vymáhania vašej pohľadávky čo najefektívnejší, je nutné, aby ste nám poskytli všetky informácie a dokumenty, na základe ktorých došlo k vzniku pohľadávky. V prípade absencie podstatných dokumentov vás člen nášho tímu telefonicky alebo písomne požiada o chýbajúce podklady. Po dôkladnom oboznámení sa so všetkými relevantnými skutočnosťami nami pridelený člen tímu preskúma majetkové pomery dlžníka, ako aj osoby zodpovednej za schválenie transakcie, ktorá založila vznik pohľadávky.

Dobre rozumieme realite podnikateľského prostredia a vieme precízne odhadnúť, ako sa Vaši dlžníci pokúsia z pohľadávok vyviniť. Táto znalosť podnikateľského prostredia zachránila našim klientom množstvo finančných prostriedkov, pričom sme boli schopní preukázať aj osobnú zodpovednosť štatutárov, ktorí vykonali machinácie v rámci spoločností, čo zabezpečilo získanie finančných prostriedkov na úhradu pohľadávok priamo od takýchto osôb. Práve tieto znalosti nás odlišujú od bežných spoločností zameraných na vymáhanie pohľadávok.

Krok č. 3

Po dôkladnej analýze vám bude vytvorený plán postupu vymoženia pohľadávky, ktorý nebude sprístupnený tretím osobám. Takto pripravený plán nebude nikde zverejnený ani nikomu poskytnutý, aby nedošlo k jeho ovplyvneniu zo strany dlžníka alebo iných osôb. S ohľadom na bezpečnosť vašich majetkových záujmov, najmä pre prípad, aby dlžník do budúcna neznižoval možnosť plnenia svojho záväzku s ohľadom na odmenu za vymáhanie pre našu spoločnosť, podrobnosti ohľadom odmeny dohodnutej medzi nami a vami nebudú nikdy sprístupnené dlžníkom ani iným tretím osobám. V našej dlhoročnej praxi sme už počuli rôzne výhovorky a vytvorili sme účinné stratégie, ako sa cez ne dopracovať k pravde a od pravdy ku skutočnému a efektívnemu vymoženiu pohľadávok.

Prvý krok je iba na vás

Stačí nás kontaktovať ešte dnes a vymáhací proces môžeme začať už zajtra.