Cenník odkúpenia pohľadávok

Pri výbere profesionálnej spoločnosti, ktorá bude vymáhať vaše finančné prostriedky, sa vo vlastnom záujme budete chcieť vyhnúť spoločnostiam, ktoré používajú naučené skriptá, nemajú s vymáhaním dostatočné skúsenosti alebo im chýbajú znalosti z relevantných príbuzných odvetví.

Naša spoločnosť vám ponúka to, čo pri vašom výbere zohrá najdôležitejšiu úlohu: servis, poznatky, integritu a predovšetkým výsledky, resp. pravdepodobnosť reálneho vymoženia vašich pohľadávok.

Napriek tomu patria v tomto odvetví naše služby medzi cenovo najdostupnejšie a v pomere ceny a úspešnosti nemáme na trhu konkurenciu. Naša spoločnosť odkupuje pohľadávky s odloženou splatnosťou kúpnej ceny naviazanou na reálne vymoženie pohľadávky, pričom tento spôsob zabezpečuje ochranu našej spoločnosti, ako aj vašej spoločnosti alebo osoby, nakoľko sa predchádza rizikám z nevymožiteľnosti. Tento spôsob je najpreferovanejší zo strany našich klientov, nakoľko klienti majú možnosť získať vysokú návratnosť svojej pohľadávky s nulovými stratami v prípade nevymožiteľnosti z našej strany.

Orientačný cenník odkúpenia pohľadávok zo strany našej spoločnosti

POHĽADÁVKY, KTORÝCH NOMINÁLNA HODNOTA sa nachádza
V ROZMEDZÍ:
NAŠA SPOLOČNOSŤ ODKUPUJE S ODLOŽENOU LEHOTOU SPLATNOSTI KÚPNEJ CENY NAVIAZANOU NA VYMOŽITEĽNOSŤ POHĽADÁVKY ZA:
50,- Eur až 100,- Eur50% ich nominálnej hodnoty
100,- Eur až 300,- Eur60% ich nominálnej hodnoty
300,- Eur až 500,- Eur70% ich nominálnej hodnoty
500,- Eur až 2 000,- Eur75% ich nominálnej hodnoty
2 000,- Eur až 50 000,- Eur80% ich nominálnej hodnoty
50 000,- Eur až 300 000,- Eur85% ich nominálnej hodnoty
nad 300 000,- Euršpeciálne upravenú cenu dohodnutú s klientmi, vypočítanú v závislosti od konkrétnych okolností

Pohľadávky, ktorých splatnosť kúpnej ceny nie je naviazaná na reálne vymoženie pohľadávky

Naša spoločnosť odkupuje aj pohľadávky, ktorých splatnosť kúpnej ceny nie je naviazaná na reálne vymoženie pohľadávky, avšak vzhľadom k tomu, že tento spôsob si vyžaduje overenie stavu dlžníkovho majetku a faktickú vymožiteľnosť, nemôžeme poskytnúť dopredu určený cenník, nakoľko jeho určenie bude vždy závisieť nielen od konkrétnej hodnoty pohľadávky, ale aj od konkrétneho dlžníka. V prípade, že máte záujem o takýto spôsob odkúpenia pohľadávok, kontaktujte nás prosím e-mailom alebo telefonicky.

Pod hlavičkou našej spoločnosti

Všetky úkony voči dlžníkovi súvisiace s vymáhaním jednotlivých pohľadávok budú vykonávané pod hlavičkou našej spoločnosti. Ak dlžník neuhradí svoje záväzky vyplývajúce z pohľadávky, budeme pohľadávky vymáhať v súdnom konaní, pričom budeme spolupracovať s jednou zo spriaznených advokátskych kancelárií, ktorej bude poskytnutá dôkladná súčinnosť a v tomto prípade budú všetky úkony vykonávané pod hlavičkou poverenej advokátskej kancelárie.

Pripravení vymôcť vaše pohľadávky?

Kontaktujte nás ešte dnes a vymáhací proces môžeme začať už zajtra.