fbpx

Medzinárodní klienti

Členovia nášho tímu spolupracujú aj so zahraničnou klientelou, ktorej vznikli majetkové záujmy na území Slovenskej republiky. Ide najmä o podnikateľské subjekty pôsobiace v zahraničí, ktorých služby využili občania Slovenskej republiky domnievajúc sa, že nemusia svoje záväzky plniť, prípadne, že ich veritelia nebudú cezhranične vymáhať. Členovia našej spoločnosti plynule komunikujú v anglickom jazyku, a preto sme vyhľadávanou spoločnosťou aj zahraničnými subjektami, ktorým zabezpečujeme kompletný servis súvisiaci s vymáhaním pohľadávok. Naša spoločnosť spĺňa aj tie najnáročnejšie očakávania a predstavy našich klientov.  

Rozumieme medzinárodnému právu

Rozumieme medzinárodnému obchodu, ako aj medzinárodnému právu. Naša spoločnosť má skúsenosti aj s podrobnou identifikáciou dlžníkov pri tých pohľadávkach, pri ktorých nebolo možné bez väčšej námahy zistiť totožnosť jednotlivých dlžníkov. To znamená, že ak aj svojho dlžníka nepoznáte osobne, ale pohľadávka vám vznikla, napr. na základe právneho vzťahu vzniknutého vyhláškou obce alebo mesta, sme schopní takéhoto dlžníka identifikovať a pohľadávku úspešne vymôcť. Všetci naši členovia sú pokladaní za odborníkov na ochranu osobných údajov, a teda dokážu takéto informácie získať bez toho, aby porušili akékoľvek platné právne predpisy.

vymáhanie pohľadávok zo zahraničia
vymáhanie pohľadávok v zahraničí

Spolupracujeme s advokátskymi kanceláriami

Úspech našej spoločnosti spočíva aj v spolupráci s advokátskymi kanceláriami, ktorým poskytujeme úzku súčinnosť v prípade, ak pohľadávku nie je možné vymôcť mimosúdne. Väčšinu pohľadávok vymôžeme bez začatia súdnych konaní, avšak tie súdne konania, ktoré sa začali, majú bezprecedentný úspech na budúcu solventnosť žalovaných dlžníkov, nakoľko im okrem povinnosti uhradiť pohľadávku vznikne aj povinnosť nahradiť trovy právneho zastúpenia, prípadne aj ďalšie poplatky spojené so súdnym konaním. Začatie súdneho konania v zastúpení spriaznených advokátskych kancelárií predstavuje pre nášho klienta rovnaký úspech ako mimosúdne vymoženie pohľadávky. Náš klient je s celým postupom podrobne oboznámený a s vymáhaním pohľadávky nemá žiadne starosti. Finančné náklady súvisiace so súdnym konaním (trovy právneho zastúpenia, poplatok za preklad, prípadne iné náklady spojené so súdnym konaním), ako aj povinnosť uhradiť pohľadávku vzniknú súdnym rozhodnutím dlžníkovi.

Pravidelne vás informujeme o každej pohľadávke

Naši zahraniční klienti oceňujú pravidelné a transparentné informovanie o každej pohľadávke, ktorou sme boli poverení na vymáhanie. Zabezpečujeme pre klientov kompletný servis súvisiaci s vymáhaním pohľadávok, čo znamená, že klient po prvom stretnutí s naším tímom prenechá všetky povinnosti nám, čím je odbremenený od starostí súvisiacich s pohľadávkou, ktorej sa nevie domôcť.

Pripravení vymôcť vaše pohľadávky?

Kontaktujte nás ešte dnes a vymáhací proces môžeme začať už zajtra.