fbpx

Často kladené otázky na tému vymáhanie pohľadávok

Čo mám robiť, keď mi dlžník odmieta zaplatiť?

V prvom rade musíte začať podnikať nutné právne kroky. Väčšina dlžníkov sa svojich záväzkov snaží zbaviť či už planými sľubmi, popieraním existencie pohľadávok alebo priam vyhrážaním sa. Nárok na vašu odmenu za poskytnuté služby, tovar alebo iné odškodnenie je však mnohokrát nespochybniteľný a dlžník takto iba odkladá svoje povinnosti, čím sa snaží o premlčanie daného dlhu.

Po akej dlhej dobre hrozí premlčanie pohľadávok?

Premlčacou lehotou sa myslí určitý časový úsek stanovený zákonom, dokedy si musíte uplatniť svoju pohľadávku, inak stratíte možnosť jej vynútiteľnosti súdmi Slovenskej republiky. Uvedené znamená, že pokiaľ bude pohľadávka premlčaná a dlžník vám ju predsa len uhradí, prijaté plnenie bude zákonné, avšak ak bude pohľadávka premlčaná, tak vám ju súdy Slovenskej republiky už nepriznajú. Inými slovami, ak bude dlžník plniť svoje záväzky dobrovoľne, máte šťastie, ak však odmietne plniť svoje záväzky, stratíte možnosť ich vynútiteľnosti. Premlčacia doba začína plynúť odo dňa, kedy sa právo na pohľadávku mohlo prvýkrát uplatniť. Tento moment nie je možné špecifikovať všeobecne, nakoľko pri každom type pohľadávky sa počíta táto lehota od iného dňa. Môžeme však kategorizovať ten najpoužívanejší typ pohľadávok, a to sú faktúry. Pri faktúrach sa mohlo právo uplatniť prvýkrát deň po jej splatnosti. V bežných prípadoch je v občiansko-právnych vzťahoch stanovená premlčacia lehota na 3 roky a v obchodno-právnych vzťahoch na 4 roky. Ak je však pohľadávka premlčaná a dlžník Vám podpíše uznanie dlhu, pohľadávka je stále súdne vymožiteľná, avšak tento proces nie je jednoduchý. Preto sa na nás neváhajte obrátiť aj s takýmto typom pohľadávok, avšak vždy je lepšie takýmto situáciám predísť.

Oplatí sa mi viac si vyhľadať pomoc advokáta alebo vymáhaciu spoločnosť ?

Najatie advokáta je väčšinou prvá možnosť, ktorá klienta napadne, keď má problém s neplatičmi. Samozrejme ide o výbornú pomoc na zastúpenie v súdnych konaniach, keďže bežný človek nemá dostatočne právne vzdelanie, aby vedel ako postupovať pred súdom. Hlavnou nevýhodou pri advokátoch je ich vysoká odmena, pričom si spravidla účtujú za každú hodinu strávenú nad vašim prípadom, vrátane všetkých súdnych konaní a úkonov, ktoré je potrebné spraviť.

Z tohto dôvodu sme na trh prišli my, spoločnosť zaoberajúca sa vymáhaním pohľadávok, ktorá sa špecializuje na danú oblasť a nie len, že za vás riešime všetky právne úkony, znášame súdne a exekučné poplatky ale aj komunikujeme s dlžníkom. Práve komunikácia s dlžníkom je veľmi dôležitá, nakoľko je potrebné disponovať nielen právnymi ale aj psychologickými znalosťami, ktoré dlžníka navedú k dobrovoľnej úhrade záväzkov. Práve tieto znalosti zvyšujú pravdepodobnosť rýchleho mimosúdneho vyrovnania záväzkov dlžníka.

Koľko stoja služby našej spoločnosti?

Sme jedna z mála spoločností, ktorá je úplne transparentná ohľadom cenníka našich služieb, pričom ho bez akýchkoľvek skrytých poplatkov nájdete zverejnený na nasledujúcom odkaze. Okrem dohodnutej percentuálnej odmeny neplatíte nič navyše, žiadne poplatky a ani trovy konania alebo trovy protistrany, tieto všetky riziká znášame iba my.

Pre vás najväčšou výhodou je skutočnosť, že získame nárok na odmenu iba v prípade reálneho vymoženia vašej pohľadávky. Práve kvôli tomu spôsobu odmeny viete, že máme rovnako veľkú motiváciu vymôcť vaše pohľadávky ako vy.

Ako dlho trvá vymoženie pohľadávok ?

Vymáhanie pohľadávok je veľmi individuálny proces. Mnoho dlžníkov si uvedomí vážnosť situácie už po prvej komunikácií s našou spoločnosťou, pretože nás, na rozdiel od veriteľa, chápu ako hrozbu a chápu, že ide o náš predmet podnikania a teda urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vaše pohľadávky vymohli. V prípade, ak dlžník neuhradí svoje záväzky ani po komunikácii s našou spoločnosťou, podáme návrh na začatie súdneho konania. V tejto časti sa líšime od konkurencie asi najviac. Ostatné spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania nechcú začínať súdne konania, nakoľko sú finančné nákladné, náročné na čas a energiu a najmä nemajú potrebné know-how. Spoliehajú sa spravidla na skutočnosť, že dlžníkov presvedčia zaplatiť svoje pohľadávky mimosúdne a ak sa im to nepodarí, vrátia pohľadávky pôvodným veriteľom. Naša spoločnosť neváha a po čo i len najmenšom náznaku, že nás dlžník zavádza, začíname súdne konanie. Vašou výhodou je, že náš tím tvoria právnici, ako aj advokáti, čo znamená, že dostanete prvotriedne služby bez rizika minutia ďalších finančných prostriedkov.

Ako mám postupovať, keď dlžník tvrdí, že nemá žiadne peniaze?

Pri takýchto dlžníkoch sa vymáhanie začína obdobne ako u majetných dlžníkov. Mnohí dlžníci zámerne klamú a tých je potrebné odhaliť a nenechať si zakrývať oči sladkými rečami. Osobne nemôžete vedieť, či je dlžník skutočne nemajetný, avšak my to zistiť vieme a čo viac, vieme odporovať aj právne úkony, ktorými sa zbavil svojho majetku, aby nemusel plniť svoje záväzky. S druhou časťou dlžníkov, ktorí sa vlastnými chybami skutočne dostali do ťažkej situácie, je možné dohodnúť osobitný postup splatenia záväzkov vyhovujúci obom stranám, pretože nemá zmysel majetkovo položiť dlžníka a získať napr. 30% vašich pohľadávok hneď, ako počkať a vymôcť 100% vašich pohľadávok. Pamätajte, že všetky pohľadávky stojí za to začať vymáhať, pretože až vtedy sa pozastavuje premlčacia lehota a dlžník, ktorý nič nemá v súčasnosti, môže časom nadobudnúť určitý majetok prácou, dedením alebo iným spôsobom, pričom už budeme mať dopredu získaný exekučný titul vo váš prospech.

Ako mám postupovať, keď chcem zveriť svoju pohľadávku do vašej správy?

Pre vás najjednoduchším spôsobom vyriešenia zlej situácie s dlžníkmi je zaslanie nezáväzného kontaktného formuláru, ktorý nájdete na nasledujúcom odkaze. Môžete nám však aj zavolať na naše telefónne číslo 0910 33 20 33 alebo poslať e-mail na office@claimscollection.eu. Tešíme sa na našu spoluprácu.