fbpx

Vymáhanie pohľadávok v zahraničnom insolvenčnom konaní: Treba sa ho báť?

Vymáhanie pohľadávok v zahraničnom insolvenčnom konaní: Treba sa ho báť?

Činnosť mnohých slovenských podnikov sa čoraz viac orientuje aj na zahraničné trhy. Cezhraničné podnikanie má veľa výhod, no prináša so sebou aj zvýšenú mieru rizika. Jedným z problémov, ktoré môžu nastať, je platobná neschopnosť zahraničného dlžníka a potreba začatia príslušného insolvenčného konania ako je napr. konkurz. Vymáhanie pohľadávok je v takejto situácii jednoduchšie, ak je dlžník príslušníkom niektorého z členských štátov EÚ. EÚ sa totiž snaží túto oblasť aktívne regulovať a zabezpečiť tak koordináciu jednotlivých členských štátov a ich orgánov. Právny rámec tejto problematiky nájdeme v piatej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR), ktorá ďalej odkazuje na európske právo a medzinárodné zmluvy, … Viac…

Preventívna reštrukturalizácia dlžníka a jej dopad na veriteľov

Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o riešení hroziaceho úpadku“)

Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o riešení hroziaceho úpadku“) je významnou novelou insolvenčného práva, ktorej cieľom je systematická úprava hroziaceho úpadku. Za týmto účelom bola do slovenského právneho poriadku zavedená nielen definícia hroziaceho úpadku ale aj preventívne konania, prostredníctvom ktorých môže dlžník svoju finančnú situáciu začať včas riešiť a predísť tak úpadku ako aj následnému konkurzu. Dlžník pritom môže využiť dva druhy preventívneho konania a to verejnú preventívnu reštrukturalizáciu a neverejnú preventívnu reštrukturalizáciu. Zákon okrem toho upravuje aj inštitút tzv. dočasnej ochrany, ktorým dáva dlžníkovi čas na obnovu svojej životaschopnosti. Ako tieto inštitúty ovplyvnia veriteľov? Aké práva a povinnosti im z nich vyplývajú? Sú výhodné z hľadiska vymáhania … Viac…

Ako funguje príprava a schvaľovanie reštrukturalizačného plánu?

Téme reštrukturalizácie sme sa na našom blogu venovali už niekoľkokrát. Všeobecný úvod k tejto problematike nájdete v článku

Téme reštrukturalizácie sme sa na našom blogu venovali už niekoľkokrát. Všeobecný úvod k tejto problematike nájdete v článku Reštrukturalizácia – cesta k ozdraveniu podniku a jej jednotlivé fázy načrtávame v článku Reštrukturalizácia a jej procesný postup. Nakoľko však ide o pomerne zložitý proces, radi by sme sa k tejto téme vrátili a podrobnejšie rozobrali hlavný dokument reštrukturalizácie – reštrukturalizačný plán.  Ak ste sa ocitli alebo sa niekedy ocitnete v pozícii veriteľa, ktorého dlžník prechádza procesom reštrukturalizácie, vedzte, že jej samotné povolenie súdom je signálom toho, že dlžník chce a bude bojovať za záchranu svojho podniku. To má svoje výhody aj z hľadiska vymáhania pohľadávok. Reštrukturalizácia by vám totiž ako veriteľom mala priniesť väčšie uspokojenie ako to, ktoré by ste získali … Viac…

Uspokojenie veriteľov v konkurznom konaní: Akú sumu získate späť?

Omeškanie dlžníka a následné vymáhanie pohľadávky veriteľom býva často zdĺhavou a nepríjemnou záležitosťou pre obe strany. Ak sa navyše

Omeškanie dlžníka a následné vymáhanie pohľadávky veriteľom býva často zdĺhavou a nepríjemnou záležitosťou pre obe strany. Ak sa navyše vyhlási na majetok dlžníka konkurz, mnohí veritelia sa začnú obávať, či svoje peniaze ešte niekedy uvidia. To, ako prebieha uspokojenie veriteľov v konkurznom konaní si rozoberieme v tomto článku. Všeobecný úvod do tejto problematiky nájdete v článku Konkurz podnikateľského subjektu.  Z akého majetku budete ako veriteľ uspokojený?   Veritelia sú v rámci konkurzu uspokojovaní z majetku úpadcu podliehajúcemu konkurzu. Vo všeobecnosti pôjde o všetok majetok, ktorý úpadcovi patril v čase vyhlásenia konkurzu, ale aj majetok nadobudnutý počas konkurzu, majetok zabezpečujúci úpadcove záväzky, prípadne iný majetok ustanovený zákonom. Takýto majetok tvorí konkurznú podstatu, ktorá sa ďalej člení na všeobecnú podstatu, z ktorej … Viac…

Právna úprava malého konkurzu očakáva viac iniciatívy od veriteľov

Pandémia korona vírusu dostala do ťažkej finančnej situácie nejeden podnikateľský subjekt. Otrasy, ktoré v tomto období ekonomika

Právna úprava malého konkurzu očakáva viac iniciatívy od veriteľov  Pandémia korona vírusu dostala do ťažkej finančnej situácie nejeden podnikateľský subjekt. Otrasy, ktoré v tomto období ekonomika prežívala sa premietli aj do mnohých legislatívnych zmien. Viaceré zákony boli prijaté aj v oblasti konkurzného práva. Jedným z najvýznamnejších bol zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý priniesol zmenu týkajúcu sa tzv. malého konkurzu. Tento inštitút sa síce spomínal aj v pôvodnom znení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR), no v úplne inej podobe. Jeho novelizácia priniesla v podstate nový, samostatný typ konkurzného konania inšpirovaný … Viac…

Je váš dlžník živnostníkom? Na toto si dávajte pozor pri vymáhaní svojej pohľadávky

Vymáhanie pohľadávky od dlžníka - živnostníka má určité špecifiká, ktoré je dobré poznať ešte pred vznikom spoločného záväzkového vzťahu. To,

Je váš dlžník živnostníkom? Na toto si dávajte pozor pri vymáhaní svojej pohľadávky  Vymáhanie pohľadávky od dlžníka – živnostníka má určité špecifiká, ktoré je dobré poznať ešte pred vznikom spoločného záväzkového vzťahu. To, že živnostník ručí za svoje záväzky neobmedzene celým svojím majetkom, je všeobecne známe. Pohľadávky jeho veriteľov môžu byť preto uspokojené tak z príjmov jeho podnikateľskej činnosti ako aj z jeho súkromného majetku. Práve z tohto dôvodu sú mnohí živnostníci opatrní a dávajú si väčší pozor, aby sa nezadlžili. Na druhej strane, ak už dlhy majú, tak ich majú toľko, že sa často dostanú do platobnej neschopnosti. To je veľké riziko pre ich veriteľov, ktorých pohľadávky sa môžu … Viac…

Oddlženie fyzickej osoby konkurzom: Čo môžete očakávať ako veriteľ?

V poslednom článku sme sa venovali téme osobného bankrotu (oddlženia) fyzických osôb a jeho dôsledkom pre veriteľov. Uviedli sme

V poslednom článku sme sa venovali téme osobného bankrotu (oddlženia) fyzických osôb a jeho dôsledkom pre veriteľov. Uviedli sme, že slovenská právna úprava rozlišuje dve formy oddlženia a to konkurz a splátkový kalendár. Oddlženie splátkovým kalendárom je o niečo výhodnejšie pre dlžníkov, no v praxi sa oveľa častejšie stretávame s oddlžením formou konkurzu. Zaujíma vás, ako funguje vymáhanie pohľadávky od dlžníka v konkurze? Potrebujete vedieť, aké práva máte v celom procese ako veriteľ? Chcete zistiť, ako prebieha uspokojenie prihlásených pohľadávok? Všetko sa dozviete v tomto článku. Návrh na vyhlásenie konkurzu: Kedy ho súd schváli? Návrh na vyhlásenie konkurzu podáva dlžník, ktorý je fyzickou osobou spĺňajúcou podmienky oddlženia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej … Viac…

Osobný bankrot fyzických osôb: Čo predstavuje pre veriteľov?

Osobný bankrot fyzických osôb: Čo predstavuje pre veriteľov?

Počuli ste už o osobnom bankrote fyzických osôb? Tento pojem v právnych predpisoch Slovenskej republiky nenájdete. Ide o hovorové pomenovanie tzv. oddlženia, ktoré je upravené v štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“). Ak sa ako veriteľ dozviete, že váš dlžník vyhlásil osobný bankrot, nie je to dobrý signál. Vo väčšine prípadov to znamená, že váš dlžník sa ocitol v nekonečnej špirále dlhov, z ktorej sa sám nevie dostať von. Aká je v takomto prípade šanca, že vymáhanie vašej pohľadávky bude úspešné? To závisí od viacerých faktorov. Ako veriteľ potrebujete vedieť hlavne to, kedy môže dlžník o oddlženie (osobný bankrot) požiadať, od akých dlhov … Viac…

Európsky platobný rozkaz

Európsky platobný rozkaz

Dnes sa budeme venovať téme, v ktorej sa dozvieme, ako vymáhať pohľadávku od dlžníka, ktorý nie je zastihnuteľný na území Slovenska alebo dlhodobo pracuje a zdržiava sa v zahraničí alebo ide o zahraničného obchodného partnera. Spoločenstvo a Rada Európskej únie si stanovili za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb osôb. Pre postupné vytvorenie takéhoto priestoru má Európska únia, okrem iného, prijať opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach s cezhraničnými dôsledkami, ktoré sú potrebné pre dobré fungovanie vnútorného trhu. Týmto riešením je Európsky platobný rozkaz. Čo je európsky platobná rozkaz? Európsky platobný rozkaz je rozhodnutie súdu jedného z členských štátov Európskej Únie s výnimkou Dánska vydané v zmysle nariadenia Európskeho … Viac…

Vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekúcie v inom štáte Európskej únie

Vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekúcie v inom štáte Európskej únie

Spolupráca so zahraničným obchodným partnerom, ako aj rozšírenie podnikateľskej činnosti do zahraničia majú veľa výhod, ktoré by bolo škoda nevyužiť. Spolu s očakávaním vyššieho zisku však rastie aj podnikateľské riziko a teda aj možnosť, že druhá strana si prestane plniť svoje záväzky. Ako v takejto situácii postupovať? Je samozrejme ideálne, ak s podobnou situáciou počítate vopred a vzájomný vzťah, ako aj okolnosti omeškania si jasne upravíte v príslušnej zmluve. Ani to ale nie je zárukou bezproblémového a hlavne dobrovoľného plnenia dlhu so strany dlžníka. Čo teda v prípade, ak váš zahraničný dlžník prestane spolupracovať? Riešením môže byť vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekúcie v štáte dlžníka. Takýto proces však nie je jednoduchý. … Viac…

Obrana dlžníka proti exekúcii: Čo potrebujete vedieť ako veriteľ?

Obrana dlžníka proti exekúcii: Čo potrebujete vedieť ako veriteľ?

Vymáhate pohľadávku pomocou exekúcie? Exekučné konanie nie je pre dlžníkov nič príjemné. Mnohí preto hľadajú spôsoby, ako by sa exekúcii mohli vyhnúť, alebo aspoň zmierniť jej možné následky. To má často negatívny vplyv na práva veriteľov a vymožiteľnosť ich pohľadávok. Oprávnené spôsoby obrany dlžníka voči exekučnému konaniu ustanovuje Exekučný poriadok, ktorý mnohé inštitúty podmieňuje súhlasom veriteľa. Veritelia by preto mali byť s týmito inštitútmi oboznámení, aby nedali súhlas k niečomu, čo ich v konečnom dôsledku poškodí. My sme pre vás preto pripravili prehľad situácií, ktoré môžu nastať potom, ako váš dlžník dostane upovedomenie o začatí exekúcie. Načrtnúť sme sa snažili aj právne následky jednotlivých konaní a správanie, ktoré sa bude … Viac…

Súdny exekútor: Čo robiť, ak s jeho výberom alebo činnosťou nie ste spokojný?

Súdny exekútor: Čo robiť, ak s jeho výberom alebo činnosťou nie ste spokojný?

Počet prebiehajúcich exekúcií na Slovensku v roku 2021 vďaka legislatívnym zmenám prudko klesol, no ich počet sa stále pohybuje v státisícoch. Realitou je aj to, že mnohí dlžníci nečelia len jednej, ale hneď dvom alebo viacerým exekúciám naraz, čím sa pravdepodobnosť úspešného vymoženia pohľadávky výrazne znižuje. Rozhodnutie, akým spôsobom je exekúcia vykonaná ako aj jednotlivé procesné úkony, patria do rúk súdneho exekútora. Súdni exekútori, ktorých máme na Slovensku viac ako 250, sú k jednotlivým prípadom prideľovaní náhodne v súlade s ustanoveniami Exekučného poriadku. Inými slovami, ako účastník konania si súdneho exekútora vybrať nemôžete! Čo robiť v prípade, ak s jeho výberom alebo činnosťou nie ste spokojný? Tu nájdete možnosti, ktoré vám ponúka slovenský právny poriadok. … Viac…

Spôsoby vykonania exekúcie prikázaním pohľadávky

Spôsoby vykonania exekúcie prikázaním pohľadávky

Exekúcia prikázaním pohľadávky je vysoko efektívny prostriedok vymáhania pohľadávok. Upravená je v druhom diele prvej hlavy Exekučného poriadku, podľa ktorého môže byť vykonaná: prikázaním pohľadávky z účtu v banke, prikázaním iných peňažných pohľadávok alebo postihnutím iných majetkových práv. Kým exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke patrí medzi najčastejšie formy výkonu peňažnej exekúcie, zvyšné dva spôsoby sa v praxi nariaďujú pomerne zriedkavo. Dôvodom však určite nie je ich nižšia efektívnosť, ale skôr ich osobitný charakter, v dôsledku ktorého ich možno uplatniť len voči určitej skupine dlžníkov. Naša spoločnosť, ktorá sa pravidelne stretáva so všetkými tromi spôsobmi, využíva prikázanie iných peňažných pohľadávok a postihnutie iných majetkových práv hlavne voči dlžníkom – … Viac…

Exekúcia na nepeňažné plnenie a spôsoby jej vykonania

Exekúcia na nepeňažné plnenie a spôsoby jej vykonania

Exekúciu si mnohí spájajú s vymáhaním peňažných pohľadávok. Zaplatenie peňažnej sumy však nie je jediným možným predmetom exekúcie. Exekučný poriadok popri uspokojeniu práv na peňažné plnenie upravuje aj uspokojenie práv na nepeňažné plnenie. Tu sa dozviete, čoho sa týmto spôsobom možno domáhať ako aj to, akým spôsobom môže byť taká nepeňažná exekúcia vykonaná. Čoho sa možno domáhať v exekúcii na nepeňažné plnenie? Pri exekúcii na nepeňažné plnenie sa vymáha splnenie nejakej inej povinnosti ako je zaplatenie peňažnej pohľadávky. Najčastejšie pôjde o povinnosť niečo vykonať, poskytnúť, opomenúť, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť. Ako príklad vynucovaného nepeňažného plnenia možno uviesť povinnosť vypratať sklad, rozdeliť pozemok, odovzdať auto alebo zverejniť ospravedlnenie na … Viac…

Exekúcia na peňažné plnenie: Ktorý spôsob vykonania je najefektívnejší?

Exekúcia na peňažné plnenie: Ktorý spôsob vykonania je najefektívnejší?

Na našom blogu nájdete viacero článkov, ktoré sa venujú téme vymáhania peňažných pohľadávok pomocou exekúcie. Exekúcia je veľkým strašiakom nielen pre dlžníkov ale aj pre samotných veriteľov. Mnohí veritelia sa jej snažia vyhnúť kvôli zdĺhavosti, no sú aj takí, ktorí celým procesom prešli, avšak plného uspokojenia svojej pohľadávky sa aj tak nedočkali. Ako spoločnosť, ktorá sa vymáhaniu pohľadávok venuje už celé roky, vieme s istotou povedať, že veľké množstvo z nich je možné vymôcť rýchlo a lacno aj mimosúdnou cestou. K súdnemu vymáhaniu a následnej exekúcii je preto vhodné pristúpiť až vtedy, keď všetky ostatné možnosti zlyhali. To, či bude exekúcia úspešná však závisí predovšetkým od majetkových pomerov dlžníka a … Viac…

Exekúcia predajom nehnuteľných vecí: Kedy a ako sa vykonáva?

Exekúcia predajom nehnuteľných vecí: Kedy a ako sa vykonáva?

Exekúcia predajom nehnuteľností patrí popri exekúcii prikázaním pohľadávky a exekúcii zrážkami zo mzdy k najefektívnejším spôsobom vymáhania pohľadávky pomocou exekúcie. Samotný predaj nehnuteľnosti pri nej organizuje exekútor prostredníctvom dražby v súlade s ustanoveniami Exekučného poriadku. Priebeh takejto dražby sa síce podobá dražbe organizovanej podľa zákona o dobrovoľných dražbách exekučná dražba však podlieha oveľa prísnejším pravidlám, v dôsledku čoho je aj časovo náročnejšia. Je váš dlžník vlastníkom bytu, domu alebo pozemku? Tu sa dozviete, kedy je voči nemu možné nariadiť exekúciu predajom nehnuteľnosti, ako sa určí vyvolávacia cena, koľko môže trvať samotný predaj, ako aj to, podľa čoho sa rozdelí výťažok dražby (pre úvod do problematiky exekučného konania odporúčame aj náš … Viac…

Dobrovoľná dražba a jej výhody pri vymáhaní pohľadávok

Dobrovoľná dražba a jej výhody pri vymáhaní pohľadávok

Dražba je jedným z mnohých prostriedkov, ktoré možno využiť v procese vymáhania pohľadávok. V predchádzajúcom článku sme si v krátkosti načrtli priebeh nútenej dražby pri exekúcii predajom hnuteľných vecí. Slovenský právny poriadok však okrem nútenej (exekučnej) dražby pozná aj dražbu dobrovoľnú. Tu si povieme, ako taká dobrovoľná dražba prebieha ako aj to, aké sú jej výhody pri vymáhaní pohľadávok v porovnaní s nútenou dražbou. Čo je dobrovoľná dražba? Inštitút dobrovoľnej dražby je upravený v zákone č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (ďalej len „Zákon o dobrovoľných dražbách“). Podľa § 2 pís. a) Zákona o dobrovoľných dražbách sa dobrovoľnou dražbou rozumie „verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva … Viac…

Exekúcia predajom hnuteľných vecí

Exekúcia predajom hnuteľných vecí

Ak sa ako veriteľ rozhodnete pre vymáhanie pohľadávky exekúciou a podáte návrh na začatie exekučného konania, jedným zo spôsobov, ktorým môže byť exekúcia vykonaná je predaj hnuteľných vecí dlžníka. Exekútor tento spôsob vykonania nariadi hlavne vtedy, ak iné spôsoby vykonania exekúcie upravené v Exekučnom poriadku (najmä exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke a zrážkami zo mzdy) neboli úspešné. Pohľadávka v takýchto prípadoch väčšinou nebýva príliš vysoká a zároveň existuje predpoklad, že dlžník disponuje majetkom, ktorý možno použiť na uspokojenie pohľadávky veriteľa. V nasledujúcich riadkoch tohto blogu nájdete stručný prehľad o tom, ako exekúcia predajom hnuteľných vecí prebieha, na čo pri nej exekútor nemôže siahnuť, ako aj to, akých pravidiel sa musí držať pri … Viac…

Exekúcia a bezpodielové vlastníctvo manželov

Exekúcia a bezpodielové vlastníctvo manželov

V predchádzajúcom článku sme sa venovali téme bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Vymedzili sme si jeho rozsah a povedali sme si, ako ho možno chrániť proti dlhom jedného z manželov. Slovenský právny poriadok tu ponúka viacero možností, z ktorých sa najčastejšie využíva zrušenie BSM z dôvodu podnikania a uzavretie dohody o zúžení BSM. Čo však robiť v prípade, ak BSM zrušené ani zúžené nebolo a voči jednému z manželov sa začala exekúcia? Tu je dôležité vedieť, ktoré podmienky musia byť splnené, aby mohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky zo spoločného majetku manželov ako aj to, ako zabrániť exekúcii majetku patriaceho do výlučného vlastníctva manžela – nedlžníka. Okrem týchto tém sa dotkneme aj … Viac…

Bezpodielové spoluvlastníctvo: Ako ho chrániť proti dlhom jedného z manželov?

Bezpodielové spoluvlastníctvo: Ako ho chrániť proti dlhom jedného z manželov?

Uzavretie manželstva má vplyv nielen na osobný stav, ale aj na majetkové vzťahy manželov. Manželia totiž nenadobúdajú majetok do výlučného vlastníctva, ale do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Aké to môže mať následky? Komplikácie pri BSM sa spájajú najčastejšie s rozvodom, pri ktorom bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká a manželia si musia majetok rozdeliť dohodou alebo rozhodnutím súdu. Ďalšie problémy môžu nastať, ak sa jeden z manželov zadlží. Ak totiž dôjde k vymáhaniu pohľadávky, na jej uspokojenie môže byť použitý aj majetok druhého manžela resp. majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Opatrným treba byť hlavne vtedy, ak sa jeden z manželov rozhodne vziať si úver alebo začne s podnikaním. Na tieto účely je … Viac…