fbpx

Vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekúcie v inom štáte Európskej únie

Vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekúcie v inom štáte Európskej únie

Spolupráca so zahraničným obchodným partnerom, ako aj rozšírenie podnikateľskej činnosti do zahraničia majú veľa výhod, ktoré by bolo škoda nevyužiť. Spolu s očakávaním vyššieho zisku však rastie aj podnikateľské riziko a teda aj možnosť, že druhá strana si prestane plniť svoje záväzky. Ako v takejto situácii postupovať? Je samozrejme ideálne, ak s podobnou situáciou počítate vopred a vzájomný vzťah, ako aj okolnosti omeškania si jasne upravíte v príslušnej zmluve. Ani to ale nie je zárukou bezproblémového a hlavne dobrovoľného plnenia dlhu so strany dlžníka. Čo teda v prípade, ak váš zahraničný dlžník prestane spolupracovať? Riešením môže byť vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekúcie v štáte dlžníka. Takýto proces však nie je jednoduchý. … Viac…

Obrana dlžníka proti exekúcii: Čo potrebujete vedieť ako veriteľ?

Obrana dlžníka proti exekúcii: Čo potrebujete vedieť ako veriteľ?

Vymáhate pohľadávku pomocou exekúcie? Exekučné konanie nie je pre dlžníkov nič príjemné. Mnohí preto hľadajú spôsoby, ako by sa exekúcii mohli vyhnúť, alebo aspoň zmierniť jej možné následky. To má často negatívny vplyv na práva veriteľov a vymožiteľnosť ich pohľadávok. Oprávnené spôsoby obrany dlžníka voči exekučnému konaniu ustanovuje Exekučný poriadok, ktorý mnohé inštitúty podmieňuje súhlasom veriteľa. Veritelia by preto mali byť s týmito inštitútmi oboznámení, aby nedali súhlas k niečomu, čo ich v konečnom dôsledku poškodí. My sme pre vás preto pripravili prehľad situácií, ktoré môžu nastať potom, ako váš dlžník dostane upovedomenie o začatí exekúcie. Načrtnúť sme sa snažili aj právne následky jednotlivých konaní a správanie, ktoré sa bude … Viac…

Súdny exekútor: Čo robiť, ak s jeho výberom alebo činnosťou nie ste spokojný?

Súdny exekútor: Čo robiť, ak s jeho výberom alebo činnosťou nie ste spokojný?

Počet prebiehajúcich exekúcií na Slovensku v roku 2021 vďaka legislatívnym zmenám prudko klesol, no ich počet sa stále pohybuje v státisícoch. Realitou je aj to, že mnohí dlžníci nečelia len jednej, ale hneď dvom alebo viacerým exekúciám naraz, čím sa pravdepodobnosť úspešného vymoženia pohľadávky výrazne znižuje. Rozhodnutie, akým spôsobom je exekúcia vykonaná ako aj jednotlivé procesné úkony, patria do rúk súdneho exekútora. Súdni exekútori, ktorých máme na Slovensku viac ako 250, sú k jednotlivým prípadom prideľovaní náhodne v súlade s ustanoveniami Exekučného poriadku. Inými slovami, ako účastník konania si súdneho exekútora vybrať nemôžete! Čo robiť v prípade, ak s jeho výberom alebo činnosťou nie ste spokojný? Tu nájdete možnosti, ktoré vám ponúka slovenský právny poriadok. … Viac…

Spôsoby vykonania exekúcie prikázaním pohľadávky

Spôsoby vykonania exekúcie prikázaním pohľadávky

Exekúcia prikázaním pohľadávky je vysoko efektívny prostriedok vymáhania pohľadávok. Upravená je v druhom diele prvej hlavy Exekučného poriadku, podľa ktorého môže byť vykonaná: prikázaním pohľadávky z účtu v banke, prikázaním iných peňažných pohľadávok alebo postihnutím iných majetkových práv. Kým exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke patrí medzi najčastejšie formy výkonu peňažnej exekúcie, zvyšné dva spôsoby sa v praxi nariaďujú pomerne zriedkavo. Dôvodom však určite nie je ich nižšia efektívnosť, ale skôr ich osobitný charakter, v dôsledku ktorého ich možno uplatniť len voči určitej skupine dlžníkov. Naša spoločnosť, ktorá sa pravidelne stretáva so všetkými tromi spôsobmi, využíva prikázanie iných peňažných pohľadávok a postihnutie iných majetkových práv hlavne voči dlžníkom – … Viac…

Exekúcia na nepeňažné plnenie a spôsoby jej vykonania

Exekúcia na nepeňažné plnenie a spôsoby jej vykonania

Exekúciu si mnohí spájajú s vymáhaním peňažných pohľadávok. Zaplatenie peňažnej sumy však nie je jediným možným predmetom exekúcie. Exekučný poriadok popri uspokojeniu práv na peňažné plnenie upravuje aj uspokojenie práv na nepeňažné plnenie. Tu sa dozviete, čoho sa týmto spôsobom možno domáhať ako aj to, akým spôsobom môže byť taká nepeňažná exekúcia vykonaná. Čoho sa možno domáhať v exekúcii na nepeňažné plnenie? Pri exekúcii na nepeňažné plnenie sa vymáha splnenie nejakej inej povinnosti ako je zaplatenie peňažnej pohľadávky. Najčastejšie pôjde o povinnosť niečo vykonať, poskytnúť, opomenúť, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť. Ako príklad vynucovaného nepeňažného plnenia možno uviesť povinnosť vypratať sklad, rozdeliť pozemok, odovzdať auto alebo zverejniť ospravedlnenie na … Viac…

Exekúcia na peňažné plnenie: Ktorý spôsob vykonania je najefektívnejší?

Exekúcia na peňažné plnenie: Ktorý spôsob vykonania je najefektívnejší?

Na našom blogu nájdete viacero článkov, ktoré sa venujú téme vymáhania peňažných pohľadávok pomocou exekúcie. Exekúcia je veľkým strašiakom nielen pre dlžníkov ale aj pre samotných veriteľov. Mnohí veritelia sa jej snažia vyhnúť kvôli zdĺhavosti, no sú aj takí, ktorí celým procesom prešli, avšak plného uspokojenia svojej pohľadávky sa aj tak nedočkali. Ako spoločnosť, ktorá sa vymáhaniu pohľadávok venuje už celé roky, vieme s istotou povedať, že veľké množstvo z nich je možné vymôcť rýchlo a lacno aj mimosúdnou cestou. K súdnemu vymáhaniu a následnej exekúcii je preto vhodné pristúpiť až vtedy, keď všetky ostatné možnosti zlyhali. To, či bude exekúcia úspešná však závisí predovšetkým od majetkových pomerov dlžníka a … Viac…

Exekúcia predajom nehnuteľných vecí: Kedy a ako sa vykonáva?

Exekúcia predajom nehnuteľných vecí: Kedy a ako sa vykonáva?

Exekúcia predajom nehnuteľností patrí popri exekúcii prikázaním pohľadávky a exekúcii zrážkami zo mzdy k najefektívnejším spôsobom vymáhania pohľadávky pomocou exekúcie. Samotný predaj nehnuteľnosti pri nej organizuje exekútor prostredníctvom dražby v súlade s ustanoveniami Exekučného poriadku. Priebeh takejto dražby sa síce podobá dražbe organizovanej podľa zákona o dobrovoľných dražbách exekučná dražba však podlieha oveľa prísnejším pravidlám, v dôsledku čoho je aj časovo náročnejšia. Je váš dlžník vlastníkom bytu, domu alebo pozemku? Tu sa dozviete, kedy je voči nemu možné nariadiť exekúciu predajom nehnuteľnosti, ako sa určí vyvolávacia cena, koľko môže trvať samotný predaj, ako aj to, podľa čoho sa rozdelí výťažok dražby (pre úvod do problematiky exekučného konania odporúčame aj náš … Viac…

Dobrovoľná dražba a jej výhody pri vymáhaní pohľadávok

Dobrovoľná dražba a jej výhody pri vymáhaní pohľadávok

Dražba je jedným z mnohých prostriedkov, ktoré možno využiť v procese vymáhania pohľadávok. V predchádzajúcom článku sme si v krátkosti načrtli priebeh nútenej dražby pri exekúcii predajom hnuteľných vecí. Slovenský právny poriadok však okrem nútenej (exekučnej) dražby pozná aj dražbu dobrovoľnú. Tu si povieme, ako taká dobrovoľná dražba prebieha ako aj to, aké sú jej výhody pri vymáhaní pohľadávok v porovnaní s nútenou dražbou. Čo je dobrovoľná dražba? Inštitút dobrovoľnej dražby je upravený v zákone č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (ďalej len „Zákon o dobrovoľných dražbách“). Podľa § 2 pís. a) Zákona o dobrovoľných dražbách sa dobrovoľnou dražbou rozumie „verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva … Viac…

Exekúcia predajom hnuteľných vecí

Exekúcia predajom hnuteľných vecí

Ak sa ako veriteľ rozhodnete pre vymáhanie pohľadávky exekúciou a podáte návrh na začatie exekučného konania, jedným zo spôsobov, ktorým môže byť exekúcia vykonaná je predaj hnuteľných vecí dlžníka. Exekútor tento spôsob vykonania nariadi hlavne vtedy, ak iné spôsoby vykonania exekúcie upravené v Exekučnom poriadku (najmä exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke a zrážkami zo mzdy) neboli úspešné. Pohľadávka v takýchto prípadoch väčšinou nebýva príliš vysoká a zároveň existuje predpoklad, že dlžník disponuje majetkom, ktorý možno použiť na uspokojenie pohľadávky veriteľa. V nasledujúcich riadkoch tohto blogu nájdete stručný prehľad o tom, ako exekúcia predajom hnuteľných vecí prebieha, na čo pri nej exekútor nemôže siahnuť, ako aj to, akých pravidiel sa musí držať pri … Viac…

Exekúcia a bezpodielové vlastníctvo manželov

Exekúcia a bezpodielové vlastníctvo manželov

V predchádzajúcom článku sme sa venovali téme bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Vymedzili sme si jeho rozsah a povedali sme si, ako ho možno chrániť proti dlhom jedného z manželov. Slovenský právny poriadok tu ponúka viacero možností, z ktorých sa najčastejšie využíva zrušenie BSM z dôvodu podnikania a uzavretie dohody o zúžení BSM. Čo však robiť v prípade, ak BSM zrušené ani zúžené nebolo a voči jednému z manželov sa začala exekúcia? Tu je dôležité vedieť, ktoré podmienky musia byť splnené, aby mohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky zo spoločného majetku manželov ako aj to, ako zabrániť exekúcii majetku patriaceho do výlučného vlastníctva manžela – nedlžníka. Okrem týchto tém sa dotkneme aj … Viac…

Bezpodielové spoluvlastníctvo: Ako ho chrániť proti dlhom jedného z manželov?

Bezpodielové spoluvlastníctvo: Ako ho chrániť proti dlhom jedného z manželov?

Uzavretie manželstva má vplyv nielen na osobný stav, ale aj na majetkové vzťahy manželov. Manželia totiž nenadobúdajú majetok do výlučného vlastníctva, ale do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Aké to môže mať následky? Komplikácie pri BSM sa spájajú najčastejšie s rozvodom, pri ktorom bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká a manželia si musia majetok rozdeliť dohodou alebo rozhodnutím súdu. Ďalšie problémy môžu nastať, ak sa jeden z manželov zadlží. Ak totiž dôjde k vymáhaniu pohľadávky, na jej uspokojenie môže byť použitý aj majetok druhého manžela resp. majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Opatrným treba byť hlavne vtedy, ak sa jeden z manželov rozhodne vziať si úver alebo začne s podnikaním. Na tieto účely je … Viac…

Komerčné poistenie pohľadávok: Ako funguje?

Komerčné poistenie pohľadávok: Ako funguje?

Nezaplatené faktúry a zdĺhavé vymáhanie pohľadávok sú situáciami, ktorým sa chce vyhnúť každý podnik. Podnikanie má však svoje riziká. Ak ako dodávateľ určitého tovaru alebo služby odberateľovi vystavujete napríklad faktúru s odloženou splatnosťou, preberáte tak na seba riziko, že faktúra uhradená nebude. Následné naplnenie takéhoto rizika môže mať pre podnik nepríjemné následky. Tie dokážu byť doslova likvidačné, ak ide o nadštandardne vysokú sumu alebo o prípad platobnej neschopnosti hlavného odberateľa. Miera obchodného rizika samozrejme závisí aj od konkrétneho odvetvia podnikania a stability ekonomickej situácie v krajine dodávateľa a odberateľa. Ako podnikateľ sa proti rizikám vo svojom odvetví môžete chrániť viacerými spôsobmi. Medzi najbežnejšie možnosti patrí starostlivý výber obchodného partnera alebo … Viac…

Aké povinnosti máte ako zamestnávateľ pri exekúcii zrážkami zo mzdy zamestnanca?

Vymáhanie pohľadávky pomocou exekúcie sa realizuje spôsobmi upravenými v Exekučnom poriadku. Ak je dlžník zároveň aj zamestnancom,

Vymáhanie pohľadávky pomocou exekúcie sa realizuje spôsobmi upravenými v Exekučnom poriadku. Ak je dlžník zároveň aj zamestnancom, efektívnym a často používateľným prostriedkom výkonu rozhodnutia je exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov zamestnanca. V prípade, že sa exekútor rozhodne postupovať týmto spôsobom, platiteľ mzdy dlžníka, ktorým je najčastejšie zamestnávateľ, je povinný splniť si zákonom stanovené povinnosti. Ak tak nespraví, môže mu byť súdom uložená poriadková pokuta. V určitých situáciách dokonca hrozí, že oprávnený veriteľ si voči zamestnávateľovi začne nárokovať náhradu škody, ktorá mu vznikla neodvádzaním zrážok zo mzdy v jeho prospech. Vzhľadom na možné právne následky je dôležité poskytnúť potrebnú súčinnosť. Často sa však stáva, že zamestnávatelia nevedia, čo sa … Viac…

Zabezpečenie pohľadávky dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov

Zabezpečenie pohľadávky dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov je ďalšíZabezpečenie pohľadávky dohodou o zrážkach zo mzdy

Zabezpečenie pohľadávky dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov je ďalší zabezpečovací prostriedok, ktorým sa na našom blogu venujeme v sérii niekoľkých článkov. Aj tento právny inštitút slúži primárne na posilnenie postavenia veriteľa voči dlžníkovi a uľahčenie procesu vymáhania pohľadávky v prípade, že dlžník svoj záväzok riadne nesplní. Ako spoločnosť špecializujúca sa na vymáhanie pohľadávok však s dohodou o zrážkach zo mzdy nemáme najlepšie skúsenosti a vo všeobecnosti ju v našej praxi nepreferujeme. V dnešnom článku bližšie objasníme podstatu tejto formy zabezpečenia, ako aj to, prečo  môže byť z hľadiska vymáhania pohľadávok pre veriteľa riziková. Ako zabezpečiť pohľadávku dohodou o zrážkach zo mzdy dlžníka? Zabezpečenie pohľadávky dohodou o … Viac…

Zabezpečenie pohľadávky prevodom práva: Ako na to? časť II.

Ďalším zo série zabezpečovacích prostriedkov, ktorému sa budeme venovať podrobnejšie, je zabezpečenie pohľadávky prevodom práva.

Nadväzujúc na predchádzajúcu časť článku, v ktorej obsahu sme vás informovali o základných parametroch zabezpečovacieho inštitútu prevodom práva, by sme sa radi pokračovali a ďalej vám sprostredkovali podstatné informácie, ktoré ocenia nielen veritelia, ale aj akýkoľvek podnikateľský subjekt, v ktorého záujme je podnikať efektívne. Aké sú práva a povinnosti strán pri zabezpečovacom prevode práva?  Vzhľadom na to, že zabezpečovací prevod práva sa realizuje na základe zmluvy, veriteľ a dlžník majú možnosť vzájomne sa dohodnúť na mnohých okolnostiach prevodu. Voľnosť zmluvných strán však nie je neobmedzená. Občiansky zákonník nedovoľuje napríklad dohody, ktorých obsahom alebo účelom je uspokojenie veriteľa tým, že si natrvalo ponechá prevedené právo uzavreté pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky. Ak by sa strany podobným … Viac…

Zabezpečenie pohľadávky prevodom práva: Ako na to? časť I.

Ďalším zo série zabezpečovacích prostriedkov, ktorému sa budeme venovať podrobnejšie, je zabezpečenie pohľadávky prevodom práva.

Ďalším zo série zabezpečovacích prostriedkov, ktorému sa budeme venovať podrobnejšie, je zabezpečenie pohľadávky prevodom práva. Vzhľadom na to, že sa našim čitateľom snažíme sprostredkovať ten najlepší obsah, tejto téme preto venujeme dve časti. Na začiatok by sme vám preto radi sprostredkovali základné informácie, pričom v ďalšej časti priblížime i praktické postrehy. Ako pri iných zabezpečovacích prostriedkoch, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcich článkoch nášho blogu, tak aj v prípade tohto prostriedku je hlavným cieľom motivovať dlžníka k riadnemu a včasnému plneniu záväzku. Ak sa tak naopak nestane, veriteľ je oprávnený pristúpiť k výkonu zabezpečovacieho prevodu práva a uspokojiť tým svoju pohľadávku, čím sa jeho pozícia voči dlžníkovi výrazne posilňuje. Ako spoločnosť špecializujúca sa na … Viac…

Banková záruka: Ako a kedy ňou zabezpečiť pohľadávku? časť II.

Banková záruka: Ako a kedy ňou zabezpečiť pohľadávku?

O tom, čo inštitút bankovej záruky predstavuje a ako funguje sme vás informovali v predchádzajúcej časti nášho blogu. V nasledujúcich riadkoch vám sprostredkujeme ďalšie podstatné informácie, ktoré sa tohto zabezpečovacieho inštitútu týkajú. Veríme, že vás náš blog zaujme a rozšíri vám prehľad v rozoberanej téme. Ako sme už v predchádzajúcej časti naznačili, v tejto časti sa budeme zaoberať bankovou zárukou v súvislosti s práva a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú, ako aj možnosťami jej zániku. Aké práva a povinnosti vyplývajú z bankovej záruky? Ak nie je dohodnuté inak, banka je povinná poskytnúť plnenie z bankovej záruky na základe písomnej výzvy veriteľa. Splnenie akýchkoľvek iných podmienok je možné očakávať iba vtedy, ak sú dohodnuté v záručnej listine. Tá môže obsahovať napríklad aj povinnosť … Viac…

Banková záruka: Ako a kedy ňou zabezpečiť pohľadávku? časť I.

Banková záruka: Ako a kedy ňou zabezpečiť pohľadávku?

V niekoľkých našich predchádzajúcich blogoch sme si rozobrali zabezpečovacie prostriedky upravené v Občianskom zákonníku, ako je napríklad zmluvná pokuta, ručenie, záložné právo a iné. Banková záruka je inštitút s povahou absolútneho obchodného vzťahu. Z pozície spoločnosti špecializujúcej sa na vymáhanie pohľadávok môžeme povedať, že banková záruka je jednou z najlepších foriem zabezpečenia. Jej sila spočíva v tom, že za splnenie záväzku ručí samotná banka. Čím je táto banka väčšia a silnejšia, tým má aj banková záruka väčšiu cenu. Získanie takejto záruky však nie je jednoduché a vyžaduje si splnenie mnohých náročných podmienok. Nasledujúci blog vám poskytne nielen definíciu bankovej záruky, ale aj stručný prehľad o tom, ako a kedy zabezpečiť pohľadávku … Viac…

Zabezpečenie pohľadávky ručiteľom: Kedy sa vám skutočne oplatí?

Zabezpečenie pohľadávky ručiteľom: Kedy sa vám skutočne oplatí?

Zabezpečenie pohľadávky ručiteľom: Kedy sa vám skutočne oplatí? Zabezpečenie pohľadávky ručiteľom je právnym inštitútom, ktorý je verejnosti pomerne dobre známy. Ručenie spolu so zmluvnou pokutou a záložným právom, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcich blogoch, patrí k zabezpečovacím prostriedkom posilňujúcim postavenie veriteľa voči dlžníkovi. Ako spoločnosť špecializujúca sa na vymáhanie pohľadávok sa často stretávame s otázkou, či sa ručenie skutočne oplatí. Ručenie má bezpochyby svoj význam v určitých situáciách. No rovnako dôležité je vedieť odhadnúť, kedy už dostatočnú ochranu neposkytuje a treba namiesto neho použiť iný zabezpečovací prostriedok. A práve to je pre veriteľov, ktorí s vymáhaním pohľadávok nemajú dostatočné skúsenosti problematické. V nasledujúcom blogu si zabezpečenie pohľadávky ručiteľom rozoberieme … Viac…

Zabezpečenie pohľadávky zmluvnou pokutou

Zabezpečenie pohľadávky zmluvnou pokutou

V predchádzajúcom blogu sme priniesli prehľad zabezpečovacích prostriedkov, ktoré sú jedným so spôsobov, ako znížiť riziko nezaplatených pohľadávok posilnením postavenia veriteľa voči dlžníkovi. V dnešnom článku budeme v tejto téme pokračovať a podrobnejšie si rozoberieme inštitút zmluvnej pokuty, ako aj jej význam v procese vymáhania pohľadávok. Čo je to zmluvná pokuta?  Zmluvnú pokutu možno definovať ako dohodou určené peňažné plnenie, ktoré je povinná poskytnúť zmluvná strana, ktorá poruší takto zabezpečenú zmluvnú povinnosť. Právnu úpravu zmluvnej pokuty nájdeme v § 544 až § 545a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a v § 300 až § 302 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Ustanovenia v Obchodnom zákonníku pritom predstavujú len doplnkovú … Viac…

Nastavenie súkromia

Necessary

Advertising

Analytics

Other