fbpx

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok patrí medzi nepríjemné a nežiadúce súčasti podnikania. Avšak práve z dôvodu, že ide o nevyhnutnú súčasť podnikania, je potrebné takýto proces čo najviac zefektívniť. Nakoľko však ide o komplexný proces, najefektívnejším a najlacnejším riešením je spolupracovať s odborníkmi, ktorí sa v tomto odvetví špecializujú a vedia, ako získať vaše finančné prostriedky čo najrýchlejšie. Dôležitosť znalostí, ktorými títo odborníci disponujú, môžu skrátiť dobu vymoženia vašich pohľadávok o celé mesiace a niekedy až roky, a to najmä z dôvodu, že dokážu prinútiť dlžníkov plniť svoje záväzky ešte pred začatím súdneho konania, a teda zabezpečiť mimosúdne vymoženie pohľadávok.

Naša spoločnosť poskytuje komplexný servis vymáhania pohľadávok, pričom sa špecializujeme aj na mimosúdne vymáhanie pohľadávok, čím šetríme čas strávený v súdnom konaní, ako aj finančné prostriedky dlžníkom. Ušetriť finančné prostriedky dlžníkom je dôležitou súčasťou zachovania dobrých vzťahov medzi dlžníkom a našimi klientmi. Vznik pohľadávok je bežnou súčasťou podnikania, rovnako ako aj ich vymáhanie. Najmä z tohto dôvodu je potrebné predpokladať, že sa vznik takýchto pohľadávok môže opakovať aj v budúcnosti u tých istých dlžníkov. Práve opakujúca sa povaha vzniku pohľadávok je dôvodom pre existenciu ľudského prístupu, pretože nechcete stratiť so svojim klientom dobré vzťahy, ale chcete si ho ako klienta aj udržať. Inými slovami je podstatné, aby mal dlžník pocit vďaky za to, že sme od neho získali menej, ako sme mohli a aby si túto skutočnosť pamätal aj pri budúcej spolupráci s našimi klientmi.

Zažalovať dlžníka bez snahy o dosiahnutie mimosúdneho vymoženia pohľadávok vyvoláva u dlžníkov pocit zášti, čo sa následne prejaví v neochote byť akokoľvek nápomocný pri plnení jeho záväzkov. Mimosúdne vymáhanie pohľadávok pozostáva z viacerých krokov. Prvým je samozrejme naviazanie kontaktu, kde si prejdeme spolu s dlžníkom existenciu jeho záväzkov, jeho finančné možnosti, okolnosti, ktoré viedli k neplneniu záväzkov, až po dohodu o splatení týchto záväzkov. Nenechávame však nič na náhodu a už pred takýmto prvým kontaktom zisťujeme dlžníkove platobné možnosti, jeho majetok, existenciu súdnych konaní, exekúcií, ako aj mnoho iných informácií, ktoré nám pomôžu vytvoriť si o dlžníkovi celkový obraz a najmä predísť zavádzaniu, naťahovaniu času alebo poskytnutiu príliš zhovievavých podmienok, ktoré sú pod dlžníkove možnosti.

Druhým krokom pri mimosúdnom vymožení pohľadávok je oboznámenie dlžníka s celkovými nákladmi, ktoré mu môžu pri vymáhaní v súdnom procese vzniknúť. Tu je dôležité poznamenať, že samotná informácia o navýšení nákladov spravidla dlžníkom nestačí, nakoľko to berú ako prázdne slová alebo plané vyhrážky, pričom si neuvedomujú, že trovy konania môžu v určitých prípadoch prevýšiť ich dlh. Takáto situácia nastáva najmä pri našich väčších klientoch, ktorí majú väčšie množstvo zákazníkov, kde však vznikajú menšie pohľadávky, ako sú napríklad telekomunikácie. Priemerná vymáhaná suma sa v tomto odvetví pohybuje niekde na úrovni 70,- Eur, pričom si dlžníci častokrát myslia, že kvôli takejto sume nebude nikto začínať súdne konanie. Práve tu môže byť jedna cesta na súdne konanie vyčíslená v zmysle platných právnych predpisov aj na 400,- Eur. Toto však dlžníci sami nevedia, a preto je potrebné ich o tejto skutočnosti oboznámiť, čo naša spoločnosť robí aj s odkazmi na presné ustanovenia a výpočty, ktoré určujú takéto trovy konania.

Z dôvodu udržania si zákazníkov neodporúčame vždy aplikovať tvrdý prístup, ktorý dlžníkom čo najviac sťaží život, ale práve dosiahnutie mimosúdneho vymoženia pohľadávok prostredníctvom ľudského prístupu. Sami seba sa opýtajte, či by ste niekedy ešte spolupracovali alebo nakúpili u obchodníka, ktorí vám kvôli 70,- eurám zobral 1000,- Eur a výrazne sťažil vaše životné podmienky alebo u takého, ktorý pochopil vašu súčasnú a ťažkú situáciu a pomohol vám sa s ňou vyrovnať. Samozrejme chápeme, že niektorí dlžníci takéto situácie využívajú a snažia sa nás oklamať, avšak práve z tohto dôvodu sme s ich finančnými možnosťami oboznámení už pred prvým kontaktom a pokiaľ zistíme, že dlžník o svojej situácii klame alebo nás zavádza, začneme súdne konanie. Či už zvolíme možnosť mimosúdneho vymáhania pohľadávok alebo začneme súdne konanie, nedovolíme, aby došlo k premlčaniu jednotlivých pohľadávok.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok je komplexný proces, pričom je dôležité poznať čo najväčšie množstvo informácií o dlžníkovi. Naša spoločnosť vám tento komplexný proces poskytuje, pričom v prípade, ak by nedošlo k vymoženiu vašich pohľadávok, tak my nemáme žiadnu odmenu, čo vám môže slúžiť ako dostatočný dôkaz o našej motivácií vymôcť takéto pohľadávky, pretože čím viac získame pre vás, tým viac získame aj my.