fbpx

Mimosúdne vymáhanie dlhov

V minulom článku sme si popísali všeobecný proces mimosúdneho vymáhania dlhov. V tomto článku by sme vám radi priblížili spôsob, ktorým dosiahneme mimosúdnu dohodu s dlžníkmi.

Každý, kto pracuje s dlžníkmi na pravidelnej báze, vie, že dlžníci použijú všetky existujúce výhovorky, len aby nemuseli plniť svoje povinnosti. Veritelia spravidla nemajú možnosť overiť si pravdivosť informácií, ktoré im dlžníci povedia, a preto sú často náchylní k tomu, aby dlžníkom poskytli dodatočný čas na ich plnenie. Tento postup sa však veriteľom nevypláca a má za následok akurát tak priblíženie sa k termínu premlčania pohľadávok, čo dlžníci veľmi dobre vedia. Naša spoločnosť sa taktiež venuje aj súdnemu vymáhaniu pohľadávok.

Mimosúdne vymáhanie dlhov: ako prebieha?

Najzakladanejším predpokladom k dosiahnutiu úspešného mimosúdneho vyrovnania s dlžníkom je dostatočná znalosť potrebných informácií. Väčšina spoločností, ktoré sa zaoberajú vymáhaním pohľadávok, robia svoju prácu štatisticky, čo znamená, že si určia predbežnú vymožiteľnosť, odhadnú náklady súdneho sporu a predpokladanú proti obranu dlžníka. Tu však prichádzame k tomu, že takéto spoločnosti spravidla vymôžu pohľadávky iba od dlžníkov, ktorí sa buď bránia nedostatočne alebo vôbec. Deje sa tak najmä z dôvodu, že predmetné spoločnosti sú zložené z pracovníkov, ktorí nedisponujú právnym vzdelaním, a preto nedokážu aplikovať potrebné právne ustanovenia ani judikatúru. Práve táto neznalosť právnych predpisov, resp. ich nesprávne aplikovanie, predstavuje polovicu potrebných informácií, ktoré sú nevyhnutné nielen pre mimosúdne vymáhanie dlhov, ale aj pre súdne konanie.

Druhou, pri mimosúdnom vymáhaní, podstatnejšou polovicou potrebných informácií, sú znalosti o majetkových a iných pomeroch dlžníka. Existuje viacero voľne prístupných registrov, v ktorých je možnosť zistiť určité informácie o dlžníkovi. Problémom týchto registrov je však ich roztrúsenie, neaktuálnosť, cena alebo nedostupnosť v širšom rozsahu.

Pre spresnenie, pokiaľ chcete zistiť, či váš dlžník vlastní nejakú nehnuteľnosť, môžete tak urobiť na katastrálnom portáli Slovenskej republiky. Potrebujete však okrem základných informácií o dlžníkoch vedieť aj katastrálne územie, v ktorom sa má nehnuteľnosť nachádzať. V súčasnosti existuje viac ako 3 500 katastrálnych území a každé jedno vyhľadanie je chránené zadaním unikátneho kódu a časovou stopkou. Uvedené znamená, že nemôžete vyhľadávať informácie o dlžníkoch hromadne. Aj keby ste sa rozhodli prejsť všetky katastrálne územia ručne, tak by vám to trvalo niekoľko týždňov. Táto informácia je pritom iba jedna z asi 200, ktoré o dlžníkovi zisťujeme pred prvým kontaktom.

Poviete si, že na čo by ste takúto informáciu potrebovali, keď vám ju vie zabezpečiť exekútor pri exekúcii. Toto je však pravda iba z časti. Momentom začatia vymáhania pohľadávok váš dlžník urobí všetko preto, aby ste svoje peniaze už nikdy nevideli. Pri väčších pohľadávkach dlžníci „vykrádajú“ spoločnosti alebo prepisujú majetky, aby exekútor nemal čo vymôcť. Uvedené znamená, že dlžník už v čase právoplatného rozhodnutia nebude disponovať majetkom, ktorý vlastnil predtým.

Z tohto dôvodu je potrebné poznať majetkové pomery dlžníka čo najskôr, a to nielen tie súčasné, ale aj minulé, nakoľko máme potom možnosť odporovať právnym úkonom, ktoré dlžník urobil za účelom ukrátenia veriteľov, čiže vás. Zabránime tak prevodu majetku a odvrátime nevymožiteľnosť vašej pohľadávky.

Najväčším problémom je, že takýchto registrov existuje veľké množstvo, pričom sú zabezpečené technickou ochranou znemožňujúcou zistenia všetkých potrebných informácií. Naša spoločnosť je však vlastníkom jedinečného programu, prostredníctvom ktorého všetky tieto informácie zistíme ešte pred prvým kontaktom dlžníka. Zistíme, čo všetko dlžník vlastní, či je predmetom iných sporov alebo exekúcií, jeho kontaktné informácie, majetkové pomery, ako aj iné informácie, čo nám poskytne reálnu predstavu o jeho platobných schopnostiach.

Na základe týchto informácií nás dlžník nedokáže zavádzať a mimosúdna komunikácia so znalosťou takýchto informácií prebieha na úplne inej úrovni, ako komunikácia bez znalosti takýchto informácií. Kto má informácie, má takisto moc nad situáciou a schopnosť ovplyvňovať jej priebeh. V momente, pokiaľ nadobudneme dojem, že nás dlžník zavádza, podávame žalobu. V prípade, ak sa dlžník začne zbavovať majetku, čo my s naším programom včas zistíme, budeme rozporovať úkony, ktorými došlo k prepisu majetku a v prípade, ak sa rozhodne „vykradnúť“ spoločnosť, začneme kroky, vedúce k trestnoprávnemu stíhaniu, pričom aj vyvodíme osobnú zodpovednosť konateľov a vaše pohľadávky vám získame naspäť.

Dokonca aj my si uvedomujeme, že získať všetky takéto informácie bez špeciálne navrhnutého programu by nebolo možné a nemohli by sme sa prezentovať úspešnosťou až 87%. Našťastie pre vás týmto programom disponujeme, pričom bol vytvorený výhradne pre našu spoločnosť naším zakladateľom, a teda bol prispôsobený tomu, aby sa zameriaval na všetky nevyhnutné informácie, ktoré je nutné získať o dlžníkovi pre úspešné vymoženie vašich pohľadávok. Vieme, že investícia do skvalitňovania našich služieb je to najdôležitejšie, a to nás robí výnimočnými v porovnaní s inými spoločnosťami.

Práve na základe takýchto obťažne získateľných informácií sa vieme s dlžníkmi dohodnúť oveľa efektívnejšie aj mimosúdnou cestou. Pre vás ako klienta je predsa najdôležitejšie, aby sme celý proces vymáhania pohľadávky vybavili vzhľadom na okolnosti čo najrýchlejšie.

Ak máte záujem o našu pomoc, neváhajte sa na nás obrátiť priamo alebo prostredníctvom našich kontaktných formulárov.