fbpx

Načo si dávať pri vymáhaní pohľadávok pozor a aké sú výhody pri vymáhaní profesionálnou vymáhacou spoločnosťou ? Možné komplikácie

Situácia, kedy veriteľovi vznikne pohľadávka, nie je žiadúca a častokrát ani samotné domáhanie sa vlastných prostriedkov nie je jednoduché. V mnohých prípadoch sa veriteľ dostáva do pozície riešenia problematiky, s ktorou nemá žiadne skúsenosti a prakticky nedisponuje znalosťami o tom, aké kroky podniknúť. I keď je pre veriteľa zrejmé, že má plné právo dožadovať sa svojich finančných prostriedkov, nie vždy je pohľadávka právne ošetrená natoľko, aby bolo dokázané jej opodstatnenie. Dôkladná právna informovanosť a následná, ale aj predchádzajúca kauzalita právnych a obchodných úkonov je preto viac ako potrebná.

Vznik pohľadávky a jej charakter je v každom prípade rôzny, a preto nie je možné generalizovať ani samotný postup jej vymáhania. V každom prípade je však možné realizovať základné právne úkony, ktoré vedú k tomu, aby veriteľ vymohol svoje finančné prostriedky. Pokiaľ sa veriteľ dostane do situácie, kedy mu pohľadávka vznikne a rozhodne sa ju vymáhať, má viacero možností, ako tento problém riešiť. Môže takúto situáciu riešiť samostatne, s pomocou advokáta alebo sa môže obrátiť na profesionálnu vymáhaciu spoločnosť. V ďalších riadkoch tohto článku uvedieme niekoľko informácií o tom, na čo si dávať primárne pozor, pokiaľ sa veriteľ rozhodne riešiť vymáhanie pohľadávok svojpomocne.

Nadväzujúc na kauzalitu právnych a obchodných úkonov, ktorú spomíname vyššie, je potrebné podotknúť, že k úspešnému vymoženiu pohľadávky predchádza i riadna právna úprava obchodného vzťahu, ktorý na pohľadávku odkazuje. Ide najmä o dôkladné písomné uzavretie dohody medzi obchodnými stranami. Ústna dohoda nestačí a v prípade faktúr je takisto potrebné zachovať určité štandardy. Pri vystavovaní faktúr je dôležité odosielať objednávateľovi (dlžníkovi) faktúry s platným podpisom dodávateľa (veriteľa). Pri elektronickom podpisovaní dokumentácie je nutné vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Poistkou pri odosielaní faktúr je ich doručovanie nielen elektronickou formou, ale aj prostredníctvom poštového podniku s dokladom o odosielaní listín. Ideálne pre preukázanie pohľadávky je doloženie preberacieho protokolu či dodacieho listu, kde je uvedená presná suma dlhu, podpis veriteľa a takisto potvrdenie objednávateľa – dlžníka. Z dôvodu predchádzania vzniku budúcich pohľadávok je možné pohľadávky vopred poistiť.

S predpokladom, že je pohľadávka riadne ošetrená a veriteľ disponuje dostatočne preukázateľnými dôkazmi o tom, že mu pohľadávka vznikla, je možné s vymáhaním pokračovať. V tomto bode je veľmi dôležitý výber cesty, ktorou bude pohľadávka vymáhaná. V prípade, že sa veriteľ rozhodne vymáhať pohľadávku z vlastných zdrojov, riskuje stratu času a v konečnom dôsledku aj možnú stratu financií. Veritelia častokrát nevedia, aké kroky realizovať, a preto realizujú i také kroky, ktoré sú neúčinné a ukracujú sa tak prípadne o možnosť uspokojiť svoje pohľadávky. V určitých prípadoch môže nastať situácia, kedy veriteľ nie je jediným veriteľom dlžníka, pričom ostatní veritelia vo veci konajú rýchlejšie a získajú tak napríklad exekučný titul pre uplatnenie svojej pohľadávky.

V nadväznosti na časovú urgenciu ide príkladom o to, že v prípade uspokojovania jednotlivých veriteľov z majetku dlžníka, sú daní veritelia uspokojovaní poradovo – na základe dátumu vystavenia poverenia exekúcie. V tomto prípade je preto potrebné poukázať na výhody vyplývajúce zo spolupráce s profesionálnou spoločnosťou. Fundované vymáhacie spoločnosti dokážu veľmi rýchlo a presne overiť bonitu dlžníka a vyvodiť tak rozhodujúce právne kroky, ktoré je potrebné uskutočniť preto, aby sa úspešnosť vymáhania pohľadávky zvyšovala. V tomto smere je podstatné poukázať na prípadný výber vymáhacej spoločnosti, ale aj advokáta. Vzhľadom na nedostatočnú informovanosť sa veritelia prikláňajú k výberu takého riešenia, ktoré sa ukáže ako prvé, prípadne ako najviac dostupné z finančného hľadiska. Negatíva takýchto rozhodnutí sa však zväčša vyjasnia až postupne. Je pochopiteľné, že každý človek sa venuje práve tomu, čomu sa najviac rozumie, a preto je i od advokátov alebo vymáhacích spoločností automaticky očakávané, že budú špičkovo ovládať odvetvie, v ktorom sa pohybujú. V tomto ohľade treba však vyberať opatrne. Mnoho advokátov preberá zastupovanie pri vymáhaní pohľadávok i napriek tomu, že ich špecializácia je napríklad aj mimo obchodné právo a o spôsobe vymáhania pohľadávok a realizácií účinných krokov sa tak dozvedajú postupne. Týmto nie je úmysel bagatelizovať niektorých advokátov, ale potreba poukázať na možné riziká. Ďalej, i v prípade vymáhacích spoločností je potrebné vyhnúť sa rôznym nástrahám v podobe spoločností, ktoré na dlžníkov vyvíjajú nátlak rôzneho druhu, čo je nezákonné.

Kvalifikovanú spoločnosť na vymáhanie odlišuje prístup, promptnosť, miera informatizácie, jasne stanovená ponuka a pravidlá, a predovšetkým referencie od klientov. Naša spoločnosť má v oblasti vymáhania pohľadávok bohaté skúsenosti, pričom úspešnosť vymáhacích procesov odkazuje nielen na radu spokojných klientov. Preukázaná odbornosť a spokojní klienti napomáhajú našej spoločnosti k prosperite v zmysle implementácie nových súčastí, ktoré urýchľujú a zlepšujú kvalitu našej práce. Rýchlosť v konaní je pri vymáhaní pohľadávok primárna. Štatisticky je dokázané, že pokiaľ uplynú od lehoty splatnosti tri mesiace, následne reálna vymožiteľnosť pohľadávky klesá rýchlym tempom. V prípade samostatného riešenia vymáhania pohľadávok sa preto treba pripraviť na nielen časovo náročný proces. Prírastok komplikácii môže predstavovať i súdne riešenie, pričom pribúdajúce realizovanie jednotlivých úkonov či nedostatočná znalosť právneho prostredia môžu viesť samo-zastupujúcich veriteľov do situácie, kedy začnú pri procese vymáhania stagnovať. Prípadne sa vzhľadom na psychické vyčerpanie začnú uchyľovať k nezákonným praktikám, ako je napríklad vydieranie a sami si spôsobia ďalšie problémy.

Z vyššie uvedeného vyplýva viacero záverov. A teda, v prípade vymáhania pohľadávok svojpomocne je predpokladaná nižšia úspešnosť vymáhacieho procesu a plnenia zo strany dlžníka, nakoľko k dosiahnutiu uplatnenia práv veriteľa predchádza realizácia mnohých právnych úkonov, ktoré sú na základe pohľadávky individuálne odlišné. Právne zastupovanie advokátom je vhodná voľba, avšak v prípade výberu tejto služby je potrebné obrátiť sa na advokáta so špecializáciou na obchodné právo a zároveň v prípade využitia advokátskych služieb je potrebné hradiť každý jeden právny úkon počas jeho realizácie. To znamená, že za služby advokáta platí veriteľ bezpodmienečne, a teda v prípade neúčinného vymáhacieho procesu nebudú veriteľovi spätne uhradené trovy konania. Trovy konania v sebe zahŕňajú nielen právne zastupovanie žalobcu, ale aj poplatok za jednotlivé súdne konania a iné.

Záverom je dôležité podotknúť, že naša spoločnosť sa špecializuje výhradne na vymáhanie pohľadávok, a preto dosahujeme vysokú úspešnosť vymáhacieho procesu. V prípade, že ste veriteľom, ktorý eviduje pohľadávky, radi Vám ponúkneme naše služby a posúdime Vášho dlžníka.