fbpx

Upomínacie konanie – pomôcka pri vymáhaní pohľadávok

Pojem upomínacieho konania je v našom právnom systéme zaužívaný pomerne krátko. Zákon o upomínacom konaní nadobudol účinnosť dňa 01.02.2017. Podstatou jeho zavedenia je dosiahnutie rýchleho, efektívneho a pomerne lacného spôsobu, ktorého cieľom je dosiahnutie exekučného titulu.

Dôležitosť upomínacieho konania naberá na opodstatnení práve v tomto období. Je tým myslené obdobie, kedy podnikatelia začali žiadať o poskytnutie dočasnej právnej ochrany. Je zrejmé, že prijatím dočasnej právnej ochrany vznikol priestor pre odklad splatnosti pohľadávok, čím sa veritelia dostali do priepastnej situácie, kedy majú obmedzené právomoci v ceste k uspokojeniu svojich pohľadávok.

Pre priblíženie by sme radi predostreli zásadný význam veci. V prípade, že veriteľovi vznikla pohľadávka a s dlžníkom sa nie je možné mimosúdne dohodnúť, veriteľovi následne ostávajú len dve možnosti. Pohľadávku odpustiť alebo v jej vymáhaní konať súdnou cestou. Dočasná právna ochrana však pre mnoho veriteľov pôsobí veľmi mätúco. Veritelia majú tendenciu nekonať v prípade dlžníkov, ktorým bola pridelená dočasná právna ochrana, čo môže byť veľkou chybou. V tomto smere je dôležité podotknúť, že i počas lehoty plynutia dočasnej ochrany je možné realizovať dôležité kroky.

Pokiaľ je subjekt veriteľom a eviduje pohľadávku, stále má možnosť domáhať sa svojich práv na príslušnom súde. Prostredníctvom súdnej cesty bude veriteľovi pohľadávka priznaná a následne môže veriteľ získať exekučný titul. Získaním exekučného titulu veriteľ nadobúda právo pokračovať vo vymáhaní pohľadávky. Exekučné konanie síce môže začať až po ukončení dočasnej právnej ochrany, avšak jeho získanie vytvára veriteľovi určitú výhodu, kedy po uplynutí dočasnej právnej ochrany, mu bude stačiť už iba podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekučný titul veriteľovi zároveň zaručuje, že jeho pohľadávka nebude premlčaná. Získaním právoplatnosti exekučného titulu začína plynúť i nová premlčacia doba, ktorá je spravidla štyri alebo desať rokov (podľa typu právneho vzťahu).

Predpokladom pre získanie exekučného titulu je však predovšetkým podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu. V prípade upomínacieho konania sa návrh na vydanie platobného rozkazu podáva výlučne elektronicky, a zároveň len prostredníctvom príslušného súdu, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica. V rámci formálnych náležitosti je v návrhu na vydanie platobného rozkazu potrebné uviesť uplatňovaný peňažný nárok, riadny opis predmetnej skutočností, z ktorých uplatňovaný peňažný nárok vyplýva a zároveň je nutné priložiť dôkazový materiál, ktorý preukazuje existenciu uplatňovaného nároku.

Na základe skutočností tvrdených a osvedčených žalobcom súd vydá platobný rozkaz a doručí ho do elektronickej schránky žalovaného (alebo poštou, ak žalovaný nemá elektronickú schránku). Lehota pre vydanie platobného rozkazu býva spravidla 10 pracovných dní. Žalovaný má po obdržaní platobného rozkazu dve možnosti. Prvou možnosťou je vo veci nenamietať a dlh uznať alebo môže vo veci podať odpor. Odpor musí byť však podaný včas a zároveň musí obsahovať vecné odôvodnenie. Žalovaný môže podať odpor voči platnému rozkazu v lehote 15 dní od jeho doručenia. V prípade, že však žalovaný odpor nepodá, platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť, teda sa stane exekučným titulom.

Je evidentné, že celkový proces vymáhania pohľadávok predstavuje nielen potrebnú znalosť celkového právneho rámca, ale aj včasné vykonanie právnych úkonov. Obsah tohto textu síce abstrahuje dôležité informácie o uvedenej téme, avšak pre dosiahnutie uspokojenia Vašich pohľadávok, prihliadnuc na aktuálnu situáciu a špecifickú situáciu veriteľa, je viac než nutné konať s odbornou starostlivosťou a poznať celkový právny rozmer.

Pokiaľ ste podnikateľom, ktorý eviduje voči svojim obchodným partnerom alebo iným subjektom určité pohľadávky, obráťte sa na spoločnosť určenú na vymáhanie pohľadávok.

Claims Collection, s.r.o. je lídrom v oblasti vymáhania pohľadávok a promptne reaguje na aktuálne právne zmeny. Neváhajte sa preto obrátiť na služby tejto spoločnosti a poskytnite jej opis Vašej veci vo formulári, ktorý nájdete na stránke spoločnosti Claims Collection https://claimscollection.eu/. Pretože predpokladom pre uspokojenie Vašich pohľadávok je spolupráca s tými najlepšími