fbpx

Odkúpenie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok môže prebiehať viacerými spôsobmi. Klient môže vymáhať pohľadávky sám vo vlastnom mene, čo bez právneho vzdelania nie je najjednoduchšia cesta alebo sa môže nechať zastúpiť advokátom, ktorý mu s vymáhaním pomôže, avšak takáto právna pomoc býva nákladnou položkou v účtovníctve, pričom advokát nie je motivovaný dosiahnuť reálne vymoženie klientových pohľadávok. Aby sme však nekrivdili advokátom, tak vo väčšine prípadov budú zastupovanie svojho klienta vykonávať svedomito. Treba si však uvedomiť, že čím svedomitejšia práca bude odvedená, tým dlhšie musí zákonite trvať aj príprava na zastupovanie, čo sa premietne v dĺžke fakturovaných hodín.

Väčšina podnikateľov nemá čas naťahovať sa s dlžníkmi, nakoľko sa musia sústrediť na svoje podnikateľské aktivity. Taktiež neprospieva dobrému menu, pokiaľ podnikateľ vymáha pohľadávky priamo od svojich zákazníkov. Práve pre takýchto podnikateľov existuje možnosť odkúpenia pohľadávok.

Odkúpenie pohľadávok je preferovanou možnosťou, nakoľko postupca (subjekt, ktorý chce predať svoju pohľadávku) už nebude mať s takýmito pohľadávkami žiadne právne vzťahy, a teda nebude ani v očiach dlžníka ten, kto reálne pohľadávku vymáha.

Odkúpenie pohľadávok môže prebiehať dvoma spôsobmi. Oba spôsoby majú svoje pozitíva a negatíva. Prvým spôsobom je odkúpenie pohľadávok za okamžité finančné prostriedky. Tento postup je veľmi rýchly, efektívny a nie je viazaný na to, či dlžník reálne svoju pohľadávku zaplatí. Povedzme, že máte pohľadávky v hodnote 100 000,- Eur a predáte ju za okamžitý profit vo výške 30 000,- Eur. V takomto prípade dostanete peniaze okamžite, avšak ako je naznačené v príklade, suma za odkúpenie pohľadávok bude neúmerne nízka oproti jej pôvodnej hodnote. Takáto odmena je však odvoditeľná od rizika v prípade neúspechu vymoženia pohľadávok od dlžníka. V takomto prípade znáša celé riziko osoba alebo subjekt, na ktorý sa pohľadávka postupuje (napr. naša spoločnosť). Je možné a v praxi nie zriedkavé, že sa niektoré pohľadávky nevymôžu. Najmä pri vyšších pohľadávkach je toto riziko väčšie, nakoľko dlžníci sú zastúpení advokátmi a využívajú všetky prostriedky na to, aby nemuseli svoju pohľadávku zaplatiť.

Pre klienta je oveľa výhodnejšia možnosť nechať si odkúpiť pohľadávky s odloženou lehotou splatnosti naviazanou na reálne vymoženie pohľadávok od dlžníka. Pri tejto možnosti má klient zabezpečenú vyššiu odmenu. Pri pohľadávke v hodnote napr. 100 000,- Eur môže klient získať až 85% jej pôvodnej hodnoty, t.j. 85 000,- Eur, čo je neporovnateľne viac ako pri odkúpení pohľadávok za okamžité finančné prostriedky, kde môže byť hodnota odkúpenia aj niekde na úrovni 30%.

Ďalšou výhodou odkúpenia pohľadávok za odmenu naviazanú na reálne vymoženie pohľadávok je skutočnosť, že naša spoločnosť znáša trovy konania, ktoré vzniknú v súdnom konaní, ako aj odmenu za zastupovanie advokátom, ktorým sa v prípade potreby necháme zastúpiť. Tieto položky môžu niekedy dosahovať aj polovicu hodnoty pohľadávky, dokonca v ojedinelých prípadoch ich môžu aj prevyšovať (najmä pri menších pohľadávkach). Klient je však ochránený pred stresom, nakoľko dopredu vie, že ho nebude vymáhanie pohľadávok v prípade neúspechu stáť ďalšie finančné prostriedky, ako ani nepríjemnosti spojené s komunikáciou s dlžníkom.

Je iba na vás, aby ste si zvolili, či sa necháte zastupovať advokátom, ktorého služby budú fakturované od hodiny alebo si zabezpečíte odkúpenie týchto pohľadávok našou spoločnosťou.