fbpx

Právna úprava malého konkurzu očakáva viac iniciatívy od veriteľov

Právna úprava malého konkurzu očakáva viac iniciatívy od veriteľov 

Pandémia korona vírusu dostala do ťažkej finančnej situácie nejeden podnikateľský subjekt. Otrasy, ktoré v tomto období ekonomika prežívala sa premietli aj do mnohých legislatívnych zmien. Viaceré zákony boli prijaté aj v oblasti konkurzného práva. Jedným z najvýznamnejších bol zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý priniesol zmenu týkajúcu sa tzv. malého konkurzu. Tento inštitút sa síce spomínal aj v pôvodnom znení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR), no v úplne inej podobe. Jeho novelizácia priniesla v podstate nový, samostatný typ konkurzného konania inšpirovaný právnou úpravou oddlženia, ktorého účelom je efektívne, hospodárne a rýchle riešenie pre ukončenie podnikateľskej činnosti zadlžených malých a stredných podnikov.   

Zaujíma vás, kedy môže dlžník postupovať cestou malého konkurzu a aký dopad to bude mať na vymáhanie vašich pohľadávok? Tu je stručný prehľad toho, čo by ste ako veritelia o tomto konkurznom konaní mali vedieť. 

Návrh na vyhlásenie malého konkurzu: Ako sa podáva? 

Návrh na vyhlásenie malého konkurzu podáva dlžník (vrátane osôb oprávnených konať v mene dlžníka) prostredníctvom na to určeného formulára dostupnom na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR. K návrhu je potrebné pripojiť zoznam majetku dlžníka, zoznam jeho záväzkov, zoznam spriaznených osôb a účtovné závierky vyhotovené počas uplynulých piatich rokov (ak ich mal dlžník povinnosť vyhotoviť). Navrhovateľ je zároveň povinný zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu. Takto pripravený návrh treba následne podať elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky príslušného súdu. 

Malý konkurz je za určitých okolností možné vyhlásiť aj na základe návrhu podaného veriteľom. Takýto postup zákon podmieňuje splnením týchto podmienok: 

 a) veriteľ doložil pohľadávku ustanoveným spôsobom (pozri § 12, ods. 2 ZKR);

 b) okrem pochybností o dlžníkovej majetnosti sú splnené aj ostatné predpoklady na vyhlásenie konkurzu;

 c) sú splnené špecifické predpoklady na vyhlásenie malého konkurzu (pozri nižšie) a

 d) nebol zložený preddavok na úhradu nákladov veľkého konkurzu  (§ 19, ods. 4 ZKR).

Kedy súd návrh na vyhlásenie malého konkurzu schváli? 

Súd má na posúdenie návrhu 15 dní. Ak zistí, že boli splnené zákonom stanovené podmienky na majetok dlžníka vyhlási malý konkurz. V opačnom prípade návrh odmietne alebo konanie zastaví. O splnení zákonných podmienok možno hovoriť ak: 

 a) návrh na vyhlásenie malého konkurzu podal dlžník, ktorý je právnickou osobou;

 b) dlžník má ustanovený štatutárny orgán (pozor, štatutárny orgán alebo jeho členovia nesmú pôsobiť vo viac ako desiatich právnických osobách zapísaných v Obchodnom registri!);

 c) bol zložený preddavok na náklady malého konkurzu;

 e) dlžník neporušuje povinnosť ukladať účtovnú závierku zákonom stanoveným spôsobom (pozri 40 ods. 2 a ods. 4 Obchodného zákonníka);

 e) dlžník nemal podľa posledných piatich účtovných závierok záväzky v sume vyššej ako 1.000 000,- EUR;

 f) dlžník nemal podľa posledných piatich účtovných závierok majetok v hodnote vyššej ako 1.000 000,- EUR;

 g) voči dlžníkovi nebol začatý „veľký“ konkurz a

 h) návrh na vyhlásenie malého konkurzu je úplný a je autorizovaný osobou oprávnenou konať v mene dlžníka.

Zverejnením uznesenia o vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku sa malý konkurz považuje za vyhlásený. Týmto momentom sa dlžník stáva úpadcom, čím zanikajú aj všetky jeho oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti. 

 Postavenie veriteľa: Na čo sa treba pripraviť? 

Právna úprava malého konkurzu sa v porovnaní s veľkým konkurzom vyznačuje oslabením postavenia správcu a posilnením postavenia veriteľov. V praxi to znamená, že mnohé úkony, ktoré sú vo veľkom konkurze vykonávané predovšetkým správcom, sú pri malom konkurze prenechané na iniciatívu veriteľov. Uveďme si niekoľko príkladov: 

 a) Popieranie pohľadávok

Na prihlasovanie a popieranie pohľadávok v malom konkurze sa primerane použijú ustanovenia upravujúce oddlženie fyzickej osoby konkurzom. Veriteľ má podľa nich právo prihlásiť svoju pohľadávku do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. (Len na porovnanie, pri veľkom konkurze platí zákonná lehota 45 dní od vyhlásenia konkurzu.) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Správca takéto právo pri malom konkurze nemá! 

 b) Preskúmanie pomerov dlžníka

Správca vykonáva v malom konkurze len také šetrenia majetku dlžníka, ktoré sú časovo a finančne nenáročné. Iné šetrenia vykonáva len na podnet a náklady veriteľa. Od veriteľa sa v tomto prípade vyžaduje úhrada prípadných trov takéhoto šetrenia vopred v podobe zálohy. Ako veriteľ si však úhradu týchto nákladov môžete neskôr nárokovať v konkurze.  

 c) Odporovateľnosť právnych úkonov

Ďalšie právo, ktoré bolo priznané iba veriteľovi a nie správcovi, je právo odporovať právnemu úkonu dlžníka, na ktorého majetok bol vyhlásený malý konkurz. Veriteľovi patrí toto právo aj vtedy, ak je jeho pohľadávka premlčaná, nevymáhateľná, nevykonateľná alebo neprihlásená. Zákon rovnako ustanovuje, že ak je pri odporovaní právnemu úkonu úspešných viac veriteľov, najprv sa uspokojí veriteľ, ktorý podal žalobu skôr. 

 d) Zmena malého konkurzu  

Iniciatíva bola prenechaná veriteľom aj pri zmene malého konkurzu na veľký. Takáto situácia môže nastať, ak by sa dodatočne zistilo, že neboli splnené podmienky na vyhlásenie malého konkurzu. Súd k zrušeniu malého a vyhláseniu veľkého konkurzu pristúpi len na návrh prihláseného veriteľa, od ktorého sa navyše vyžaduje zloženie preddavku na úhradu nákladov konkurzu podľa prvej hlavy ZKR. Veriteľ tak môže urobiť v lehote šiestich mesiacov od vyhlásenia malého konkurzu. 

Právna úprava malého konkurzu teda počíta nielen s aktivitou ale aj s dobrou pripravenosťou veriteľov. Ak sa v ohľadom malého konkurzu potrebujete poradiť, obrátiť sa na nás môžete telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom nášho kontaktného formulára. 

Aké sú hlavné výhody malého konkurzu? 

Na záver sa ponúka otázka, či je malý konkurz výhodnejší, resp. či z tejto právnej úpravy budú benefitovať skôr dlžníci alebo veritelia. Medzi hlavné výhody pre dlžníkov možno zaradiť nižšie náklady na úhradu trov konkurzného konania ako aj výrazne nižšie pokuty pre štatutárov. Rýchlejší priebeh a iniciatíva v rukách veriteľov môžu byť zase prínosné pre veriteľov. Ako sme však už spomenuli vyššie, dôležitú úlohu tu bude zohrávať aj pripravenosť veriteľov. Preto určite odporúčame konzultovať možný postup s odborníkom na vymáhanie pohľadávok a konkurzné právo. Navyše sme toho názoru, že je priskoro tento inštitút hodnotiť. To, či bude v praxi naozaj efektívny ukáže až čas.