fbpx

Je váš dlžník živnostníkom? Na toto si dávajte pozor pri vymáhaní svojej pohľadávky

Je váš dlžník živnostníkom? Na toto si dávajte pozor pri vymáhaní svojej pohľadávky 

Vymáhanie pohľadávky od dlžníka – živnostníka má určité špecifiká, ktoré je dobré poznať ešte pred vznikom spoločného záväzkového vzťahu. To, že živnostník ručí za svoje záväzky neobmedzene celým svojím majetkom, je všeobecne známe. Pohľadávky jeho veriteľov môžu byť preto uspokojené tak z príjmov jeho podnikateľskej činnosti ako aj z jeho súkromného majetku. Práve z tohto dôvodu sú mnohí živnostníci opatrní a dávajú si väčší pozor, aby sa nezadlžili. Na druhej strane, ak už dlhy majú, tak ich majú toľko, že sa často dostanú do platobnej neschopnosti. To je veľké riziko pre ich veriteľov, ktorých pohľadávky sa môžu stať nevymožiteľné. Ako možno takejto situácií predísť? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o vymáhaní pohľadávok voči dlžníkovi – živnostníkovi. 

Kedy nemožno postihnúť majetok živnostníka patriaci do BSM? 

Nakoľko živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, každý neúspech v jeho podnikaní predstavuje riziko nielen pre neho ale aj pre jeho rodinu. Platí totiž, že po uzatvorení manželstva nadobúdajú manželia majetok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Ak by sa teda manžel – podnikateľ zadlžil a začala by sa voči nemu exekúcia, exekútor by mohol siahnuť aj na rodinný byt alebo auto nadobudnuté počas trvania manželstva. Slovenský právny poriadok však dáva manželom niekoľko možností ako si svoj majetok v BSM môžu ochrániť a to aj proti podnikateľskému riziku. V praxi sa na tieto účely používa najčastejšie zrušenie BSM z dôvodu podnikania a uzavretie dohody o zúžení BSM. Použitie niektorého z uvedených prostriedkov vaším dlžníkom – živnostníkom, môže výrazne ovplyvniť pravdepodobnosť úspešného vymoženia vašej pohľadávky. 

Viac o tejto problematike nájdete v našich článkoch Bezpodielové spoluvlastníctvo: Ako ho chrániť proti dlhom jedného z manželov? a Exekúcia a bezpodielové vlastníctvo manželov. 

Podať, či nepodať návrh na začatie exekúcie voči dlžníkovi – živnostníkovi? 

Postup pri vymáhaní pohľadávky pomocou exekúcie je tu štandardný ako aj v iných prípadoch. Ak súd návrh na začatie exekúcie schváli, do 15 dní vydá poverenie na vykonanie exekúcie a určí príslušného exekútora. Súdny exekútor následne pristúpi k vykonaniu exekúcie niektorým zo spôsobov ustanovených v Exekučnom poriadku. V prípade živnostníka pôjde najčastejšie o nariadenie exekúcie zrážkami z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí alebo predajom nehnuteľností. Začatie exekučného konania však nie je garanciou úspešného vymoženia pohľadávky. Súdny exekútor môže napríklad zistiť, že dlžník je nemajetný, čoho následkom môže byť zastavenie exekúcie. Zaujímavou možnosťou je aj nepeňažná exekúcia a to najmä vtedy, ak sa ako veriteľ domáhate uskutočnenia určitých prác napr. stavebných prác, vyhotovenia diela atď.  

Čo robiť ak dlžník – živnostník požiada o osobný bankrot?  

Osobný bankrot alebo oddlženie je proces, v rámci ktorého sa fyzická osoba domáha zrušenia svojich dlhov prostredníctvom konkurzu alebo splátkového kalendára podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Splnené pritom musia byť tieto podmienky: 

 a) dlžník musí byť platobne neschopný (fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok),

 b) voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo iné vykonávacie konanie (pozor, ak sa dlžník domáha oddlženia konkurzom, od začatia takéhoto konania musí uplynúť aspoň jeden rok),

 c) dlžník nie je vo výkone trestu odňatia slobody,

 d) ak bol dlžník v minulosti už oddlžený, oddlženia sa môže  opätovne domáhať najskôr po uplynutí desiatich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára,

 e) dlžník musí byť pri podaní návrhu zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci.

Ak váš dlžník uvedené podmienky spĺňa a súd jeho žiadosti o oddlženie vyhovie, je to pre vás signál, že nemá takmer žiadny majetok a vaša pohľadávka pravdepodobne nebude plne uspokojená. Pri oddlžení pomocou splátkového kalendára, ktoré je pre dlžníka výhodnejšie ako konkurz, je dokonca možné, že získate späť len napr. 30% vymáhanej sumy!  

Čo s tým ako veriteľ viete urobiť? 

Podľa zákona máte právo domáhať sa zrušenia oddlženia ak dokážete, že dlžník pri oddlžení nemal poctivý zámer. Takýto návrh môžete podať voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. Ak súd vášmu návrhu vyhovie, oddlženie sa stane neúčinné a pohľadávkam, ktoré neboli uspokojené, sa obnoví ich pôvodná vymáhateľnosť a splatnosť. Vráťme sa však späť k hlavnému predmetu dokazovania: dlžníkovej poctivosti. 

Poctivosť dlžníkovho zámeru resp. kritéria, na ktoré musí prihliadať súd, ustanovuje zákon (pozri §166g zákona o konkurze a reštrukturalizácii). Ak dlžník napríklad zatají časť svojho majetku, úmyselne neuvedie niektorého veriteľa do zoznamu veriteľov alebo poskytne nepravdivú dôležitú informáciu, jeho zámer nemožno považovať za poctivý. Takéto dokazovanie je však pre mnohých veriteľov pomerne náročné, nakoľko vyžaduje dlhodobé sledovanie aktivít dlžníka. Tu vám dokáže efektívne pomôcť napríklad naša spoločnosť, ktorá vie konanie dlžníkov dôkladne preveriť za vás. Viac o našich skúsenostiach v tejto oblasti nájdete v článku Vymáhanie pohľadávky od fyzickej osoby v osobnom bankrote  

Prečo je vždy potrebné sledovať konanie vášho dlžníka? 

Či už je váš dlžník fyzická osoba, živnostník alebo právnická osoba, konanie dlžníkov vám vždy odporúčame aktívne sledovať. Pri vymáhaní pohľadávok je totiž dôležité rýchlo konať, ak dlžník koná spôsobom, ktorý by vás ako veriteľa mohol poškodiť. V závislosti od správania dlžníka treba potom voliť ďalší postup. V prípade dlžníka – živnostníka môže byť potrebné napríklad podať odporovaciu žalobu, ak dlžník začne prevádzať svoj majetok na blízke osoby. Dôjsť môže aj k spáchaniu trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného zákona. Podľa tohto ustanovenia sa odňatím slobody až na dva roky potrestá ten „kto, čo i len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že …. predá, vymení alebo inak odstráni čo i len časť svojho majetku….“ 

S akým problémom ste sa pri vymáhaní pohľadávky voči dlžníkovi – živnostníkovi stretli vy? Poraďte sa o ňom s nami prostredníctvom nášho kontaktného formulára.