fbpx

Rozhodcovské konanie

Z našej praxe vieme, ze vymáhanie pohľadávok súdnou cestou nemusí byť pre každého to najlepšie riešenie. Niekoho odrádzajú vysoké súdne poplatky či trovy zastupovania advokátom, iní nechcú začínať konanie, ktoré sa môže tiahnuť celé roky. Nie všetci však vedia, že právny poriadok Slovenskej republiky im dáva aj inú, oveľa flexibilnejšiu možnosť, prostredníctvom ktorej sa môžu domáhať svojich práv v prípade, ak sa s dlžníkom nepodarilo dohodnúť inak. Touto možnosťou je rozhodcovské konanie.

Čo je rozhodcovské konanie?

Rozhodcovské konanie, známe tiež ako arbitráž, je forma alternatívneho riešenia sporov, ktorá môže plnohodnotne nahradiť konanie pred štátnymi súdmi vo veciach občianskoprávnej ako aj obchodnoprávnej povahy. Z pôsobnosti rozhodcovského konania sú vylúčené spory o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave, spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí a spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania.

Tu treba zdôrazniť, že Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov zo svojej pôsobnosti vylučuje aj spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo iné spory týkajúce sa spotrebiteľskej zmluvy. Tieto spory možno riešiť len v rozhodcovskom konaní podľa osobitného zákona, ktorým je Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Peňažné spory, medzi ktoré patria aj splatné pohľadávky, môžu byť teda prejednané formou rozhodcovského konania. Neznamená to však, že každý veriteľ má toto právo automaticky! Právomoc rozhodcu alebo stáleho rozhodcovského súdu nevyplýva totiž priamo zo zákona, tak ako je to v prípade všeobecných súdov. Ich právomoc musí byť založená písomnou dohodou medzi dotknutými stranami. Takouto dohodou môže byť rozhodcovská zmluva alebo rozhodcovská doložka.

Rozhodcovská zmluva a jej forma

Zákon o rozhodcovskom konaní definuje rozhodcovskú zmluvu ako „dohodu medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní.“ Rozhodcovská zmluva môže byť pritom uzatvorená ako samostatná zmluva alebo ako rozhodcovská doložka k zmluve. Forma rozhodcovskej zmluvy je pomerne flexibilná, zákon však podmieňuje jej platnosť tým, že musí byť vždy písomná.

Čo teda v prípade, ak zmluvné strany uzatvorili dohodu o riešení prípadných sporov formou rozhodcovského konania ústne, alebo takúto doložku v pôvodnej zmluve z nejakých dôvodov opomenuli? V praxi to ešte neznamená, že ich nárok obrátiť sa na rozhodcu je úplne stratený. Zákon im dáva možnosť nahradiť nedodržanie písomnej formy vyhlásením do zápisnice pred rozhodcom o podrobení sa právomoci rozhodcovského súdu. Ďalšou možnosťou je uzatvoriť novú rozhodcovskú zmluvu, alebo pridať rozhodcovskú doložku do  dohody o uznaní dlhu, ak sa takúto dohodu s dlžníkom podarí dosiahnuť. Prečo by ste ako veriteľ takúto možnosť mali zvážiť?

Výhody rozhodcovského konania

Rozhodcovské konanie má v porovnaní s klasickým konaním pred súdom hneď niekoľko výhod, ktoré môžu proces prípadného vymáhania pohľadávky výrazne uľahčiť.

Jednou z takýchto výhod je rýchlosť a pružnosť celého konania, ktorá vyplýva aj z toho, že zákon dáva zmluvným stranám možnosť dohodnúť sa na viacerých okolnostiach pojednávania ako je napr. jeho jazyk a miesto, spôsob doručovania písomností, prejednanie veci len písomnou formou bez ústneho pojednávania a pod.

Nezanedbateľnou výhodou je aj nižšia finančná náročnosť takéhoto konania ako aj skutočnosť, že vo väčšine prípadov bude rozhodcovský rozsudok konečný a nebude možné sa voči nemu odvolať. V prípade vymáhania pohľadávok to znamená, že veriteľ bude môcť bez zbytočných prieťahov požiadať príslušný rozhodcovský súd alebo rozhodcu o vyznačenie tzv. doložky právoplatnosti a následne použiť rozhodcovský rozsudok ako platný exekučný titul, s ktorým môže pokračovať vo vymáhaní svojej pohľadávky prostredníctvom exekúcie.

Vymáhanie pohľadávky pomocou rozhodcovského konania

Ako teda postupovať v prípade ak disponujete platnou rozhodcovskou zmluvou a svoju pohľadávku chcete vymáhať prostredníctvom rozhodcovského konania?

V takomto prípade musíte podať voči dlžníkovi žalobu obsahujúcu náležitosti stanovené zákonom t.j. identifikačné údaje vás ako veriteľa – žalobcu a dlžníka ako žalovaného, opis rozhodujúcich skutočností (napr. okolnosti neuhradenia faktúry), označenie dôkazov, ktoré o týchto skutočnostiach vypovedajú (napr. kópie zmlúv, faktúr a pod.), formuláciu žalobného návrhu a podpis vás alebo vášho zástupcu.

Rozhodcovské konanie sa pritom začína dňom prijatia žaloby druhou zmluvnou stranou (ak rozhodcovia ešte neboli ustanovení), alebo dňom doručenia žaloby určenému rozhodcovi, alebo stálemu rozhodcovskému súdu, ktorí majú o spore rozhodnúť.

Zoznam stálych rozhodcovských súdov je zverejnený na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR ako aj v Obchodnom vestníku. Ak sa nechcete obrátiť na stály rozhodcovský súd, môžete si na prejednanie veci určiť rozhodcu alebo rozhodcov individuálne. Rozhodcom sa pritom môže stať každá fyzická osoba, ak je plnoletá, bezúhonná a spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Zákon umožňuje vykonávanie tejto funkcie aj notárom.

Rovnako ako súdne konanie aj pokračovanie rozhodcovského konania je podmienené uhradením stanoveného poplatku, ktorého výška často závisí od toho, kto bude v spornej veci rozhodovať. Ak má vo veci rozhodnúť individuálne určený rozhodca, výška poplatku môže byť dohodnutá v rozhodcovskej doložke. Naopak, ak je na rozhodovanie oprávnený stály rozhodcovský súd, poplatok bude vychádzať z jeho poplatkového poriadku, ktorý býva často zverejnený na jeho internetových stránkach.

Zaujal vás inštitút rozhodcovského konania? 

Naši zamestnanci vám poradia, ako pripraviť platnú rozhodcovskú zmluvu alebo doložku, ako postupovať pri výbere rozhodcu, prípadne vám pomôžu pripraviť žalobu v prípade, ak ste oprávnený podať návrh na začatie rozhodcovského konania. Stačí len, ak nám vás dotaz zašlete prostredníctvom nasledujúceho formulára. V našej odpovedi vám zároveň radi navrhneme niekoľko ďalších možných stratégií, ktoré máte pri vymáhaní vašej pohladavky na výber. Budete mať teda garanciu, že kroky, ktoré ste sa rozhodli podniknúť, sú pre vás skutočne tým najefektívnejším riešením.