fbpx

Vymáhanie peňažnej pohľadávky pomocou exekúcie

Ako sme už spomenuli v našich predchádzajúcich článkoch, ako veriteľ môžete svoje pohľadávky vymáhať viacerými spôsobmi, jedným z nich je aj exekučné konanie.

Veritelia sa však štandardne pokúšajú domôcť náležitého plnenia najskôr mimosúdnou cestou. Mimosúdne vymáhanie pohľadávky je často finančne a časovo menej náročné, nakoľko veriteľovi nevzniká povinnosť predbežnej úhrady trov právneho zastúpenia či súdnych poplatkov. Čo však robiť, ak dlžník nespolupracuje a všetky pokusy dohodnúť sa mimosúdne zlyhali?

V takom prípade sa veriteľ môže obrátiť na súd prostredníctvom žalobného návrhu voči dlžníkovi, inými slovami, môže začať vymáhať svoju pohľadávku súdnou cestou. (Treba si však dať pozor na to, aby vaša pohľadávka nebola premlčaná! Viac o inštitúte premlčania sa dočítate tu a tu.)

Ak súd rozhodne v prospech veriteľa, no dlžník súdom určenú lehotu na plnenie opäť nesplní, rozhodnutie súdu sa stáva takzvaným vykonateľným exekučným titulom, na základe ktorého môže veriteľ podať návrh na začatie exekúcie. Priebeh exekučného konania, ako aj jeho výhody a nevýhody z hľadiska vymožiteľnosti pohľadávok si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Čo je to exekučný titul?

Exekučný poriadok definuje exekučný titul ako „vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.“

Ako sme teda povedali vyššie, ak sa veriteľ s dlžníkom nevie dohodnúť a začne voči nemu súdne konanie, jeho výsledkom môže byť platobný rozkaz alebo rozsudok na peňažné plnenie, ktoré sú spôsobilými exekučnými titulmi. Nevýhodou je, že viaceré faktory ako je napríklad celková vyťaženosť súdu alebo nespolupráca protistrany môžu celé konanie značne predĺžiť.

V prípade, že chce veriteľ konanie urýchliť, môže si zvoliť cestu upomínacieho konania, ktorého hlavným cieľom je uľahčiť získanie exekučného titulu v peňažných sporoch. V rámci tohto konania, ak veriteľ splní všetky procesné podmienky podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov, bude platobný rozkaz vydaný súdom v lehote desiatich pracovných dní.

Dôležité je pritom dodať, že vykonateľný exekučný titul nemusí byť vždy len výsledkom súdneho konania. Takýmto exekučným titulom je napríklad notárska zápisnica, v ktorej dlžník uzná svoj záväzok alebo vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní. V oboch prípadoch ide o rýchlejšie a lacnejšie riešenia ako je podanie žaloby na súde.

Podanie návrhu na začatie exekúcie

Po získaní vykonateľného exekučného titulu je možné podať návrh na začatie exekučného konania. Takýto návrh môže veriteľ podať svojpomocne, prostredníctvom svojho advokáta alebo prostredníctvom exekútora. Návrh sa podáva elektronicky na okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý je príslušným súdom na exekučné konania. Náležitosti návrhu na vykonanie exekúcie podrobne upravuje §47 Exekučného poriadku.

Po doručení návrhu na začatie exekúcie, súd podaný návrh dôsledne preskúma, prípadne podnikne kroky na odstránenie jeho vád a ak nezistí dôvody na jeho zamietnutie, do 15 dní vydá poverenie na vykonanie exekúcie a určí príslušného súdneho exekútora.

Poverenia sú pritom prideľované medzi súdnych exekútorov náhodným spôsobom prostredníctvom technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Prihliada sa pritom na miesto trvalé bydliska dlžníka resp. sídlo povinného, ak je dlžníkom právnická osoba.

Priebeh a vykonanie exekúcie

Exekúcia sa považuje za začatú doručením poverenia na vykonanie exekúcie príslušnému exekútorovi.

Možné spôsoby vykonania exekúcie upravuje štvrtá časť Exekučného poriadku. Spôsob vykonania exekúcie pritom volí poverený exekútor na základe predbežného preskúmania majetkovým pomerov dĺžníka. V prípade peňažných pohľadávok sa exekúcia najčastejšie vykonáva prikázaním pohľadávky z účtu v banke. V praxi to funguje tak, že exekútor doručí banke príkaz na začatie exekúcie, na základe ktorého banka zablokuje na účte dlžníka sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky veriteľa. Exekútor o tom zároveň upovedomí obe strany. Dlžník má od doručenia upovedomenia 15 dní na to, aby sa rozhodol, akým spôsobom bude postupovať. V danej lehote môže napríklad uspokojiť pohľadávku veriteľa alebo podať návrh na zastavenie exekúcie ak na to existujú právne dôvody. V prípade, ak v danej lehote nekoná, po jej uplynutí sú blokované finančné prostriedky vyplatené exekútorovi.

Ak dlžník nemá na účte dostatok finančných prostriedkov, exekútor môže pristúpiť k súpisu a následnému predaju hnuteľných vecí dlžníka, prípadne k vykonaniu exekúcie predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti alebo predajom podniku alebo jeho časti.

Exekučný poriadok zároveň ustanovuje maximálnu lehotu na zistenie majetku a príjmov, ktorá je v prípade právnickej osoby 30 mesiacov a v prípade fyzickej osoby 5 rokov. Ak sa v tejto lehote nepodarí zistiť finančné prostriedky na uspokojenie pohľadávky veriteľa, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie. Trvanie exekúcie v praxi je však veľmi individuálne, kým v niektorých prípadoch môže byť uzavreté do mesiaca, v iných prípadoch môže trvať celé roky.

Koľko stojí vymáhanie pohľadávky exekúciou?

V prípade vymáhania pohľadávky exekúciou sa zároveň treba pripraviť na určité výdavky. Ak sa veriteľ obráti na súd, zaplatí súdny poplatok vo výške 6 % z vymáhanej istiny, vždy však najmenej sumu 16,50 EUR. Navyše, ak má veriteľ právneho zástupcu, treba počítať aj so zaplatením trov právneho zastúpenia.

Ani po uhradení všetkých poplatkov však neexistuje garancia toho, že sa v rámci exekúcie podarí pohľadávku vymôcť v jej plnej výške. Ak má dlžník v banke minimum finančných prostriedkov a nedisponuje žiadnym iným majetkom môže sa stať, že v rámci exekúcie sa nepodarí vymôcť nič. Podobná je aj situácia, ak je na dlžníka vedených niekoľko exekúcii. V takýchto prípadoch by si mal veriteľ zvážiť, či sa mu vôbec pohľadávku formou exekúcie vymáhať oplatí.

Výber toho najefektívnejšieho spôsobu vymáhania konkrétnej pohľadávky však nie je ľahký a často vyžaduje určité skúsenosti a právne znalosti. Naši odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vymáhania pohľadávok dokážu vašu pohľadávku dôkladne rozanalyzovať a poskytnúť vám návrh najefektívnejšieho možného riešenia. Ak sa práve rozhodujete, či je súdne vymáhanie resp. vymáhanie pohľadávky formou exekúcie pre vás tou správnou cestou neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Radi vám poradíme.