fbpx

Banková záruka: Ako a kedy ňou zabezpečiť pohľadávku? časť II.

O tom, čo inštitút bankovej záruky predstavuje a ako funguje sme vás informovali v predchádzajúcej časti nášho blogu. V nasledujúcich riadkoch vám sprostredkujeme ďalšie podstatné informácie, ktoré sa tohto zabezpečovacieho inštitútu týkajú. Veríme, že vás náš blog zaujme a rozšíri vám prehľad v rozoberanej téme. Ako sme už v predchádzajúcej časti naznačili, v tejto časti sa budeme zaoberať bankovou zárukou v súvislosti s práva a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú, ako aj možnosťami jej zániku.

Aké práva a povinnosti vyplývajú z bankovej záruky?

Ak nie je dohodnuté inak, banka je povinná poskytnúť plnenie z bankovej záruky na základe písomnej výzvy veriteľa. Splnenie akýchkoľvek iných podmienok je možné očakávať iba vtedy, ak sú dohodnuté v záručnej listine. Tá môže obsahovať napríklad aj povinnosť veriteľa vyzvať na plnenie najskôr dlžníka, povinnosť predložiť určité  dokumenty a pod.

Ak dlžník plní iba čiastočne, takéto plnenie nemá na bankovú záruku účinok, ak je nesplnený zvyšok záväzku rovnaký alebo vyšší, než je suma, na ktorú znie záručná listina (§316 ods. 2 Obchodného zákonníka). Ak dlžník naopak neplní a plnenie poskytne banka, banke vzniká právo požadovať rovnaké plnenie od dlžníka. Vzťah banky a dlžníka upravuje samostatná zmluva, ktorá sa riadi ustanoveniami o mandátnej zmluve. Táto zmluva môže okrem iného obsahovať aj povinnosť banky zahrnúť do záručnej listiny možnosť uplatnenia námietok voči veriteľovi, ktoré by si inak mohol uplatniť dlžník. Ak dlžník banke oprávnenie na podávanie námietok voči veriteľovi nedá, nebude môcť ani on sám uplatňovať dané námietky voči banke. Jeho práva voči veriteľovi však zostávajú zachované. Banková záruka sa tým výrazne odlišuje od ručenia, kde ručiteľovi vzniká právo uplatňovať námietky voči veriteľovi priamo zo zákona (§306 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Z hľadiska vymáhania pohľadávky sú pre veriteľov najvýhodnejšie nepodmienečné bankové záruky nazývané aj bankové záruky na prvú výzvu a bez námietok.  Takéto bankové záruky umožňujú veriteľovi rýchle uspokojenie pohľadávky, bez potreby vyzvať na plnenie najskôr dlžníka a bez možnosti banky uplatniť voči veriteľovi akékoľvek námietky. Ak by sa však stalo, že veriteľ na základe bankovej záruky získa plnenie, na ktoré nemá voči dlžníkovi nárok, je povinný toto plnenie vrátiť dlžníkovi spolu s náhradou spôsobenej škody.

Kedy banková záruka zaniká? 

Banková záruka sa môže poskytnúť na dobu určitú alebo neurčitú. Ak sa v záručnej listine neuvádza doba, na akú sa banková záruka uzatvára, platí predpoklad, že ide o bankovú záruku na dobu neurčitú. V opačnom prípade banková záruka zanikne uplynutím doby uvedenej v záručnej listine. So zánikom bankovej záruky zaniká aj právo veriteľa na plnenie voči banke a povinnosť banky poskytnúť plnenie z bankovej záruky. Zániku bankovej záruky márnym uplynutím doby môže veriteľ predísť napríklad tým, že banke včas oznámi svoje nároky. Treba dodať, že čerpanie plnenia z bankovej záruky je v praxi veľmi vzácne. Pri poskytnutí záruky totiž banke nejde len o jej kapitál, ale aj o jej dobré meno. Každá banka si preto dôkladne preveruje, za koho bankovú záruku poskytuje. Výsledkom je, že banky ručia len za klientov s nízkou mierou rizika, ktorí svoj záväzok následne takmer vždy splnia. Podmienky na získanie bankovej záruky sú náročné. Neznamená to však, že od každého dlžníka sa vyžaduje, aby disponoval miliónovým majetkom. Stačí ak si banka bude istá, že dlžník má reálnu možnosť požadovanú sumu splatiť.

Hľadáte aj vy spôsob ako efektívne zabezpečiť obchodné pohľadávky? V dnešnom ekonomickom prostredí, ktoré sa veľmi rýchlo mení, sa zvýšená opatrnosť stala nevyhnutnosťou. Či už obchodujete na domácom alebo zahraničnom trhu, v otázkach súvisiacich s vymáhaním pohľadávok vám radi poskytneme kompletný servis a poradenstvo.