fbpx

Banková záruka: Ako a kedy ňou zabezpečiť pohľadávku? časť I.

V niekoľkých našich predchádzajúcich blogoch sme si rozobrali zabezpečovacie prostriedky upravené v Občianskom zákonníku, ako je napríklad zmluvná pokuta, ručenie, záložné právo a iné. Banková záruka je inštitút s povahou absolútneho obchodného vzťahu.

Z pozície spoločnosti špecializujúcej sa na vymáhanie pohľadávok môžeme povedať, že banková záruka je jednou z najlepších foriem zabezpečenia. Jej sila spočíva v tom, že za splnenie záväzku ručí samotná banka. Čím je táto banka väčšia a silnejšia, tým má aj banková záruka väčšiu cenu. Získanie takejto záruky však nie je jednoduché a vyžaduje si splnenie mnohých náročných podmienok.

Nasledujúci blog vám poskytne nielen definíciu bankovej záruky, ale aj stručný prehľad o tom, ako a kedy zabezpečiť pohľadávku bankovou zárukou.

Čo je banková záruka?

Banková záruka je zabezpečovací prostriedok blízky právnemu inštitútu ručenia upravený ustanoveniami §313 až §322 Obchodného zákonníka. Banková záruka, podobne ako aj zabezpečenie pohľadávky ručiteľom, predstavuje povinnosť tretej osoby (banky) poskytnúť veriteľovi plnenie za dlžníka, ak sa splnia individuálne dohodnuté podmienky. Takáto povinnosť vzniká banke na základe písomného vyhlásenia obsiahnutého v záručnej listiny, ktorej predchádza uzatvorenie zmluvy medzi bankou a dlžníkom. Právny vzťah medzi bankou a veriteľom vzniká doručením záručnej listiny veriteľovi.

Samotná záručná listina musí obsahovať záväzok banky uspokojiť veriteľa v prípade, ak dlžník svoj záväzok nesplní, alebo ak sa splnia iné podmienky určené v záručnej listine (§313 Obchodného zákonníka). Povinné je uviesť aj výšku peňažnej sumy, za ktorú sa banková záruka preberá. Voliteľnými náležitosťami záručnej listiny, ktoré v nej môžu, ale nemusia byť obsiahnuté sú doba, na ktorú sa banková záruka poskytuje (tzv. termínovaná banková záruka) a podmienenie plnenia banky predložením presne stanovených dokumentov (tzv. dokumentárna banková záruka).

Z Obchodného zákonníka zároveň vyplýva, že záväzok možno zabezpečiť aj bankovou zárukou poskytnutou viacerými bankami (tzv. spoločná banková záruka). Stane sa tak v prípade, ak bankovú záruku jednej banky potvrdí aj iná banka. Veriteľ tak môže požadovať plnenie od ktorejkoľvek z týchto bánk, čím sa pre neho vymáhanie pohľadávky zjednodušuje.

Ktoré pohľadávky môžu byť zabezpečené bankovou zárukou?

Ako sme už spomenuli vyššie, bankovou zárukou možno zabezpečiť peňažné ako aj nepeňažné pohľadávky. Plnenie banky ako peňažnej inštitúcie má však vždy peňažný charakter. Výšku sumy, za ktorú banka ručí, je preto potrebné vyčísliť aj v prípade zabezpečenia nepeňažného záväzku dlžníka. Do výpočtu tejto sumy je možné zahrnúť nielen nárok na náhradu škody, ale aj o iné peňažné nároky, ktoré boli medzi dlžníkom a veriteľom dohodnuté (napr. nárok na úhradu zmluvnej pokuty).

V praxi sa banková záruka využíva hlavne v domácom a v zahraničnom obchode, kde sa možno stretnúť s rôznymi druhmi bankových záruk ako je napríklad záruka za úver, záruka za platenie alebo záruka za splnenie alebo dodanie (tzv. garančná záruka za splnenie zmluvy). V zahraničnom obchode sa často objavuje aj spoločná záruka bánk, pri ktorej banka v štáte veriteľa potvrdzuje bankovú záruku poskytnutú v štáte dlžníka. Bankovú záruku však možno žiadať aj pri verejných obstarávaniach a súťažiach, ktoré sú ďalším častým spôsobom použitia tohto inštitútu.

Ak Vás inštitút bankovej záruky zaujal, odporúčame vám prečítať si i náš nasledujúci blog, ktorý bude v tejto téme pokračovať. Zameriame sa na práva povinnosti bankovej záruky, ako aj to, kedy banková záruka zaniká. V prípade, ak sa aktuálne zaoberáte vymáhaním pohľadávky, ktorá je zabezpečená bankovou zárukou a o riešenie tejto situácie máte záujem, kontaktujte nás a my vám s vašimi pohľadávkami pomôžeme už dnes.