fbpx

Zabezpečenie pohľadávky prevodom práva: Ako na to? časť I.

Ďalším zo série zabezpečovacích prostriedkov, ktorému sa budeme venovať podrobnejšie, je zabezpečenie pohľadávky prevodom práva. Vzhľadom na to, že sa našim čitateľom snažíme sprostredkovať ten najlepší obsah, tejto téme preto venujeme dve časti. Na začiatok by sme vám preto radi sprostredkovali základné informácie, pričom v ďalšej časti priblížime i praktické postrehy.

Ako pri iných zabezpečovacích prostriedkoch, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcich článkoch nášho blogu, tak aj v prípade tohto prostriedku je hlavným cieľom motivovať dlžníka k riadnemu a včasnému plneniu záväzku. Ak sa tak naopak nestane, veriteľ je oprávnený pristúpiť k výkonu zabezpečovacieho prevodu práva a uspokojiť tým svoju pohľadávku, čím sa jeho pozícia voči dlžníkovi výrazne posilňuje. Ako spoločnosť špecializujúca sa na vymáhanie pohľadávok môžeme povedať, že zabezpečenie pohľadávky prevodom práva je pre veriteľa veľmi výhodnou formou zabezpečenia. Aj napriek tomu sa s týmto prostriedkom stretávame v praxi pomerne  zriedkavo. K tomuto stavu určite prispieva aj nedostatočná informovanosť o tomto právnom inštitúte. Poznáte tento zabezpečovací prostriedok? Tu sú základné informácie o tom, ako možno zabezpečiť pohľadávku prevodom práva.

Čo je zabezpečovací prevod práva?

Zabezpečenie pohľadávky prevodom práva upravuje §553 – §553e zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Na základe tohto ustanovenia možno splnenie záväzku zabezpečiť dočasným prevodom práva dlžníka alebo tretej osoby v prospech veriteľa. Takýto prevod sa realizuje s podmienkou, že ak bude zabezpečená pohľadávka uspokojená, prevádzané právo prejde späť na prevodcu, teda na toho, kto ho previedol. Ak však dlžník svoj záväzok nesplní, veriteľ môže pristúpiť k výkonu zabezpečovacieho prevodu práva. Tým môže byť napr. predaj hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci na dražbe. V tomto prípade je potrebné zdôrazniť, že veriteľ svoju pohľadávku nemôže uspokojiť tým, že si prevedené právo jednoducho ponechá. K jeho uspokojeniu môže dôjsť až po speňažení prevedeného práva. Okolnosti výkonu zabezpečovacieho prevodu práva ako aj iné okolnosti prevodu je potrebné upraviť v zmluve o zabezpečovacom prevode práva.

Aké sú náležitosti zmluvy o zabezpečovacom prevode práva?

Zákon podmieňuje platnosť zmluvy o zabezpečovacom prevode práva písomnou formou. Okrem všeobecných informácií, ako je označenie zmluvných strán, zákon vyžaduje nasledovné náležitosti:

  • vymedzenie zabezpečeného záväzku a označenie práva, ktoré sa prevádza v prospech veriteľa (napr. identifikácia nehnuteľnosti);
  • práva a povinnosti účastníkov zmluvy k prevedenému právu počas trvania zabezpečovacieho prevodu práva;
  • ocenenie zabezpečovacieho prevodu práva v peniazoch;
  • spôsob výkonu (teda spôsob speňaženia) zabezpečovacieho prevodu práva a najnižšie podanie v prípade dobrovoľnej dražby;
  • a ak sa prevádza právo inej osoby ako dlžníka, zmluva o zabezpečovacom prevode práva musí obsahovať aj označenie dlžníka.

Čo môže byť predmetom zabezpečovacieho prevodu práva?

Občiansky zákonník výslovne neuvádza, ktoré práva môžu byť predmetom zabezpečovacieho prevodu. Z právnej úpravy však vyplýva, že musí ísť o právo, ktoré má majetkovú hodnotu a je zároveň aj prevoditeľné. V praxi pôjde najčastejšie o vlastnícke právo k hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. Predmetom prevodu môže byť aj cenný papier, právo duševného vlastníctva (napr. ochranná známka, patent) alebo právo k obchodnému podielu.

Je zrejmé, že mnohé z týchto práv sa zapisujú v osobitných registroch ako je napr. kataster nehnuteľností alebo obchodný register pri obchodnom podiele. Pri prevode týchto práv je potrebné v príslušných registroch oznámiť aj dočasnosť prevodu práva. Pri hnuteľných veciach naopak dochádza k prevodu práva prevzatím veci, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

Ako sme už v úvode tohto článku spomenuli, téma zabezpečovacieho prevodu práva je vo svojej podstate komplexná, a preto jej venujeme i ďalší článok. Veríme, že sme vám v tomto obsahu sprostredkovali informácie, ktoré vám pomohli sa s témou zoznámiť. V nasledujúcej časti našim čitateľom priblížime ďalšie procesné podrobnosti a postrehy, ktoré sme získali v praxi. V prípade, ak pri riešení otázky Vašich pohľadávok reflektujete tento zabezpečovací inštitút, pokojne nás kontaktujte a radi vám poskytneme naše služby.