fbpx

Bezpodielové spoluvlastníctvo: Ako ho chrániť proti dlhom jedného z manželov?

Uzavretie manželstva má vplyv nielen na osobný stav, ale aj na majetkové vzťahy manželov. Manželia totiž nenadobúdajú majetok do výlučného vlastníctva, ale do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Aké to môže mať následky?

Komplikácie pri BSM sa spájajú najčastejšie s rozvodom, pri ktorom bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká a manželia si musia majetok rozdeliť dohodou alebo rozhodnutím súdu. Ďalšie problémy môžu nastať, ak sa jeden z manželov zadlží. Ak totiž dôjde k vymáhaniu pohľadávky, na jej uspokojenie môže byť použitý aj majetok druhého manžela resp. majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Opatrným treba byť hlavne vtedy, ak sa jeden z manželov rozhodne vziať si úver alebo začne s podnikaním. Na tieto účely je dobré vedieť, čo presne patrí do BSM, ako aj to, ako ho možno chrániť proti dlhom jedného z manželov.

Aké možnosti ochrany ponúka slovenský právny poriadok? Tu nájdete stručný prehľad tejto problematiky.

Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je forma spoluvlastníctva upravená spolu s ostatnými vecnými právami v druhej časti Občianskeho zákonníka.

Občiansky zákonník rozlišuje dve formy spoluvlastníctva: podielové a bezpodielové. Hlavný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že kým podieloví spoluvlastníci majú určené svoje spoluvlastnícke podiely, podiely spoluvlastníkov pri BSM určené nie sú. Inými slovami, pri BSM je každý zo spoluvlastníkov (manželov) vlastníkom celej veci.

Ďalšou osobitosťou bezpodielového spoluvlastníctva je to, že môže vzniknúť len medzi manželmi. Jeho vznik a zánik je teda spravidla viazaný na vznik a zánik manželstva.

Čo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

Všeobecne platí zásada, že do BSM patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva, nadobudnuté niektorým z manželov za trvania manželstva. Tieto podmienky spĺňajú všetky hnuteľné a nehnuteľné veci ako aj príjmy z pracovných vzťahov, príjmy z podnikania, príjmy zo sociálneho zabezpečenia, spoločné úspory, finančné výhry, cenné papiere a výnosy z majetku jedného alebo oboch manželov.

Čo do BSM nepatrí?

Zákon z BSM vylučuje majetok:

  • nadobudnutý pred uzatvorením manželstva,
  • získaný dedičstvom (na základe dedičského rozhodnutia),
  • získaný darom (vrátane darov medzi manželmi),
  • vydaný v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka,
  • ktorý slúži osobnej potrebe len jedného z manželov (napr. šatstvo, obuv, kozmetika) a
  • ktorý slúži výkonu povolania len jedného z manželov (napr. vybavenie dielne).

Judikatúra navyše z BSM vylúčila aj bolestné a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia (R 42/1972).

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Ako sme už uviedli, BSM zvyčajne zaniká spolu so zánikom manželstva. Ako ho možno zrušiť počas trvania manželstva? Tu slovenský poriadok poskytuje niekoľko možností:

Zrušenie BSM z dôvodu odporovania dobrým mravom

Súd môže zrušiť BSM na návrh jedného z manželov, ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom (§148 Občianskeho zákonník). To, či konkrétna situácia odporuje dobrým mravom, ponecháva zákon na rozhodnutí súdu, ktorý musí zvážiť, či existujú závažné dôvody vyžadujúce zrušenie BSM.

Podľa existujúcej judikatúry pôjde najmä o prípady, keď jeden z manželov nehospodárne nakladá so spoločným majetkom alebo sa na vytváraní spoločného majetku nepodieľa, vyhýba sa práci, nežije trvale s rodinou a ani jej nezabezpečuje potreby.

Tu však treba podotknúť, že zrušenie spoločnej domácnosti a dokonca ani prebiehajúce konanie o rozvod manželstva nie sú závažnými dôvodmi pre zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva. Súd v takýchto prípadoch bude najprv skúmať či môže dôjsť k obnoveniu spolužitia ako aj to, či sa obaja manželia stále podieľajú na vytváraní spoločného majetku.

Zrušenie BSM z dôvodu podnikania

Každé podnikanie je spojené s určitou mierou rizika. Ak sa Vy alebo váš manžel rozhodnete podnikať, zákon chráni majetok v BSM tým, že umožňuje nepodnikajúcemu manželovi podať návrh na zrušenie BSM z dôvodu podnikania.

Čo sa stane ak súd týmto spôsobom BSM zruší a manželia začnú následne vykonávať podnikateľskú činnosť spoločne? V takom prípade je ideálne uzavrieť písomnú zmluvu, ktorou si manželia medzi sebou príjmy z podnikania rozdelia. Ak takáto zmluva neexistuje, príjmy sa medzi nich budú deliť rovným dielom.

Pozor, ak súd na základe návrhu BSM zruší, treba ho aj vysporiadať! Z praxe slovenských súdov totiž vyplýva, že ak dôjde k vymáhaniu dlhu, ktorý vznikol za trvania manželstva len jednému z manželov, exekúciu možno nariadiť i na majetok patriaci do BSM, ak v čase začatia exekučného konania BSM nebolo vysporiadané.

Ochrana BSM pri podnikaní

Nakoľko podnikateľská aktivita má skutočne veľký vplyv na finančnú situáciu manželov, Občiansky zákonník vyžaduje pri začatí podnikania na použitie majetku v BSM aj súhlas manžela-nepodnikateľa. Forma takéhoto súhlasu nie je stanovená. Stačí preto aj ústny alebo konkludentný súhlas. Ak nepodnikajúci manžel svoj súhlas dá, na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním sa už jeho súhlas nevyžaduje.

Ak však jeden z manželov začne podnikať aj napriek nesúhlasu druhého manžela, manžel – nepodnikateľ môže na súd podať návrh o nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z BSM (§146 Občianskeho zákonník).

Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

V západnej Európe a v USA je uznávaným a rozšíreným spôsobom ochrany majetku budúcich manželov inštitút tzv. predmanželskej zmluvy. Slovenský právny poriadok však tento inštitút nepozná. Znamená to, že majetkové práva manželov nie je možné upraviť alebo obmedziť ešte pred vznikom samotného manželstva. Určitou alternatívou tohto inštitútu sú dohody modifikujúce BSM, ktoré možno uzavrieť po vzniku manželstva. §143 Občianskeho zákonníka povoľuje nasledujúce dohody:

  • dohodu o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva,
  • dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva,
  • a dohodu o vzniku bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

Práve dohoda o zúžení BSM je ďalším spôsobom, ako možno chrániť spoločný majetok manželov pred exekúciou. V praxi sa často využíva aj v prípade, ak si chce jeden z manželov za trvania manželstva zobrať v banke úver výlučne na seba.

Aby bola takáto dohoda platná, musí mať formu notárskej zápisnice a nemôže zasahovať do existujúcich majetkových vzťahov manželov. Zúženie sa navyše môže týkať len majetku, ktorý manželia nadobudnú v budúcnosti, teda majetku, ktorý ešte nie je súčasťou BSM.

Pri dohode o zúžení BSM je potrebné vykonať následné vysporiadanie. Ak teda chcete BSM zúžiť je dobré, ak tak urobíte hneď po uzavretí manželstva, kedy v ňom nebudete mať ešte takmer nič.

Záver

Ako spoločnosť, ktorá sa venuje vymáhaniu pohľadávok, sa vždy snažíme uspokojiť pohľadávky našich klientov v najvyššom možnom rozsahu. Postihujeme preto všetok majetok dlžníka, ku ktorému často patrí aj majetok v BSM. Ak sa preto obávate, že činnosť vášho manžela/manželky by mohla poškodiť váš spoločný majetok, určite odporúčame jeho ochranu niektorým z horeuvedených prostriedkov.

Zaujíma vás ako prebieha exekučné konanie, ktorého predmetom je BSM? Tejto téme sa budeme podrobne venovať v nasledujúcom článku.