fbpx

Komerčné poistenie pohľadávok: Ako funguje?

Nezaplatené faktúry a zdĺhavé vymáhanie pohľadávok sú situáciami, ktorým sa chce vyhnúť každý podnik. Podnikanie má však svoje riziká. Ak ako dodávateľ určitého tovaru alebo služby odberateľovi vystavujete napríklad faktúru s odloženou splatnosťou, preberáte tak na seba riziko, že faktúra uhradená nebude. Následné naplnenie takéhoto rizika môže mať pre podnik nepríjemné následky. Tie dokážu byť doslova likvidačné, ak ide o nadštandardne vysokú sumu alebo o prípad platobnej neschopnosti hlavného odberateľa.

Miera obchodného rizika samozrejme závisí aj od konkrétneho odvetvia podnikania a stability ekonomickej situácie v krajine dodávateľa a odberateľa. Ako podnikateľ sa proti rizikám vo svojom odvetví môžete chrániť viacerými spôsobmi. Medzi najbežnejšie možnosti patrí starostlivý výber obchodného partnera alebo využitie niektorého zo zmluvných inštitútov zabezpečenia pohľadávky, ktorým sme sa podrobnejšie venovali v našich predchádzajúcich blogoch. Jedným z menej známych inštitútov, ktorý slúži na zabezpečenie pohľadávky pred jej nezaplatením, je aj komerčné poistenie pohľadávok. Poistenie pohľadávok niektorou z komerčných inštitúcií však nemusí byť vhodným a dokonca ani dostupným riešením pre každý typ podniku. Tu je všetko, čo potrebujete vedieť predtým, než sa pre tento inštitút rozhodnete.

Právna úprava a princíp komerčného poistenia pohľadávok

Zákonná úprava komerčného poistenia pohľadávok sa nenachádza v Obchodnom zákonníku. Poistenie pohľadávok sa riadi všeobecnými ustanoveniami týkajúcimi sa poistnej zmluvy, ktoré sú obsiahnuté v ôsmej časti Občianskeho zákonníka. Z daného vyplýva, že tak ako pri iných typoch komerčného poistenia, tak aj pri poistení pohľadávok sa poistiteľ poistnou zmluvou zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť bližšie označená v zmluve. Klient (dodávateľ), ktorý s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrel je naopak povinný platiť poistné v dohodnutej výške.

Náhodnou udalosťou sa v tomto prípade rozumie riziko, že  odberateľ nie je schopný alebo ochotný riadne splácať svoj záväzok (komerčné riziko). Poistiť je však možné aj politické riziká, ktoré súvisia s politickou situáciou v krajine odberateľa. Poistný vzťah medzi klientom a poisťovacou spoločnosťou (poistiteľom) vzniká na základe uzatvorenia poistnej zmluvy. Poistený klient následne poisťovni zasiela na schválenie svojich odberateľov, ktorých si poisťovňa preverí a v závislosti na ich bonite im pridelí tzv. kreditný (úverový) limit. Štandardom je teda poistenie portfólia pohľadávok voči viacerým odberateľom, nielen poistenie jednej rizikovej pohľadávky.

Poisťovňa následne všetky pohľadávky sleduje a ak dôjde k omeškaniu platby iniciuje kroky k mimosúdnemu vymáhaniu pohľadávky. Nárok klienta na vyplatenie poistného plnenia teda nevzniká hneď, ale až po uplynutí určenej lehoty od splatnosti pohľadávky (tzv. karenčná lehota). Poistený dodávateľ má v rámci tejto lehoty povinnosť poskytnúť poisťovni potrebnú súčinnosť.

Poistený klient a poisťovacia spoločnosť si v poistnej zmluve okrem poistného rizika, sadzby poistného, kreditného limitu a lehoty zvyčajne dohodnú aj to, ako sa bude postupovať v prípade, ak by k vymoženiu pohľadávky došlo až po vyplatení poistného plnenia. Vymožená čiastka v takýchto situáciách buď ostáva dodávateľovi s tým, že poisťovacia spoločnosť má nárok na vrátenie poistného plnenia, alebo sa delí pomerne medzi poisťovaciu spoločnosť a dodávateľa v závislosti od škody, ktorá vznikla jednotlivým stranám. Ak vymožená čiastka prevyšuje vyplatené poistné plnenie, rozdiel je prevedený na účet dodávateľa.

Obmedzenia pri komerčnom poistení pohľadávok

Rámcové podmienky komerčného poistenia pohľadávok si spravidla určujú komerčné poisťovne poskytujúce túto službu. Poisťovne zároveň rozhodujú aj o tom, ktorým pohľadávkam, respektíve ktorých klientom poistné krytie neposkytnú. Vo všeobecnosti platí, že poistiť nemožno pohľadávky voči verejnoprávnym subjektom alebo fyzickým osobám – nepodnikateľom. Z poistného krytia môžu byť vylúčené aj pohľadávky voči odberateľom pôsobiacich v krajinách, kde je miera politického rizika veľmi vysoká alebo v krajinách na sankčných zoznamoch Európskej únie. Insolventnosť odberateľa alebo jeho prepojenie na klienta, či už personálne alebo kapitálové, môžu byť rovnako prekážkami poistenia pohľadávky. Povolené pohľadávky musia rovnako splniť určité podmienky. Poistiť nemožno napríklad pohľadávky po lehote splatnosti alebo pohľadávky v celkovej hodnote niekoľko stoviek eur. Povolené pohľadávky musia byť tiež zmluvne podložené, zdokumentované a nemôžu obsahovať právne chyby. Z pohľadu odvetvia je možné poistiť takmer všetky pohľadávky. Rizikovosť odvetvia a prognóza jeho ďalšieho vývoja však môžu výrazne ovplyvniť cenu poistného. Ďalšie faktory, ktoré sa pri nastavovaní ceny zohľadňujú sú napr. veľkosť klienta, portfólio jeho odberateľov, dĺžka splatnosti pohľadávok a straty klienta z minulých rokov.

Výhody komerčného poistenia pohľadávok

Komerčné poistenie pohľadávok je vhodnou službou hlavne pre veriteľov, ktorí nepoznajú bonitu svojich odberateľov, ich portfólio obsahuje spravidla väčšie pohľadávky a v odvetví, v ktorom ako dodávatelia pôsobia, nie je bežné poskytovanie inej formy zabezpečenia. Uzatvorením poistenia môžu dodávatelia nielen znížiť potenciálne riziko svojho podnikania, ale aj celkovo zlepšiť svoje cash-flow a zvýšiť tak úverovú bonitu podniku. To je možné aj vďaka tomu, že poisťovňa jednotlivé riziká neustále vyhodnocuje a svojim klientom poskytuje komplexné informácie o dôveryhodnosti a ekonomickej sile každého odberateľa. Tieto informácie sú veľmi hodnotné aj pri expanzii na zahraničné trhy, na ktorých dodávatelia ešte nemajú dostatok skúseností.

Pridanou hodnotou komerčného poistenia je aj vymáhanie pohľadávok, ktoré je jeho  automatickou súčasťou. Pre podniky býva problematické hlavne vymáhanie pohľadávok voči zahraničným odberateľom, kde je spolupráca s poisťovňou veľkou výhodou. Poistenie pohľadávok môže mať navyše pozitívny vplyv aj na externé financovanie a ďalší rozvoj podnikania firmy. Je totiž uznávané mnohými bankami, ktoré na základe neho môžu firmám poskytnúť financovanie za výhodnejších podmienok ako je obvyklé. Komerčné poistenie pohľadávok sa v súčasnosti využíva hlavne v nákladnej doprave a v zahraničnom obchode. Práve to sú odvetvia, v ktorých použitie iných zabezpečovacích prostriedkov často nie je možné a poistenie pohľadávok je tu preto vhodnou alternatívou.

Vzhľadom na množstvo podmienok, ktoré je potrebné splniť, je však zrejmé, že táto forma zabezpečenia nie vhodná pre všetky typy pohľadávok. Prevencia proti neplatičom je však prioritou každého podniku. Ak v tejto oblasti potrebujete poradiť, neváhajte sa obrátiť na našu spoločnosť. Svojim klientom ponúkame nielen správu ich pohľadávok, ale aj komplexné informácie o bonite ich dlžníkov a kompletný servis v oblasti vymáhania domácich a zahraničných pohľadávok.