fbpx

Európsky platobný rozkaz

Dnes sa budeme venovať téme, v ktorej sa dozvieme, ako vymáhať pohľadávku od dlžníka, ktorý nie je zastihnuteľný na území Slovenska alebo dlhodobo pracuje a zdržiava sa v zahraničí alebo ide o zahraničného obchodného partnera. Spoločenstvo a Rada Európskej únie si stanovili za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb osôb. Pre postupné vytvorenie takéhoto priestoru má Európska únia, okrem iného, prijať opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach s cezhraničnými dôsledkami, ktoré sú potrebné pre dobré fungovanie vnútorného trhu. Týmto riešením je Európsky platobný rozkaz.

Čo je európsky platobná rozkaz?

Európsky platobný rozkaz je rozhodnutie súdu jedného z členských štátov Európskej Únie s výnimkou Dánska vydané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006 ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. Má vlastnosti klasického rozsudku, avšak s platnosťou v celej Európskej únii. Na jeho základe je možné zahájiť na dlžníka v zahraničí exekúciu, pričom nie je potrebné absolvovať komplikovaný postup spojený s uznávaním rozhodnutia.

Kedy možno vymáhať pohľadávku prostredníctvom európskeho platobného rozkazu?

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu je možné podať v prípade, ak sa jedná o cezhraničné peňažné pohľadávky. Cezhraničným sporom sa rozumie to, ak má dlžník bydlisko, obvyklý pobyt alebo sídlo v inom členskom štáte Európskej Únie s výnimkou Dánska. Konanie sa vzťahuje iba na občianske a obchodné veci, to znamená, že nie je v ňom možné riešiť pohľadávky ako je napríklad výživné, dedičské pohľadávky, prípadne pohľadávky z rozvodu manželstva. Nariadenie však nedefinuje presne, čo je občianska alebo obchodná vec, výslovne však vylučuje zo svojho rozsahu určité kategórie vecí ako napríklad daňové, colné prípadne administratívne veci. Je potrebné, aby peňažná pohľadávka bola splatná v čase podania návrhu.

Konanie o vydaní európskeho platobného rozkazu (obsah návrhu / príslušnosť súdu / lehoty na vydanie platobného rozkazu

Konanie o vydaní európskeho platobného rozkazu sa uskutočňuje na súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Pri konaní nie je potrebné zastupovanie advokátom. Vydanie platobného rozkazu nie je viazané na výslovnú žiadosť veriteľa. Súd môže vydať platobný rozkaz aj keď veriteľ žiada, aby súd rozhodol rozsudkom. Platobný rozkaz možno vydať len v tom prípade, ak sa v návrhu uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy, a to na základe skutočností tvrdených veriteľom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov. Uplatnený nárok sa vyžaduje preukázať napríklad zmluvou medzi veriteľom a dlžníkom. Pri podaní európskeho platobného rozkazu nie je žiadna horná hranica pohľadávky.

Pre zjednodušenie podania návrhu a zaistenie univerzálnosti sú vypracované vzorové tlačivá, ktoré sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch. Použitie formulárov nie je povinné. Ak sú  splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do 10 pracovných dní od splnenia týchto podmienok. Vtedy možno o žalobe rozhodnúť bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa dlžníkovi uloží lehota 15 dní od doručenia, aby uhradil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tejto istej lehote podal odpor.

Výrok o trovách konania sa na účely konania o platobnom rozkaze považuje za uznesenie. Ak nebol podaný v zákonnej lehote odpor ako opravný prostriedok, platobný rozkaz má účinky právoplatného rozsudku. Proti právoplatným rozhodnutiam v zmysle Občianskeho súdneho poriadku je prípustné podať mimoriadny opravný prostriedok, avšak za predpokladu splnenia všetkých zákonných predpokladov. Možnosť podania mimoriadneho opravného prostriedku závisí od jednotlivých okolností a skutočností každého prípadu.

Ak súd nevydá platobný rozkaz, postupuje podľa § 168 ods. 1 CSP, čo znamená, že sa postupuje obvyklým postupom ako pri akomkoľvek inom spore. Ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a odporcom je spotrebiteľ, súd nevydá platobný rozkaz, ak zmluva alebo iné zmluvné dokumenty  obsahujú neprijateľné podmienky podľa § 299 ods. 2 CSP.

Výhodou európskeho platobného rozkazu je práve rýchlosť súdneho konania. Takéto rýchlejšie rozhodnutie odbremeňuje súdy od množstva ďalších úkonov, ktoré by inak museli vykonať. Rovnako pre žalobcu predstavuje platobný rozkaz výhodu v rýchlosti jeho vydania.

Ak ste veriteľom, ktorý má dlžníka a dlhodobo sa zdržiava za hranicami Slovenska, ale stále sa nachádza v Európskej únii, môže byť riešením uspokojenia vašej pohľadávky práve európsky platobný rozkaz. Použitie tohto konania je dobrovoľné, účelom je rýchle a hospodárne vybavenie veci. Aj napriek rýchlosti konania odporúčame, aby ste sa obrátili na našu spoločnosť, kedy je možné vymôcť pohľadávku aj mimosúdnym vyrovnaním. Práve to, že je možné pohľadávku vymôcť v rámci súdneho sporu aj mimo územia Slovenskej republiky by malo byť motiváciou dlžníka k vyrovnaniu pohľadávky. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na našich kolegov, ktorí vám radi pomôžu a zodpovedajú ďalšie otázky, ako postupovať práve pri vymáhaní pohľadávky vášho dlžníka.