fbpx

Vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekúcie v inom štáte Európskej únie

Spolupráca so zahraničným obchodným partnerom, ako aj rozšírenie podnikateľskej činnosti do zahraničia majú veľa výhod, ktoré by bolo škoda nevyužiť. Spolu s očakávaním vyššieho zisku však rastie aj podnikateľské riziko a teda aj možnosť, že druhá strana si prestane plniť svoje záväzky. Ako v takejto situácii postupovať?

Je samozrejme ideálne, ak s podobnou situáciou počítate vopred a vzájomný vzťah, ako aj okolnosti omeškania si jasne upravíte v príslušnej zmluve. Ani to ale nie je zárukou bezproblémového a hlavne dobrovoľného plnenia dlhu so strany dlžníka. Čo teda v prípade, ak váš zahraničný dlžník prestane spolupracovať? Riešením môže byť vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekúcie v štáte dlžníka.

Takýto proces však nie je jednoduchý. Mnohých veriteľov odrádza jednanie v cudzom jazyku ako aj spleť rozličných úradných postupov. Tu je určitou výhodou, ak má váš dlžník majetok v niektorom zo štátov Európskej únie. Európska únia sa dlhodobo snaží o zefektívnenie súdnej spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi, čím sa zjednodušuje aj proces vymáhania cezhraničných pohľadávok. Aké sú vaše možnosti, ak potrebujete vymôcť pohľadávku v inom štáte Európskej únie? Tu je ich stručný prehľad.

Získanie európskeho exekučného titulu pre nesporné nároky

Táto možnosť bola zavedená Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul (EET) pre nesporné nároky. Účelom nariadenia je určiť minimálne pravidlá, ktorých cieľom je umožniť voľný pohyb rozhodnutí, súdnych zmierov a verejných listín vo všetkých členských štátoch Európskej únie bez toho, aby sa v členskom štáte výkonu muselo konať akékoľvek ďalšie konanie.

Tento postup je však možné použiť len v prípade nesporného peňažného nároku. Nárok sa pritom považuje za nesporný, ak s ním dlžník výslovne súhlasil (napr. prostredníctvom zmieru) alebo ak voči nemu nevzniesol žiadne námietky (napr. ak nepodal odpor voči riadne doručenému platobnému rozkazu). Ak váš nárok uvedené podmienky spĺňa, hoci aj len čiastočne, môžete požiadať o vydanie osvedčenia resp. čiastkového osvedčenia EET.

So žiadosťou sa treba obrátiť na súd, ktorý rozhoduje o vašom spore na začiatku súdneho konania alebo v jeho priebehu. V prípade, ak o osvedčenie požiadate po skončení konania, súd ho vydá pod podmienkou, že boli splnené všetky podmienky a rozhodnutie nadobudlo vykonateľnosť. S takto osvedčeným rozhodnutím môžete iniciovať exekučné konanie v ktoromkoľvek štáte Európskej únie.

Pravdou však je, že nesporné nároky nie sú v praxi až také bežné a to hlavne pri vyšších pohľadávkach, kedy majú dlžníci tendenciu použiť všetky možné spôsoby obrany vrátane dostupných opravných prostriedkov. Aký iný postup možno využiť?

Výkon rozhodnutia podľa nariadenia Brusel I.

Ak ako veriteľ máte v rukách vykonateľný rozsudok, jeho výkon v inom členskom štáte Európskej únie môžete iniciovať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len Brusel I.). Novelou tohto nariadenia bolo vymáhanie cezhraničných pohľadávok ešte viac zjednodušené, nakoľko došlo k zrušeniu vyhlásenia vykonateľnosti tzv. exequatur. Čo to presne znamená?

Nariadenie Brusel I. k výkonu rozsudku z iného členského štátu pôvodne vyžadovalo tzv. vyhlásenie vykonateľnosti, o ktoré bolo treba požiadať príslušné orgány v členskom štáte výkonu. Táto podmienka bola novelou v roku 2015 zrušená. Podľa platného znenia teda stačí, ak navrhovateľ resp. veriteľ predloží príslušným orgánom v štáte výkonu vykonateľný rozsudok a osvedčenie vydané súdom pôvodu (pozri Prílohu I. nariadenia). Uvedené  osvedčenie sa následne doručuje osobe, proti ktorej sa žiada o výkon a to pred prvým opatrením v rámci výkonu rozsudku. Povinný dlžník sa síce voči výkonu rozhodnutia môže brániť návrhom na zamietnutie výkonu (pozri čl. 45-46), no vie tak urobiť až po začatí exekúcie. To je pre veriteľa veľmi výhodné, nakoľko celý proces sa tým výrazne urýchľuje.

Existuje však aj jednoduchšia cesta. Ak ešte nemáte žiadne platné rozhodnutie, zvážte či váš nárok možno riešiť v rámci konania o Európskom platobnom rozkaze alebo konania o drobných sporoch (tzv. európske konania). Pozrime sa na tieto konania bližšie.

Európske konanie o platobnom rozkaze

Európske konanie o platobnom rozkaze slúži na uspokojovanie cezhraničných peňažných pohľadávok s určenou výškou, ktoré sú splatné v čase podania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu. Právna úprava tohto konania vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. Vzorové tlačivo, ktorým sa podáva návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu ako aj iné vzorové tlačivá možno nájsť v prílohe tohto nariadenia.

Ak sú splnené všetky podmienky v nariadení, súd vydá európsky platobný rozkaz obvykle v lehote 30 dní. Dlžník (odporca) môže proti rozkazu podať odpor na súd pôvodu do 30 dní od jeho doručenia. Ak tak nespraví, platobný rozkaz sa stane vykonateľný a vy ako veriteľ môžete na základe neho začať exekúciu v štáte dlžníka.

Európske konanie o drobných sporoch

Ak hodnota vašej cezhraničnej pohľadávky (bez akýchkoľvek úrokov, výdavkov a nákladov) nepresahuje sumu 2.000,- EUR, ako veriteľ môžete podať návrh na začatie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré je upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007.

Tlačivo návrhu na uplatnenie pohľadávky (pozri prílohu I. nariadenia) spolu s opisom relevantných dôkazov treba podať na príslušný súd alebo tribunál osobne, poštou alebo akýmkoľvek iným komunikačným prostriedkom uznaným v predmetnom členskom štáte. Konanie prebehne vo väčšine prípadov písomne. Ústne pojednávanie je možné nariadiť, ak je to potrebné, alebo ak o to požiada niektorá zo strán.

Návrh sa zamietne ak sa pohľadávka zdá byť zjavne neopodstatnená, ak je návrh neprípustný alebo ak navrhovateľ tlačivo návrhu na uplatnenie pohľadávky v rámci určenej lehoty nedoplnil alebo neopravil. Ak sa naopak vo veci rozhodne, v inom členskom štáte sa rozsudok vykoná za tých istých podmienok ako rozsudok vydaný v tomto štáte. Na tieto účely je ale potrebné predložiť spolu s rozsudkom aj osvedčenie uvedené v prílohe IV. nariadenia. Súdy majú povinnosť vydať toto osvedčenie na požiadanie bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.

Záver

Začatie exekúcie v inom členskom štáte Európskej únie má určite svoje nástrahy. Ako spoločnosť vymáhajúca pohľadávky aj v zahraničí uznávame, že pri vymáhaní pohľadávok napríklad od zahraničných právnických osôb sú naše možnosti ešte stále obmedzené. Kým na Slovensku sa vieme dopracovať k úspešnému vymoženiu pohľadávky aj od dlžníka, ktorým je spoločnosť bez finančných prostriedkov, v zahraničí to ide o niečo ťažšie.

Úspešné vymoženie cezhraničnej pohľadávky však nie je nemožné a európske konania ako aj súdna spolupráca v rámci Európskej únie tento proces výrazne uľahčujú.

Máte aj vy dlžníkov v iných štátoch EÚ? Váhate, či sa vám oplatí začať exekúciu v zahraničí? Nechajte si od nás poradiť! Stačí ak vyplníte náš kontaktný formulár.