fbpx

Konkurz podnikateľského subjektu

Tému zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „Zákon o konkurze a reštrukturalizácií“) sme Vám z jednej časti priblížili už v predchádzajúcich článkoch nášho blogu, kde sme sa zaoberali reštrukturalizáciou a jej konkrétnymi náležitosťami. V nasledujúcich riadkoch vám preto zhrnieme základné náležitosti druhej časti tohto zákona, ktorou je konkurz.

Konkurz vo svojej podstate predstavuje jeden zo spôsobov ukončenia podnikateľskej činnosti subjektu. Povaha ukončenia podnikania prostredníctvom konkurzu je v oblasti podnikania pomerne známa. Pokiaľ spoločnosť prechádza konkurzom, je zreteľné a jasné, že sa jej celková podnikateľská bilancia dostala do záporným hodnôt a spoločnosť je v úpadku. Už zo samotného pomenovania tak vyplýva závažnosť rozsahu, ktorá pre podnikateľský subjekt z konkurzu vyplýva.

Hlavným zámerom konkurzného procesu je uspokojenie pohľadávok zúčastnených veriteľov na základe speňaženia majetku úpadcu. Je však dôležité podotknúť, že pri uspokojovaní pohľadávok súboru veriteľov sa nejdená o uspokojenie v plnej miere, ale len uspokojenie čiastočné. Čiastočnosť uspokojenia pohľadávok je vyvodená na základe viacerých parametrov, ktoré Zákon o konkurze a reštrukturalizácií presne stanovuje. V prvom rade môže konkurzný proces zahájiť len taký subjekt, ktorý má viac ako jedného veriteľa a súhrn jeho záväzkov presahuje celkovú hodnotu jeho hmotného a nehmotného majetku. I na základe tejto podmienky preto vyplýva vyššie spomínaná čiastočnosť uspokojenia pohľadávok jednotlivých veriteľov. Pretože, pokiaľ je hodnota záväzkov vyššia ako je hodnota majetku, buď by boli niektorí veritelia teoreticky plne uspokojení a zvyšní by neboli uspokojení vôbec, alebo budú všetci veritelia (mimo zabezpečených) uspokojení čiastočne, a to na základe pomeru. Zákon o konkurze a reštrukturalizácií sa prikláňa k druhej možnosti a zabezpečuje tak určitú mieru uspokojenia pre všetkých známych veriteľov (mimo zabezpečených). Avšak i toto konštatovanie nie je možné v celku generalizovať. Procesný postup konkurzu zaručuje uspokojenie len pre známych, a to prihlásených veriteľov. A teda, pokiaľ ste v pozícií veriteľa a evidujete voči svojim dlžníkom pohľadávky, malo by byť predovšetkým vo vašom záujme svoje pohľadávky spravovať. V lepšom prípade sa môžete obrátiť na našu spoločnosť a my vám správu pohľadávok plne zabezpečíme, takisto ako sa postaráme o čo najvyššiu možnú mieru uspokojenia vašich pohľadávok. Dôvodov prečo je viac, v prvom rade vám však priblížime opis konkurzného procesu.

Pokiaľ nastane bod, kedy sa úpadca dostane do úpadku a nehradí pohľadávku viac ako 30 dní po splatnosti, je povinný podať návrh na konkurz na príslušný súd. V rámci podaného návrhu na vyhlásenie konkurzu hradí úpadca jednorazový poplatok vo výške 1500 Eur, ktorý slúži predovšetkým ako preddavok pre správcu konkurznej podstaty. Úloha správcu je v prípade konkurzu veľmi dôležitá, pretože slúži ako oprávnený regulačný a takisto i kontrolný orgán v jednotlivých častiach uvedeného procesu. Prirodzene, najvyššiu právomoc má v prípade konkurzu príslušný súd, ktorému sa návrh na konkurz predkladá, a ktorý vo veci ďalej rozhoduje, avšak úloha správcu konkurznej podstaty má svoj fundamentálny základ.

Nadväzujúc na prvotný krok úpadcu, ktorým je podanie návrh na súd, je podstatné spomenúť i ďalšie povinnosti úpadcu s týmto krokom súvisiace. Navrhovateľ pripája k uvedenému návrhu na konkurz i dôkazné opodstatnenie. Tým je myslené dokladovanie komplexného zoznamu majetku a záväzkov ako aj doloženie zoznamu spriaznených osôb (veriteľov), a zároveň i doloženie poslednej účtovnej závierky. Vzhľadom na možnosť zatajovania skutočností, či predovšetkým pre potrebu viacstupňového overovania, po doložení uvedených dokladov nastáva priestor pre kontrolu správcom.

Správca začne sumarizáciu majetku a záväzkov úpadcu až po rozhodnutí súdu o začatí konkurzného konania, ktoré býva zverejnené spravidla do 15 dní od podania návrhu na konkurz. Na základe predbežnej správy vypracovanej správcom súd rozhoduje o vhodnosti konkurzu. Pokiaľ pri skúmaní majetkových pomerov správca zistí, že majetok dlžníka nezabezpečuje ani len čiastočné uspokojenie veriteľov, je nasadenia tohto procesu bezpredmetné, pretože by nebol uplatnený základný cieľ konkurzu. Ak sú však predpoklady pre vhodnosť konkurzu naplnené, súd zverejnením rozhodnutia v Obchodnom vestníku vyzve veriteľov k prihláseniu svojich pohľadávok.

Nie každý z veriteľov popri svojej podnikateľskej činnosti sleduje i uvedený informačný systém. Naša spoločnosť svojim klientom zaručuje pri postúpení a správe pohľadávok plne automatizované informovanie o akýchkoľvek zmenách v štruktúre dlžníka, a teda aj v prípade konkurzu okamžite informujeme našich klientov o vyhlásení konkurzu a predmetné pohľadávky do konkurznej podstaty prihlasujeme. Nevčasným prihlásením pohľadávky zaniká veriteľom právo pri hlasovaní na schôdzi veriteľov, čo významne ovplyvňuje ďalší priebeh a mieru uspokojenia pohľadávok.

Doba speňažovania majetku je vo viacerých prípadoch časovo náročná, a preto i samotný proces konkurzného konania prebieha niekedy až niekoľko rokov. Konkrétny časový rámec priebehu konkurzu tak nie je možné presne ohraničiť. Procesnú dĺžku konkurzu ovplyvňuje okrem procesu speňažovania majetku aj jeho rozsah a charakter, ale takisto i veľkosť a povaha záväzkov. Ukončenie konkurzu nastáva po plnom speňažení majetku dlžníka správcom. Správca pripraví sumarizačný doklad o rozvrhu výťažku, na základe ktorého sú následne prihlásení veritelia vyplatení.

Ste veriteľom, ktorému vznikli pohľadávky a chcete zabezpečiť ich čo najskoršie uspokojenie a najmä v plnej miere? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.