fbpx

Reštrukturalizácia a jej procesný postup – II. časť

Reštrukturalizácia je vo svojej podstate pomerne zložitý a časovo náročný proces, ktorého realizácií podlieha viacero úkonov a detailné šetrenie. Takisto ako v prípade konkurzu, aj tento proces označujeme za návrhové konanie, nakoľko je jeho začatie podmienené práve podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie na príslušnom súde. Návrh na povolenie reštrukturalizačného procesu podáva poväčšine najmä úpadca, a teda dlžník, prípadne iný člen štatutárneho orgánu alebo zástupca dlžníka. Zákonné oprávnenie na podanie návrhu vzniká i veriteľom. Pokiaľ tak jeden z uvedených subjektov vo veci nezačne konať a návrh nepodá, súd nesmie začať proces reštrukturalizačného konania svojvoľne.

Ako sme už uviedli v predchádzajúcom článku nášho blogu, návrh môže podávať jedine taký podnikateľský subjekt, ktorý sa buď nachádza v úpadku, alebo mu úpadok priamo hrozí. Rozdiel v zákonnej povinnosti úpadcu nastáva vtedy, pokiaľ sa subjekt v úpadku už nachádza. V takom prípade je jeho nutnou povinnosťou návrh na vyhlásenie konkurzu podať, avšak tento stav je stále možné preklenúť do pozície reštrukturalizácie. Pokiaľ je v záujme úpadcu nelikvidovať svoj podnik, ale na strane druhej ho chce ozdraviť prostredníctvom reštrukturalizácie, musí vo veci poveriť kompetentnú osobu k vypracovaniu reštrukturalizačného posudku. Po preukázaní aktívnej snahy vo forme potvrdenia správcu o príprave reštrukturalizačného posudku môže nasledovne úpadca požiadať o prerušenie konkurzného konania.

Príprava reštrukturalizačného posudku patrí medzi podstatné súčasti tohto procesu. Pri spracovávaní predmetného posudku sa správca sústreďuje na objektívne posúdenie jednotlivých náležitostí, pričom výsledok tohto posúdenia je vyjadrenie o vhodnosti realizácie reštrukturalizácie. Spracovanie posudku je orientované predovšetkým na zhodnotenie finančnej situácie úpadcu a jeho obchodné pomery. Vypracovanie posudku by malo byť vyhotovené v lehote 30 dní. Správca reštrukturalizácie môže tak v posúdení reštrukturalizáciu odporučiť, ale takisto aj jej aj nevyhovieť. Pokiaľ je výsledkom odborného spracovania odporúčanie realizácie reštrukturalizácie, dodatkom k takémuto spracovaniu býva aj návrh spôsobu uskutočnenia reštrukturalizácie.

Prípravou a odoslaním uvedených dokumentov na príslušný súd, tento súd v lehote do 15 dní o začatí reštrukturalizačného konania rozhodne, a to prostredníctvom uverejnenia rozhodnutia v Obchodnom vestníku. V prípade povolenia reštrukturalizácie nastáva ďalší krok, a to prihlasovanie a zisťovanie pohľadávok. Oprávnení veritelia majú v lehote 30 dní od udelenia povolenia možnosť svoje pohľadávky prihlásiť. Prihlasovanie pohľadávok môže byť sprostredkované správcovi reštrukturalizácie alebo na príslušnom súde. Po uplynutí uvedenej lehoty správca zoznam prihlásených pohľadávok spracuje a jeho definitívnu verziu predloží dlžníkovi na vyjadrenie.

Oficiálnym vyjadrením dlžníka je v tomto prípade predloženie reštrukturalizačného plánu, ktorý subjekt na základe doložených informácií, odporúčaní správcu, ale samozrejme aj na základe vlastného úsudku vypracuje. Dôkladne spracovaný reštrukturalizačný plán sa stáva kľúčovým dokumentom pre úspešný priebeh reštrukturalizácie. Na dopracovanie reštrukturalizačného plánu má úpadca zákonnú lehotu, ktorá predstavuje 90 dní od udelenia povolenia súdom. Tvorba tohto plánu je ovplyvnená aj vyjadrením veriteľov, ktorí svoje stanovisko predkladajú na schôdzi veriteľov. Obojstranná komunikácia a rokovanie zainteresovaných strán je regulovaná tzv. veriteľským výborom. Dôvodom nutnosti zasadnutia výboru je predovšetkým dohľad nad právami veriteľov. Pokiaľ sa počas sa počas prvej schôdze veritelia nedohodnú na štruktúre veriteľského výboru, pôsobnosť veriteľského výboru vykonáva súd.

Ďalším krokom tohto procesu je následné schvaľovanie reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom, prípadne súdom, a to v lehote 15 dní od dodania plánu. Pokiaľ veriteľský výbor plán schváli, jeho obsah je ďalej sprostredkovaný všetkým zúčastneným veriteľom na schválenie. Schvaľovacia schôdza veriteľov je v tomto bode už oficiálne zvolaná a zverejnená správcom prostredníctvom Obchodného vestníka. Po zvolaní schôdze majú všetci zúčastnení veritelia 30 dní na predloženie svojho vyjadrenia. Pokiaľ s predloženým plánom súhlasí nadpolovičná väčšina veriteľov, jeho obsah je nasledovne predložený súdu na preskúmanie, ktorý jeho obsah potvrdí (alebo vráti na úpravu) a svoje rozhodnutie zverejní v lehote 15 dní od schválenia v Obchodnom vestníku. Zverejnením rozhodnutia súdu je reštrukturalizácia ukončená.

Jednotlivé fázy reštrukturalizácie majú tak presne vymedzené svoje procesné lehoty a obsah. Dôvodom je zabránenie zbytočným časovým prieťahom a nadmernému predlžovaniu celého konania.

V záujme vyhovieť našim klientom, ktorí sú predovšetkým na strane veriteľov, poskytujeme v prípade dlžníkov prechádzajúcich konkurzom alebo reštrukturalizáciu komplexné poradenstvo spojené s pravidelným informovaním o stave a takisto pružne reagujeme na jednotlivé kroky zo strany dlžníka z dôvodu predchádzania strát na strane našich klientov. Naša spoločnosť vyrieši aj komplikované pohľadávky za vás. Preto nás neváhajte kontaktovať už teraz a radi vám poskytneme bezplatnú odbornú konzultáciu.