fbpx

Obrana dlžníka proti exekúcii: Čo potrebujete vedieť ako veriteľ?

Vymáhate pohľadávku pomocou exekúcie? Exekučné konanie nie je pre dlžníkov nič príjemné. Mnohí preto hľadajú spôsoby, ako by sa exekúcii mohli vyhnúť, alebo aspoň zmierniť jej možné následky. To má často negatívny vplyv na práva veriteľov a vymožiteľnosť ich pohľadávok.

Oprávnené spôsoby obrany dlžníka voči exekučnému konaniu ustanovuje Exekučný poriadok, ktorý mnohé inštitúty podmieňuje súhlasom veriteľa. Veritelia by preto mali byť s týmito inštitútmi oboznámení, aby nedali súhlas k niečomu, čo ich v konečnom dôsledku poškodí.

My sme pre vás preto pripravili prehľad situácií, ktoré môžu nastať potom, ako váš dlžník dostane upovedomenie o začatí exekúcie. Načrtnúť sme sa snažili aj právne následky jednotlivých konaní a správanie, ktoré sa bude očakávať od vás ako od veriteľov. Tu sú najčastejšie kroky dlžníkov, na ktoré by ste mali byť ako veriteľ pripravený.

Podanie návrhu na zastavenie exekúcie

Ak váš dlžník s exekúciou nesúhlasí Exekučný poriadok mu umožňuje podať návrh na zastavenie exekúcie. Tento spôsob obrany dlžníka v exekučnom konaní priniesla novela Exekučného poriadku z roku 2017, ktorá nadobudla účinnosť 01.04.2017. V exekúciách začatých pred týmto dátumom sa proti exekúcii podávali námietky.

Aby súd exekúciu zastavil, dlžník musí dokázať niektorú z nasledujúcich skutočností:

 1. po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti (napr. zaplatenie celej sumy), ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku,
 2. exekučný titul bol zrušený,
 3. uznanie alebo výkon cudzieho exekučného titulu je neprípustné, ibaže by ho bolo možné v konaní uplatniť už skôr,
 4. sú tu iné skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti exekučného titulu (napr. premlčanie) (pozri § 61k ods. 1 Exekučného poriadku).

Návrh na zastavenie exekúcie sa podáva u exekútora v lehote 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Ak tak dlžník urobí, exekútor vás ako veriteľa vyzve, aby ste sa k návrhu vyjadrili v lehote nie kratšej ako 10 dní. Ak budete s návrhom súhlasiť, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie. Inak návrh predloží na rozhodnutie exekučnému súdu.

To, že dlžníci so začiatkom exekúcie nesúhlasia je v praxi pomerne bežné. Vo väčšine prípadov však len oboznamujú exekútora alebo exekučný súd o svojej zlej ekonomickej a sociálnej situácii alebo o inej irelevantnej skutočnosti (napr. o tom, že sa cítia oklamaní a pod.). Podobné návrhy na zastavenie exekúcie bez oprávneného dôvodu súd zamietne. Ich následkom je tak väčšinou len oddialenie exekučného konania.

Žiadosť o odklad exekúcie

Zlá finančná situácia dlžníka nie je síce platným dôvodom na zastavenie exekúcie, od apríla 2017 je však možné podať z tohto dôvodu žiadosť o odklad exekúcie. Splnené k tomu musia byť tieto podmienky:

 1. dlžník je fyzickou osobou,
 2. podal žiadosť o odklad exekúcie,
 3. vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky (pozri § 61h ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku) a
 4. nejde o opätovnú žiadosť dlžníka.

Ak exekútor takejto žiadosti vyhovie, exekúciu odloží na dobu uvedenú v žiadosti, najdlhšie však na dobu troch mesiacov. Na dobu dlhšiu ako tri mesiace možno exekúciu odložiť len vtedy, ak s tým ako veriteľ budete súhlasiť. Pre tieto účely je dôležité vedieť, že pri takomto odklade ide o odklad s blokovaním. To znamená, že exekútor bude môcť aj naďalej vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku dlžníka podliehajúcemu exekúcii, čo je pre vás ako veriteľov výhodné.

Žiadosť o splátkový kalendár

Ďalším bežným postupom dlžníkov a to hlavne vtedy, ak svoj dlh priznávajú, je snaha dohodnúť si splátkový kalendár. Aj vymáhanie pohľadávky prostredníctvom splátkového kalendára bolo pozmenené novelou z roku 2017. V exekúciách začatých pred aprílom 2017 je ale stále potrebné postupovať podľa pôvodnej právnej úpravy. Aký je medzi nimi rozdiel?

Podľa ustanovení platných pred aprílom 2017 mohol súdny exekútor povoliť splátkový kalendár len so súhlasom oprávneného veriteľa. No v exekúciách začatých po tomto dátume súhlas veriteľa v zákonom ustanovených prípadoch vyžadovaný nie je. Kedy môže exekútor rozhodnúť aj bez vášho súhlasu?

Exekútor má povinnosť vyhovieť dlžníkovej žiadosti o splátky ak:

 1. je dlžník fyzickou osobou,
 2. vymáhaný nárok nespochybňuje,
 3. nejde o opakovanú žiadosť o splátky,
 4. vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2.000,- EUR ( drobná exekúcia),
 5. dlžník vyhlási, že vymáhaný nárok splatí najviac v desiatich mesačných rovnomerne rozvrhnutých splátkach a
 6. dlžník zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50,- EUR do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie (pozri § 61g ods. 2 Exekučného poriadku).

Vo všetkých ostatných prípadoch sa opäť vyžaduje súhlas oprávneného veriteľa.

Predstavme si teraz, že všetky potrebné podmienky boli splnené a dlžník začne plniť v splátkach. Aký to bude mať vplyv na začatú exekúciu?

Exekútor v takomto prípade exekúciu odloží, následkom čoho bude oprávnený vykonávať len úkony smerujúce k zisteniu majetku dlžníka, nie však úkony smerujúce k jeho zabezpečeniu (tzv. odklad bez blokovania). Odklad sa zruší v prípade, ak si dlžník prestane plniť svoje povinnosti riadne a včas. Ak však celý svoj dlh riadne splní, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie.

Pozor, váš dlžník sa môže snažiť dohodnúť si splátky priamo s vami bez kontaktovania exekútora! Takáto dohoda by však mala úplne iné právne následky ako povolenie splátkového kalendára exekútorom (pozri ďalej Snaha dohodnúť sa mimo exekútora).

Snaha dohodnúť sa mimo exekútora

Posledným správaním, ktoré často pozorujeme v praxi, je snaha dlžníka dohodnúť sa s veriteľom mimo exekútora. Tu buďte ako veriteľ opatrný! Dlžníci takto väčšinou konajú až po zablokovaní účtov, resp. po vydaní exekučného príkazu exekútorom a ich hlavným cieľom je vyhnúť sa plateniu odmeny a trov exekútora. Ak by ste totiž na takúto dohodu pristúpili, museli by ste podať návrh na zastavenie exekúcie. Exekútorovi by však pravdepodobne už vznikli výdavky spojené s exekučným konaním. Kto má povinnosť tieto výdavky uhradiť?

Za normálnych okolností, čiže v prípade vymoženia pohľadávky exekútorom, by ich platil povinný, teda dlžník. To však neplatí v prípade, ak sa exekúcia ukončí z iného dôvodu ako pre vymoženie alebo splnenie vymáhaného nároku dlžníkom a tento dôvod by vám ako veriteľovi mohol byť pričítaný. Inými slovami, ak by bolo vydané upovedomenie o zastavení exekúcie na základe vášho podnetu, exekútor by mal právo požadovať od vás náhradu svojich výdavkov.

Veriteľom preto odporúčame na podobné dohody nepristupovať. Snaha dlžníka rýchlo sa dohodnúť väčšinou znamená, že dlžník peniaze má. Pre vás ako veriteľa je preto výhodnejšie pokračovať v už začatej exekúcii a pohľadávku vymôcť v rámci exekučného konania.

Akým spôsobom reagoval na začiatok exekúcie váš dlžník? Obávate sa, že vás svojím konaním poškodil? Kontaktuje nás a my vám poradíme, ako postupovať.