fbpx

Súdny exekútor: Čo robiť, ak s jeho výberom alebo činnosťou nie ste spokojný?

Počet prebiehajúcich exekúcií na Slovensku v roku 2021 vďaka legislatívnym zmenám prudko klesol, no ich počet sa stále pohybuje v státisícoch. Realitou je aj to, že mnohí dlžníci nečelia len jednej, ale hneď dvom alebo viacerým exekúciám naraz, čím sa pravdepodobnosť úspešného vymoženia pohľadávky výrazne znižuje.

Rozhodnutie, akým spôsobom je exekúcia vykonaná ako aj jednotlivé procesné úkony, patria do rúk súdneho exekútora. Súdni exekútori, ktorých máme na Slovensku viac ako 250, sú k jednotlivým prípadom prideľovaní náhodne v súlade s ustanoveniami Exekučného poriadku. Inými slovami, ako účastník konania si súdneho exekútora vybrať nemôžete! Čo robiť v prípade, ak s jeho výberom alebo činnosťou nie ste spokojný? Tu nájdete možnosti, ktoré vám ponúka slovenský právny poriadok.

Poverenie exekútora a námietka pridelenia veci v rozpore so zákonom

Ak podáte návrh na začatie exekúcie, exekučné konanie sa začne dňom, v ktorom je váš návrh doručený príslušnému súdu, ktorým je Okresný súdu Banská Bystrica. Súd návrh preskúma a ak nenájde dôvody na jeho zamietnutie (pozri § 53 ods. 3 Exekučného poriadku)  do 15 dní vydá poverenie na vykonanie exekúcie. To obsahuje okrem iného aj meno exekútora povereného vykonaním exekúcie. Podľa čoho ho súd pridelí?

Súd určí exekútora náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti SR. V zásade však platí, že vec bude pridelená jednému z exekútorov vymenovaných pre územný obvod krajského súdu podľa trvalého pobytu alebo sídla dlžníka. Náhodným výberom sa nepostupuje len vtedy, ak voči dlžníkovi už bola začatá nejaká exekúcia. V tomto prípade sa každá ďalšia vec pridelí tomu istému exekútorovi resp. Exekútorovi poverenému vykonaním už začatej exekúcie.

Aj v tomto procese však môže dôjsť ku chybe. Čo sa s tým dá robiť? Ak ste presvedčený, že pridelenie exekútora neprebehlo v súlade s Exekučným poriadkom, môžete túto skutočnosť namietať v lehote 15 dní od zverejnenia údajov v Registri poverení na vykonanie exekúcie vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Ak súd vašu námietku uzná za opodstatnenú, vydá rozhodnutie o zmene exekútora.

Námietka zaujatosti exekútora a jeho vylúčenie z exekúcie

Ďalším dôvodom na zmenu exekútora je aj to, ak vzniknú pochybnosti o jeho nezaujatosti. Tu pôjde napríklad o situácie, kde je exekútor blízkou osobou dlžníka (pre viac príkladov pozri § 33 ods. 2 a nasl. Exekučného poriadku). Dôvody nasvedčujúce zaujatosť exekútora má povinnosť oznamovať súdu predovšetkým sám exekútor. Námietku zaujatosti však môžete podať aj vy ako účastník konania a to priamo u exekútora v lehote 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie alebo do piatich dní odo dňa, odkedy ste sa mohli dozvedieť o dôvode, pre ktorý je exekútor vylúčený. Exekútor takúto námietku spolu so svojím vyjadrením bezodkladne predloží na rozhodnutie súdu, ktorý rozhodne do siedmich dní. Ak súd námietku schváli, exekútora z exekúcie vylúči a vec pridelí novému exekútorovi prostredníctvom dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie.

Pozor, okolnosti spočívajúce v postupe exekútora v exekučnom konaní alebo podanie sťažnosti na jeho činnosť, nie sú dôvodom na jeho vylúčenie z exekúcie! Čo robiť v prípade, ak nie ste spokojný s postupom exekútora? Tu máte dve možnosti: návrh na zmenu exekútora a podanie sťažnosti.

Zmena exekútora z dôvodu porušenia povinnosti

Exekútor je pri výkone svojej činnosti povinný postupovať v súlade s ustanoveniami Exekučného poriadku, svedomito, čestne a bez zbytočných prieťahov. V praxi to však nie je vždy realitou. Ak sa stane, že exekútor opakovane alebo závažne poruší svoje povinnosti ustanovené zákonom alebo rozhodnutím súdu, súd ho môže zmeniť aj bez návrhu. Návrh na zmenu exekútora však môžete podať aj vy ako účastník konania. Ak súd vášmu návrhu vyhovie, exekútora zmení. Súd môže zároveň uložiť pôvodnému exekútorovi poriadkovú pokutu a povinnosť nahradiť vzniknuté trovy konania.

Sťažnosť na činnosť exekútora: Ako ju podať?

V prípade, ak máte podozrenie, že váš exekútor nekoná v súlade s Exekučným poriadkom, ďalšou možnosťou popri návrhu na jeho zmenu je aj podanie sťažnosti na jeho činnosť. Ako takúto sťažnosť podáte?

Sťažnosť na činnosť exekútora je potrebné adresovať priamo Slovenskej komore exekútorov. Podať ju môžete  písomne alebo ústne do zápisnice. V sťažnosti musíte uviesť svoje meno (anonymné sťažnosti sa neprešetrujú) a dôvod, prečo sa domnievate, že zo strany exekútora došlo k porušeniu jeho zákonných povinností. Navrhnúť môžete aj nariadenie kontroly exekučnej činnosti súdneho exekútora podľa ustanovenia §218d a nasl. Exekučného poriadku, ktorú vykonáva kontrolná komisia určená prezídiom Slovenskej komory exekútorov zložená z troch nezávislých súdnych exekútorov a zástupcu Ministerstva spravodlivosti SR.

Komora vybavuje každú sťažnosť bezodkladne, najneskôr však do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia. Túto lehotu môže predĺžiť len vtedy, ak v stanovenom čase nebolo možné zabezpečiť všetky potrebné doklady pre riadne vybavenie sťažnosti.

Exekútor, proti ktorému sťažnosť smeruje, má právo sa k nej vyjadriť, podať vysvetlenie a poskytnúť dôkazy. Ak je to potrebné, komora môže vypočuť aj vás ako sťažovateľa, prípadne aj iné osoby, ktoré môžu prispieť k prešetreniu sťažnosti. Komora vás na záver písomne informuje, akým spôsobom sťažnosť vybavila. Ak by ste však mali pocit, že vaša sťažnosť nebola vybavená komorou riadne a včas, môžete o prešetrenie jej vybavenia požiadať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Ak bude vaša sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená, súdnemu exekútorovi bude uložené jedno z disciplinárnych opatrení (napr. pokarhanie, peňažná pokuta, zbavenie funkcie). To určí komora v závislosti od závažnosti prípadu.

Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom

Vznikla vám v dôsledku činnosti súdneho exekútora škoda? Nakoľko súdny exekútor sa pri výkone exekútorskej činnosti považuje za verejného činiteľa, za škodu spôsobenú pri výkone jeho činnosti zodpovedá štát. Pri uplatnení nároku na náhradu škody je preto potrebné postupovať podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov. Štát podľa tohto zákona zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, za ktorý sa považuje aj „porušenie povinnosti orgánu verejnej moci urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv, právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb.“

Kde si svoj nárok na náhradu škody môžete uplatniť? Príslušným orgánom je Ministerstvo spravodlivosti SR, ktorému je potrebné zaslať písomnú žiadosť o predbežné prerokovanie nároku. Z vašej žiadosti musí byť zrejmé, kto o náhradu škody žiada, ktorej veci sa týka, titul, z ktorého sa nároku na náhradu škody domáhate, akým spôsobom škoda vznikla a čoho presne sa domáhate. Ak ministerstvo váš nárok na náhradu škodu alebo jeho časť neuspokojí do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti, uspokojenia svojho nároku alebo jeho neuspokojenej časti sa môžete domáhať na súde.

Nahradená vám takto môže byť skutočná škoda, ušlý zisk a trovy konania, ktoré vznikli v príslušnom exekučnom konaní. Pri náhrade trov konania však platí podmienka, že musí ísť o trovy vynaložené priamo v súvislosti s nesprávnym úradným postupom exekútora. Za určitých okolností sa uhrádza aj nemajetková ujma v peniazoch.

Záver

Nespokojnosť s konaním súdnych exekútorov nie je v praxi zriedkavosťou. Často sa stáva, že exekútori pravidelne neinformujú, nie sú ochotní komunikovať a telefonicky sa ich nedá kontaktovať. Ďalším problémom je aj to, že nie sú dostatočne iniciatívni a pokiaľ nejde o veľké sumy, nerobia zložitejšie úkony ako napr. predaj majetku. Veriteľom preto odporúčame, aby boli v celom procese vymáhania pohľadávky proaktívni a vždy sa informovali o svojich právach.

Máte aj vy pochybnosti o efektívnosti postupu súdneho exekútora? Kontaktujte nás a my vám poradíme, ako treba postupovať.