fbpx

Oddlženie fyzickej osoby konkurzom: Čo môžete očakávať ako veriteľ?

V poslednom článku sme sa venovali téme osobného bankrotu (oddlženia) fyzických osôb a jeho dôsledkom pre veriteľov. Uviedli sme, že slovenská právna úprava rozlišuje dve formy oddlženia a to konkurz a splátkový kalendár. Oddlženie splátkovým kalendárom je o niečo výhodnejšie pre dlžníkov, no v praxi sa oveľa častejšie stretávame s oddlžením formou konkurzu. Zaujíma vás, ako funguje vymáhanie pohľadávky od dlžníka v konkurze? Potrebujete vedieť, aké práva máte v celom procese ako veriteľ? Chcete zistiť, ako prebieha uspokojenie prihlásených pohľadávok? Všetko sa dozviete v tomto článku.

Návrh na vyhlásenie konkurzu: Kedy ho súd schváli?

Návrh na vyhlásenie konkurzu podáva dlžník, ktorý je fyzickou osobou spĺňajúcou podmienky oddlženia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) prostredníctvom Centra právnej pomoci alebo advokáta, ktorého určí Centrum. K návrhu je potrebné doložiť tieto dokumenty:

 1. dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie,

 1. zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,

 1. zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch,

 1. zoznam veriteľov,

 1. vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti,

 1. doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci vedenie exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho konania. (§167 ZKR).

Súd návrh preskúma a ak zistí, že sú splnené všetky zákonné podmienky (§167a ZKR) do 15 dní od jeho doručenia vydá rozhodnutie o vyhlásení konkurzu, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky.

Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu možno očakávať hlavne u dlžníkov, ktorí majú väčšie dlhy, ako je ich majetok a nemajú žiadny alebo len veľmi malý príjem. Ich majetok (ak nejaký majú) bude v rámci konkurzného konania speňažený a výťažok sa použije na uspokojenie prihlásených pohľadávok a nákladov konkurzu.

Aké sú právne následky vyhlásenia konkurzu?

Vyhlásenie konkurzu sa spája s celým radom právnych následkom, ktoré sa týkajú nielen dlžníka ale aj veriteľov. Tu je ich stručný prehľad:

 1. vyhlásením konkurzu prechádza oprávnenie dlžníka nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu na správcu, ktorý v rámci konkurzného konania koná v mene a na účet dlžníka (§167b ZKR);

 1. vyhlásenie konkurzu je dôvodom na ukončenie zmluvy uzatvorenej dlžníkom s výnimkou zmluvy a dohody uzatvorenej podľa Zákonníka práce (§167d ZKR);

 1. ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví súdne konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť podľa §166a uspokojená iba v konkurze alebo pohľadávka, ktorá sa podľa §166b považuje za nevymáhateľnú (§167e ZKR);

 1. na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie (§167f ZKR);

 1. dražobník upustí od konania dobrovoľnej dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu nebol udelený príklep (§167g ZKR);

 1. vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (§167i ZKR).

Pozrime sa teraz na to, aké postavenie majú v celom procese veritelia.

Aké práva máte ako veriteľ pri vymáhaní pohľadávky od dlžníka v konkurze?

ZKR chráni práva veriteľov v konkurznom konaní viacerými ustanoveniami. Tu sú tie, ktoré by ste mali poznať:

 1. Schôdza veriteľov a ustanovenie spoločného zástupcu

ZKR umožňuje veriteľom zvoliť si na účely výkonu svojich práv tzv. zástupcu veriteľov (§167m ZKR). Veritelia sa na ňom môžu dohodnúť na schôdzi veriteľov, alebo sa ním stane veriteľ prihlásenej pohľadávky s najvyšším počtom hlasov, ktorý o to prejavil záujem u správcu. Ak sa tak nestane resp. ak taký veriteľ nie je, postupuje sa bez zástupcu veriteľov.

Schôdzu veriteľov zvoláva správca, ak to považuje za potrebné alebo vtedy, ak o to požiada niektorý z prihlásených veriteľov. Ak však takýto podnet ako veriteľ podáte, vedzte, že budete povinný uhradiť náklady spojené s organizáciou schôdze (t. j. preddavok na trovy konania a paušálnu odmenu správcu). Do pôsobnosti schôdze veriteľov pritom patrí len voľba alebo výmena zástupcu veriteľov a schválenie úhrady nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa.

 1. Práva pri súpise majetku

Správca má povinnosť vyhotoviť súpis majetku dlžníka do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Vychádza pritom najmä zo zoznamu majetku a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi alebo inými osobami. Z úradnej povinnosti však vykonáva len šetrenia, ktoré sú časovo a finančne nenáročné. Ak ako veriteľ chcete, aby boli vykonané aj iné šetrenia (napr. šetrenie pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov) u správcu musíte podať príslušný podnet. Správca takéto šetrenie vykoná na vaše náklady s tým, že v odsúhlasenej sume budete mať právo na ich preplatenie pri úhrade nákladov konkurzu (§167i ZKR).

Veriteľom ďalej odporúčame sledovať aj to, či voči zaradeniu určitého majetku do súpisu nebola náhodou podaná námietka. Ak sa tak stane, do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku máte právo požiadať správcu, aby vyzval toho, kto námietku uplatnil, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ nespraví, správca majetok zo súpisu vylúči (§167j ZKR).

 1. Prihlasovanie a popieranie pohľadávok

Ako oprávnený veriteľ sa môžete prihlásiť do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Prihlášku pohľadávky je potrebné podať u správcu v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak tak urobíte neskôr, na vašu prihlášku sa stále bude prihliadať, no hlasovacie právo ako veriteľ stratíte (§167l ZKR).

Prihlásené pohľadávky môžu poprieť len prihlásení veritelia. Ako prihlásený veriteľ môžete napr. poprieť výšku inej prihlásenej pohľadávky alebo jej poradie. Ak niekto vašu pohľadávku poprie, môžete sa obrátiť na súd so žalobou na určenie popretej pohľadávky. Žalobu je potrebné podať v lehote 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky, inak toto právo zanikne.

 1. Zvýhodnené postavenie zabezpečeného veriteľa

V konkurznom konaní majú výhodu tí veritelia, ktorí si svoju pohľadávku zabezpečili zabezpečovacím právom (napr. záložným právom). Zaťažený majetok totiž podlieha konkurzu len vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ, prípadne neskorší zabezpečený veriteľ, ak možno predpokladať uspokojenie oboch ich pohľadávok. Zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu aj vtedy, ak niektorý zo zabezpečených veriteľov pristúpi k výkonu zabezpečovacieho práva (§167k ZKR).

Ako sa v konkurze uspokoja pohľadávky veriteľov?

Spísaný majetok dlžníka správca speňaží a bez zbytočného odkladu pripraví rozvrh výťažku. Celý výťažok sa však nedelí hneď medzi veriteľov! Postupuje sa nasledovne:

 1. Najskôr sa odpočítajú náklady konkurzu (napr. odmena správcu, nevyhnutné výdavky spojené s konkurzom, náklady šetrení atď.),

 1. potom prípadná nepostihnuteľná hodnota obydlia (jeho výšku ustanovuje vláda SR nariadením),

 1. pomerne sa uhradia prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné

 1. zostatok sa rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov pomerne podľa výšky ich pohľadávok.

Po splnení rozvrhu výťažku správca konkurz ukončí oznámením v Obchodnom vestníku.

Správca však môže konkurz ukončiť aj vtedy, ak zistí, že dlžník nemá žiadny majetok resp. vtedy, ak konkurzná podstata nepokrýva ani náklady konkurzu. Ako veriteľ tomu môžete predísť napríklad tým, že dáte podnet na ďalšie šetrenie pomerov dlžníka, ktorým preukážete ďalší majetok. K tomu je však potrebné mať dobrý prehľad o dlžníkovom majetku a aktivitách. Podobné informácie sú veľkou výhodou pri každom vymáhaní pohľadávky a výnimkou nie je ani vymáhanie pohľadávky od dlžníka v konkurze.

Potrebujete svojho dlžníka preveriť? Obávate sa, že vyhlási osobný bankrot? Alebo je váš dlžník už v konkurze? Kontaktujte nás a my vám poradíme ako postupovať.