fbpx

Vymáhanie pohľadávok postup

Spoločnosť ClaimsCollection, s.r.o. je vyhľadávaná spoločnosť, ktorá má dôsledne premyslený každý krok smerujúci voči dlžníkom. Náš tím je svojim klientom neustále k dispozícii a výsledok efektívnej práce je zrkadlom tvrdého a dôsledného prístupu nášho tímu. Aký je postup vymáhania pohľadávok?

Nakoľko sa zaujímate ako získať vyplatenie svojich pohľadávok, tak vás nebudeme zahlcovať nepodstatnými informáciami. Postup vymáhania pohľadávok je v našej spoločnosti nasledovný.

Prvý krok postupu vymáhania pohľadávok spočíva v oslovení našej spoločnosti telefonicky, písomne alebo prostredníctvom e-mailu. V každom prípade je nutné, aby došlo z vašej strany k objasneniu situácie, v akej sa ako veriteľ nachádzate. Náš tím dôkladne rozanalyzuje vašu pohľadávku a bude vám písomne poskytnutý návrh možného riešenia vymoženia vašej pohľadávky, ako aj cenová ponuka. Po odsúhlasení nami navrhnutej cenovej ponuky vám bude po vzájomnom dohovore určený termín úvodnej konzultácie, kde vám bude taktiež pridelený osobný konzultant – člen nášho tímu, ktorý bude mať na starosti kompletný proces vymoženia vašej pohľadávky.

Pridelený člen tímu sa podrobne zoznámi so skutočnosťami, ktoré mu boli z vašej strany poskytnuté. Aby bol postup vymáhania pohľadávok čo najefektívnejší, je nutné, aby ste nám poskytli všetky informácie a dokumenty, na základe ktorých došlo k vzniku pohľadávky. V prípade absencie podstatných dokumentov vás člen nášho tímu telefonicky alebo písomne požiada o chýbajúce podklady. Po dôkladnom oboznámení sa so všetkými relevantnými skutočnosťami nami pridelený člen tímu preskúma majetkové pomery dlžníka, ako aj osoby zodpovednej za schválenie transakcie, ktorá založila vznik pohľadávky.

Dobre rozumieme realite podnikateľského prostredia a vieme precízne odhadnúť, ako sa vaši dlžníci pokúsia z pohľadávok vyviniť. Táto znalosť podnikateľského prostredia zachránila našim klientom množstvo finančných prostriedkov, pričom sme boli schopní preukázať aj osobnú zodpovednosť štatutárov, ktorí vykonali machinácie v rámci spoločností, čo zabezpečilo získanie finančných prostriedkov na úhradu pohľadávok priamo od takýchto osôb. Práve tieto znalosti a tento postup vymáhania pohľadávok nás odlišujú od bežných spoločností zameraných na vymáhanie pohľadávok.

Po dôkladnej analýze vám bude vytvorený plán postupu vymoženia pohľadávky, ktorý nebude sprístupnený tretím osobám. Takto pripravený plán nebude nikde zverejnený ani nikomu poskytnutý, aby nedošlo k jeho ovplyvneniu zo strany dlžníka alebo iných osôb. S ohľadom na bezpečnosť vašich majetkových záujmov, najmä pre prípad, aby dlžník do budúcna neznižoval možnosť plnenia svojho záväzku s ohľadom na odmenu za vymáhanie pre našu spoločnosť, podrobnosti ohľadom odmeny dohodnutej medzi nami a vami nebudú nikdy sprístupnené dlžníkom ani iným tretím osobám. V našej dlhoročnej praxi sme už počuli rôzne výhovorky a vytvorili sme účinné stratégie, ako sa cez ne dopracovať k pravde a od pravdy ku skutočnému a efektívnemu vymoženiu pohľadávok.