fbpx

Spôsoby vykonania exekúcie prikázaním pohľadávky

Exekúcia prikázaním pohľadávky je vysoko efektívny prostriedok vymáhania pohľadávok. Upravená je v druhom diele prvej hlavy Exekučného poriadku, podľa ktorého môže byť vykonaná:

 • prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
 • prikázaním iných peňažných pohľadávok alebo
 • postihnutím iných majetkových práv.

Kým exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke patrí medzi najčastejšie formy výkonu peňažnej exekúcie, zvyšné dva spôsoby sa v praxi nariaďujú pomerne zriedkavo. Dôvodom však určite nie je ich nižšia efektívnosť, ale skôr ich osobitný charakter, v dôsledku ktorého ich možno uplatniť len voči určitej skupine dlžníkov. Naša spoločnosť, ktorá sa pravidelne stretáva so všetkými tromi spôsobmi, využíva prikázanie iných peňažných pohľadávok a postihnutie iných majetkových práv hlavne voči dlžníkom – živnostníkom a pri vyvodzovaní osobnej zodpovednosti konateľov obchodných spoločností.

Tu si bližšie povieme, ako sa jednotlivé spôsoby exekúcie prikázaním pohľadávky vykonávajú ako aj to, čo v rámci týchto exekúcií nemožno postihnúť.

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke

Táto forma exekúcie je založená na právnej konštrukcii peňažnej pohľadávky majiteľa účtu voči banke. Inými slovami, majiteľ účtu má voči banke právo (pohľadávku) na vyplatenie disponibilného zostatku zo svojho účtu. Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa na základe toho vykonáva odpísaním peňažných prostriedkov z účtu dlžníka vo výške prisúdenej pohľadávky (dlžnej sumy) a jej príslušenstva (napr. úroky z omeškania). Ako v takomto prípade postupuje exekútor?

Exekútor kontaktuje najskôr banku, ktorá vedie účet dlžníka a prikáže jej, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie zablokovala sumu vo výške dlžnej sumy a jej príslušenstva s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného. Exekútor o začatí exekúcie upovedomí oprávneného (veriteľa) a povinného (dlžníka), ktorému so zablokovanými prostriedkami na účte zakáže nakladať (výnimkou je opäť plnenie za účelom uspokojenia pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie). Ak dlžník do 15 dní od doručenia tohto upovedomenia nepodá návrh na zastavenie exekúcie alebo ak súd jeho návrh zamietne, exekútor pristúpi k vydaniu exekučného príkazu, ktorý doručí oprávnenému, povinnému a banke. Banka následne vyplatí zablokovanú sumu exekútorovi. Ak však exekútor exekučný príkaz v stanovenej lehote nevydá, je povinný dať príkaz na odblokovanie účtu dlžníka.

Upozorňujeme, že tu nejde o zablokovanie celého účtu dlžníka! Dlžník bude môcť aj naďalej disponovať s peňažnými prostriedkami mimo zablokovanej (dlžnej) sumy, resp. s prostriedkami nepodliehajúcimi exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke (pozri nižšie).

Dôležité je vedieť aj to, že príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz sa vzťahujú aj na sumy, ktoré prídu na označený účet dlžníka po tom, ako banka dostala príkaz na začatie exekúcie. Peňažné prostriedky sa zároveň môžu blokovať aj za účelom uspokojenia pohľadávok splatných v budúcnosti. Ide o prípady, keď exekučný titul priznáva právo na opakujúce sa dávky (napr. platenie výživného) alebo na vyplatenie peňažnej sumy v splátkach.

Čo nepodlieha exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke?

Z exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke sú vylúčené:

 • prostriedky na účte do výšky 165 eur (ak má dlžník viac účtov toto obmedzenie sa týka len jedného z nich),
 • prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením dlžníka určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený exekučný príkaz,
 • prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov a to od momentu, keď táto skutočnosť bola oznámená banke (výšku tejto sumy, resp. spôsoby jej výpočtu ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia),
 • veci podľa § 115 ods. 4 Exekučného poriadku (t. j. podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde a podiel účastníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zodpovedajúci výške príspevkov zamestnávateľa zaplatených za tohto účastníka a výnosov z ich investovania).

Exekúcia prikázaním iných peňažných pohľadávok

Táto forma výkonu rozhodnutia prichádza do úvahy len vtedy, ak exekútor zistí, že povinný má nejakú pohľadávku voči inému subjektu (t. j. má vlastného dlžníka). Princíp exekúcie prikázaním iných peňažných pohľadávok totiž spočíva v tom, že oprávnenému je prikázaná iná pohľadávka dlžníka. Ako to prebieha v praxi?

Exekútor doručení príkaz na začatie exekúcie dlžníkovi povinného a prikáže mu, aby pohľadávku povinnému nevyplatil. O začatí exekúcie zároveň upovedomí oprávneného a povinného a povinnému zakáže, aby so svojou pohľadávkou do výšky dlžnej sumy a jej príslušenstva akokoľvek nakladal.

Po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, resp. po jeho zamietnutí súdom, exekútor vydá exekučný príkaz, ktorý doručí oprávnenému, povinnému a dlžníkovi povinného. Dlžník povinného na základe toho vyplatí určenú sumu exekútorovi, čím sa oslobodí od svojej povinnosti voči povinnému. Ak predmetná pohľadávka v tom čase ešte nie je splatná, dlžník povinného ju vyplatí exekútorovi len čo sa stane splatnou. Ak tak nespraví, oprávnený sa môže vo vlastnom mene domáhať vyplatenia pohľadávky (v príkaznej časti) od dlžníka povinného na všeobecnom súde. Môže ho teda žalovať a začať voči nemu viesť exekúciu.

Na základe našich skúseností môžeme povedať, že exekúcia prikázaním iných peňažných pohľadávok je vhodná najmä vtedy, ak je povinný je inak nemajetný. Jej veľkou výhodou je aj to, že sa ňou dá ako keby preskočiť poradie v exekučnom konaní (v skutočnosti sa poradie nepreskočí, len sa začne nový vymáhací proces, v ktorom ostatní veritelia nie sú). Jej nevýhodou je naopak zdĺhavosť, nakoľko novým vymáhacím konaním sa vymáhanie pohľadávky môže natiahnuť aj na niekoľko rokov.

Ktoré pohľadávky nepodliehajú exekúcii prikázaním iných peňažných pohľadávok?

Z exekúcie prikázaním iných peňažných pohľadávok sú vylúčené:

 • pohľadávka na príspevku pri narodení dieťaťa a pohľadávka na príspevku na pohreb (tie môžu byť predmetom exekúcie len pri vymáhaní pohľadávky za poskytnuté plnenie, na ktorého úhradu sú tieto príspevky určené),
 • dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru, náhradné výživné, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a štátne sociálne dávky (výnimky upravujú osobitné predpisy),
 • časť pohľadávky povinného zodpovedajúca dani z pridanej hodnoty, ak dlžník povinného ručí za daň z pridanej hodnoty nezaplatenú povinným podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
 • ak je povinným autor, časť pohľadávky vzniknutej z majetkových práv podľa Autorského zákona; autorská odmena totiž podlieha exekúcii len vo výške dvoch pätín resp. troch pätín v prípade prednostných pohľadávok uvedených v § 71 ods. 2 Exekučného poriadku,
 • veci podľa § 115 ods. 4 Exekučného poriadku (pozri hore).

Exekúcia postihnutím iných majetkových práv

Pri výkone peňažnej exekúcie môže exekútor postihnúť aj iné majetkové práva dlžníka, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

 • sú prevoditeľné,
 • nie sú peňažnými pohľadávkami,
 • nie sú právami, ktoré patria výhradne osobe dlžníka.

Postihnuté tak môže byť napr. právo na vydanie alebo dodanie veci či právo majiteľa patentu, priemyselného vzoru, úžitkového vzoru, ochrannej známky alebo topografie podľa osobitného predpisu. Na vykonanie takejto exekúcie sa primerane použijú ustanovenia o exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke (§ 106 až 110) a ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí  (§ 114, § 121 až 126).

Zaujíma vás problematika súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok? Navštívte náš blog s množstvom ďalších tém alebo nás priamo kontaktujte. Viac informácií o tom, ako vám vieme pomôcť nájdete v časti Ako postupujeme.