fbpx

Vymáhanie dlhov od zadĺžených spoločností

Ako na vymáhanie dlhov od zadĺžených spoločností? Dlžníci dnes využívajú viacero možností, aby sa vyhli plateniu svojich záväzkov. V prípade, ak je dlžníkom právnická osoba (spoločnosť), ktorá má dlhy, spoločníci a konatelia spravidla takúto spoločnosť odpíšu, a viac sa ňou už nezaoberajú. Takejto spoločnosti postupne narastajú súdne konania, ako aj exekúcie. O tom však konatelia už mnohokrát ani nevedia, pretože jednoducho založili novú spoločnosť bez dlhov a starou spoločnosťou sa už nezaoberajú. Ľahostajnosť nad svojimi bývalými záväzkami v domnienke, že samé od seba zaniknú, je ignoranciou, ktorej sa dopúšťa množstvo dlžníkov. Tak, ako fyzické osoby, ktoré ignorujú svoje záväzky, sú prekvapené, keď sa na nich začne vykonávať exekúcia, tak vieme prekvapiť aj konateľov zadlžených spoločností.

Väčšina veriteľov, ktorí majú pohľadávky voči zadlženým spoločnostiam už vymáhanie dlhov pokladá za stratené. My sme však s predmetnou problematikou natoľko oboznámení, že jediný negatívny dopad konania dlžníkov, ktorí odpíšu svoje zadlžené spoločnosti, bude natiahnutie času reálneho vymoženia vašich pohľadávok. Je to ale skutočne negatívny dopad, keď vezmeme do úvahy, že za tento čas vám budú narastať úroky z omeškania a úroky? Dopracovať sa k požadovanému výsledku v takýchto prípadoch však určite nie je jednoduché a stojí veľa námahy, pričom musíte byť podrobne oboznámení s právnou úpravou viacerých právnych odvetví.

Radi vám tento proces vysvetlíme, aby ste si vedeli predstaviť, ako funguje. V prípade, ak má spoločnosť aspoň 2 nesplatené splatné záväzky voči aspoň dvom odlišným veriteľom, sú konatelia takýchto spoločností povinní podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Podmienkou však je, aby tieto záväzky boli splatné, to znamená, že nestačí, ak máte voči spoločnosti pohľadávky ale ich splatnosť už musela skutočne nastať. Pod dvomi veriteľmi si je potrebné predstaviť 2 odlišné právne subjekty. To znamená, že pokiaľ dlžník dĺži peniaze vám ako fyzickej osobe a zároveň vašej spoločnosti, už ide o 2 odlišné právne subjekty a podmienka 2 odlišných veriteľov je splnená. Konateľ alebo konatelia, ktorí sú povinní podať návrh na vyhlásenie konkurzu, sú tí, ktorí boli v čase vzniku takýchto záväzkov konateľmi. To znamená, že ak sa už časom konatelia vymenili, povinní splniť si zákonnú povinnosť na vyhlásenie konkurzu boli konatelia, ktorí už nie sú súčasťou spoločnosti.

V prípade, ak konatelia však návrh na vyhlásenie konkurzu nepodajú, dopúšťajú sa porušenia ich zákonných povinností a ich spoločnosti vzniká voči nim nárok na zaplatenie zákonnej pokuty, a to až vo výške 12 000,- Eur za každého konateľa, ktorý bol v konkrétnom čase povinný podať takýto návrh na vyhlásenie konkurzu. Poviete si, aký máte mať prospech zo skutočnosti, že spoločnostiam vznikne nárok na zaplatenie zákonnej pokuty voči ich vlastným konateľom. Potom si poviete, veď ich spoločnosť a teda oni sami seba žalovať aj tak nebudú a takáto zákonná pokuta je iba na papieri. Z časti máte aj pravdu. Konatelia určite nebudú žalovať sami seba cez svoje spoločnosti a dobrovoľne tiež takúto pokutu neuhradia a keďže nárok na takúto zákonnú pokutu vzniká výhradne spoločnosti, tak jediný, kto sa jej môže domáhať je takáto spoločnosť.

Na to, aby mala zákonná pokuta aj reálny predpoklad skutočného vymoženia voči konateľom, je potrebné splniť ďalšiu podmienku, a to, že vašu pohľadávku voči takejto spoločnosti musíte mať  už v exekučnom konaní. Pokiaľ máte pohľadávku v exekučnom konaní, exekútor je povinný vymáhať vaše pohľadávky od spoločnosti. Keďže ale takéto spoločnosti majetok nemajú, v skutočnosti už ani nepodnikajú a iba im narastajú dlhy, exekútor nemôže od takýchto spoločností zabezpečiť vymáhanie dlhov.

My však v takomto prípade môžeme využiť inštitút prikázania pohľadávky v zmysle exekučného poriadku. Takýto inštitút v jednoduchosti znamená, že vy ako veriteľ oznámite exekútorovi, že keďže sa od spoločnosti nedarí nič vymôcť a asi sa to vzhľadom na okolnosti ani nepodarí, už nemáte záujem na vymožení skutočných financií ale že namiesto nich chcete, aby vám exekútor prikázal pohľadávku, ktorú eviduje spoločnosť voči vlastným dlžníkom  (konateľom) a že vy si už tieto pohľadávky budete vymáhať voči takýmto dlžníkom sami, čím zbavíte spoločnosť jej záväzku voči vám. V podstate vymeníte vašu pohľadávku za inú pohľadávku spoločnosti. Tento proces je ale možné vykonať iba za predpokladu, že exekúcia bola do súčasnosti bezúspešná a s ohľadom na všetky okolnosti možno aj jej bezúspešnosť predpokladať, čo je však u každého dlžníka vzhľadom na jeho možnosti iný časový úsek a môže trvať aj roky. Pamätáte, ako sme v predchádzajúcich odsekoch hovorili, že konatelia určite nebudú vymáhať cez vlastné spoločnosti od seba zákonné pokuty. To je síce pravda, avšak ak vám exekútor prikáže takúto pohľadávku spoločnosti, je táto pohľadávka už vaša a vymáhať ju budete vy a nie spoločnosť.

Pýtate sa, čo vlastne získate takýmto dlhým, zložitým a namáhavým postupom? Poviete si, že vlastne iba vymeníte pohľadávku za inú pohľadávku a znova musíte niekoho žalovať, čo vám príde ako nezmysel. Nezmysel je to však iba do tej doby, kým si uvedomíte, že teraz máte pohľadávku voči fyzickým osobám, pričom fyzické osoby ručia celým svojim majetkom, čo znamená, že je im vždy čo zobrať, či už príjem alebo majetok, a tým sa stávajú vaše pohľadávky reálne vymožiteľnými.

Tento proces je však mimoriadne zložitý a vyžaduje si rozsiahle skúsenosti, pretože ak nebudete postupovať správne, tak svoje pohľadávky nikdy nevymôžete. Nezabúdajte, že dlžníci nie sú hlúpi a budú robiť všetko preto, aby vám vaše vymáhanie dlhov zmarili. Odporúčame vám preto mať po boku spoločnosť, ktorá sa podobným prípadom venuje vo veľkom rozsahu a vie čo od dlžníkov očakávať.