fbpx

Vymáhanie pohľadávok od fyzickej osoby v osobnom bankrote

Legislatíva relatívne nedávno vyšla v ústrety zadlženým dlžníkom vydaním novely zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len „ZKR“) účinného od 1.3.2017, v rámci ktorej má dlžník ako fyzická osoba právo na zrušenie všetkých svojich dlhov. Toto ustanovenie však obmedzilo veriteľov, ktorí majú práve voči týmto dlžníkom pohľadávky.

Vymáhanie pohľadávok od fyzickej osoby v osobnom bankrote: ako na to?

Ak však váš dlžník vyhlásil osobný bankrot, nezúfajte. Nie je to síce ľahký proces, stojí veľa námahy a vedomostí ale s našou pomocou nemusia byť vaše peniaze úplne stratené a nevymožiteľné. Za určitých podmienok je možné vymôcť vaše pohľadávky aj v takomto prípade.

Osobný bankrot je oddlžovali proces, ktorým sa fyzická osoba legálne zbaví všetkých svojich dlhov. Na takýto proces má nárok dlžník iba za určitých podmienok. Dlžník si vyberá formu oddlženia buď prostredníctvom splátkového kalendára alebo vyhlásením konkurzu na celý svoj majetok. Zo získaných finančných prostriedkov sa potom uspokojujú pohľadávky veriteľov. Avšak pri oddlžení konkurzom dlžník často krát nemá žiadny majetok, je nezamestnaný a tým pádom výška vymoženej čiastky pre vás nemusí byť zďaleka dostačujúca. Tak isto aj pri oddlžení pomocou splátkového kalendára je možné, že sa vám dostane iba 30% z vašej pohľadávky.

A práve kvôli tým zvyšným 70% vám stojí za to kontaktovať našu spoločnosť, nakoľko my vieme lepšie preveriť vášho dlžníka a vymôcť vaše pohľadávky späť.

V mene každého veriteľa, ktorý mal dlh voči dlžníkovi, je možné podať návrh na zrušenie oddlženia a to do 6 rokov od jeho začatia, čím sa dlhy opäť stanú platnými a vymožiteľnými bez toho, že by boli premlčané. Súd môže schváliť takúto žiadosť, ak sa preukážu nečestné a nepoctivé zámery dlžníka pri vyhlasovaní osobného bankrotu. Dlžník totiž musí preukázať úprimný záujem splatiť svoje dlhy. Nečestným správaním sa tak isto myslí zamlčanie časti majetku alebo finančného obnosu, poprípade nedávne prevedenie majetku na inú osobu, proti čomu je možné podať námietku. Ako veľmi neseriózne správanie dlžníka sa taktiež označuje úmyselné privedenie sa do neschopnosti splácania svojich dlhov.

Dlžník taktiež musí naďalej aj po vyhlásení osobného bankrotu platiť výživné na dieťa, hmotnú zodpovednosť pri pracovnoprávnych vzťahoch, peňažné trestný podľa trestného zákona, dodávať tovar a iné nepeňažné služby, ku ktorým sa zaviazal. Ako ďalšie nepoctivé a tým pádom napadnuteľné správanie dlžníka je neoznámenie zdedenia majetku alebo jeho nadobudnutie počas určitej doby, takisto to platí na majetok získaný darom alebo vyhraný v lotérií či súťažiach. V takýchto prípadoch je dlžník povinný odovzdať aspoň 50% z hodnoty novozískaného finančného obnosu svojím veriteľom. Opačné správanie sa považuje za nepoctivý úmysel, voči ktorému taktiež vie naša spoločnosť podstúpiť potrebné právne kroky smerujúce k vymoženiu vašich peňazí.

Navyše je však potrebné povedať, že mnoho z týchto dlžníkov, ktorí vyhlásia alebo sa úmyselne privedú do osobného bankrotu, sú dobrovoľne nezamestnaní a zamestnávajú sa ilegálne, tzv. „na čierno“. Takéto správanie je samozrejme zakázané a vysoko neprípustné pre celú spoločnosť. V dopade na vymáhací súdny proces nezaplatenej pohľadávky je možné zamerať sa na týchto dlžníkov a v prípade určitých podozrení ich nahlásiť príslušnému úradu, čím dlžníkovi zrušia možnosť oddlženia a taktiež je možné vymôcť vaše pohľadávky naspäť.

Počas trvania oddlžovacieho procesu dlžníka je možné získať svoje pohľadávky späť, ak dlžník zdedí alebo inak nadobudne nový majetok. Avšak s našou pomocou je tu možnosť aj zrušenia osobného bankrotu, ak naň nájdeme adekvátny dôvod, čím sa následne pokračuje v klasickom exekučnom konaní. Ak máte komplikovanú situáciu, neváhajte nás bezplatne a nezáväzne kontaktovať a my vám poradíme ako ďalej.