fbpx

Aké povinnosti máte ako zamestnávateľ pri exekúcii zrážkami zo mzdy zamestnanca?

Vymáhanie pohľadávky pomocou exekúcie sa realizuje spôsobmi upravenými v Exekučnom poriadku. Ak je dlžník zároveň aj zamestnancom, efektívnym a často používateľným prostriedkom výkonu rozhodnutia je exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov zamestnanca. V prípade, že sa exekútor rozhodne postupovať týmto spôsobom, platiteľ mzdy dlžníka, ktorým je najčastejšie zamestnávateľ, je povinný splniť si zákonom stanovené povinnosti. Ak tak nespraví, môže mu byť súdom uložená poriadková pokuta. V určitých situáciách dokonca hrozí, že oprávnený veriteľ si voči zamestnávateľovi začne nárokovať náhradu škody, ktorá mu vznikla neodvádzaním zrážok zo mzdy v jeho prospech.

Vzhľadom na možné právne následky je dôležité poskytnúť potrebnú súčinnosť. Často sa však stáva, že zamestnávatelia nevedia, čo sa od nich podľa zákona vyžaduje. Priznávame, že problematika zrážok zo mzdy je pomerne komplexná a často vyžaduje ovládanie mnohých právnych predpisov. Zamestnávatelia by však svoje povinnosti ako aj to, čo medzi ne už nepatrí, mali určite poznať. Preto sme sa rozhodli pripraviť stručný prehľad toho, čo sa od Vás ako od zamestnávateľa očakáva, ak je váš zamestnanec v exekúcii. 

Práva a povinnosti zamestnávateľa pri exekúcii zrážkami zo mzdy

 1. Povinnosť vykonávať zrážky

Prvou povinnosťou, ktorú Exekučný poriadok ukladá zamestnávateľovi v prípade začatia exekúcie zrážkami zo mzdy, je povinnosť vykonávať zo mzdy povinného určené zrážky a zadržiavať ich na svojom depozitnom účte. Táto povinnosť sa na Vás ako na zamestnávateľa vzťahuje dňom doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného resp. príkazu na začatie exekúcie. Takýto príkaz obsahuje bližšie informácie o exekúcii ako napríklad to, kto je veriteľom a dlžníkom, aká je výška dlžnej sumy, aká je výška zrážok a pod.

 1. Povinnosť vyplácať zrážky

Zamestnávateľ je podľa Exekučného poriadku povinný začať vyplácať exekútorovi sumy zrazené zo mzdy povinného až po obdŕžaní exekučného príkazu. Exekučný príkaz resp. príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy exekútor vydá po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol. Ako zamestnávateľ ste následne povinní začať vyplácať zrazené sumy v súlade s exekučným príkazom a to až dovtedy, kým pohľadávka nie je uspokojená alebo exekúcia zastavená.

 1. Povinnosť spravovať poradie vymáhaných pohľadávok

Situácia sa pre Vás ako zamestnávateľa môže skomplikovať v prípade, ak váš zamestnanec má viac ako jeden nesplnený peňažný záväzok. Tu je zamestnávateľ pri odvádzaní zrážok povinný dbať aj na poradie oprávnených veriteľov. Podrobnosti o rozsahu, vykonávaní, výplate a poradí zrážok sú obsiahnuté v §68 až §82 Exekučného poriadku.

 1. Právo na určenie výšky zrážky 

Za správnosť postupu pri výkone zrážok zo mzdy je vo všeobecnosti zodpovedný zamestnávateľ. Ako platiteľ mzdy ste však oprávnený požiadať exekútora, aby určil, aká suma má byť zrazená v príslušnom výplatnom období ako aj to, koľko z nej pripadne každému oprávnenému. Tento postup odporúčame hlavne v prípadoch, ak výšku zrážky neviete sami vyčísliť alebo máte o jej výške určité pochybnosti.

 1. Informačná povinnosť voči exekútorovi

Exekučný poriadok ďalej výslovne ustanovuje, o ktorých skutočnostiach je zamestnávateľ povinný informovať exekútora. Ako zamestnávateľ by ste teda mali oznamovať nasledovné:

 • dočasnú pracovnú neschopnosť zamestnanca, ktorá trvá viac ako desať dní ako aj pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá bude zamestnancovi vyplácať nemocenské. Bezodkladne treba oznámiť aj skončenie takejto práceneschopnosti (§67 ods.4);
 • nástup a ukončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnanca, ako aj ukončenie čerpania tejto dovolenky spolu s pobočkou Sociálnej poisťovne, ktorá bude vyplácať materské (§67 ods.5);
 • nemožnosť vykonávať zrážky zo mzdy povinného v prípade, že povinný počas troch mesiacov nepoberá mzdu v potrebnej výške (§74 ods.1);
 • skončenie pracovného pomeru, a to do jedného týždňa od tejto udalosti. Exekútorovi je v tomto prípade potrebné zaslať aj vyúčtovanie zrážok, ktoré ste zo mzdy povinného vykonali, ako aj zoznam pohľadávok, pre ktoré sa zrážky zo mzdy vykonávajú s uvedením ich poradia (§85 ods.2).
 1. Práva a povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi

V procese exekúcie zrážkami zo mzdy má zamestnávateľ určité práva a povinnosti aj voči svojmu zamestnancovi. Podľa Exekučného poriadku máte napríklad právo vyžiadať si od zamestnanca, ktorého prijímate do zamestnania, potvrdenie vystavené predchádzajúcim zamestnávateľom o tom, či bol vydaný príkaz na začatie exekúcie alebo exekučný príkaz, ktorým exekútorom a v čí prospech. S tým súvisí aj povinnosť každého zamestnávateľa vydať pri skončení pracovného pomeru zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní (zápočet), ktoré obsahuje okrem iného aj informácie týkajúce sa zrážok zo mzdy.

Ak týmto spôsobom ako zamestnávateľ zistíte, že voči vášmu zamestnancovi, ktorý práve nastúpil do zamestnania, bol vydaný príkaz na začatie exekúcie alebo exekučný príkaz, je potrebné oznámiť túto skutočnosť bezodkladne exekútorovi, ktorý tento príkaz vydal.

 1. Všeobecná povinnosť poskytovať súčinnosť

Okrem uvedených povinností sa na zamestnávateľa vzťahuje aj všeobecná povinnosť poskytovať exekútorovi súčinnosť. To v praxi znamená, že ak vám exekútor zašle žiadosť o poskytnutie súčinnosti, ste povinný s ním spolupracovať a poskytovať mu informácie, o ktoré požiada. Zo zákona máte zároveň právo na to, aby sa vám exekútor preukázal svojím poverením na vykonanie exekúcie. Tu zdôrazňujeme, že exekútor by od vás ako od zamestnávateľa nemal požadovať poskytnutie osobných informácií o zamestnancovi. Takouto informáciou môže byť napr. súkromné telefónne číslo zamestnanca, jeho e-mail, alebo informácie o jeho majetku. Ak máte ako zamestnávateľ pocit, že požiadavky exekútora nie sú oprávnené, máte právo podať sťažnosť na Slovenskú komoru exekútorov.

Exekúcia zrážkami zo mzdy a iné zrážkové tituly 

Na záver je potrebné uviesť, že problematika zrážok zo mzdy je oveľa rozsiahlejšia a netýka sa len exekučného konania. Podrobný výpočet všetkých zrážkových titulov, ako aj ich poradie, upravuje § 131 Zákonníka práce. Po vykonaní prednostných zrážok v súlade so zákonom, prichádzajú do úvahy aj zrážky vykonávané na základe dohody. Takouto dohodou môže byť dohoda o zrážkach zo mzdy uzatvorená podľa Zákonníka práce alebo dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka. Na základe týchto dohôd možno zrážky zo mzdy vykonať len so súhlasom dlžníka – zamestnanca. Súhlas dlžníka naopak nie je potrebný pri príkaze na začatie exekúcie.

Z uvedeného vyplýva, že v určitých situáciách môže byť presný rozsah, výplata a poradie zrážok zo mzdy zamestnanca pomerne komplikovanou otázkou. Ako zamestnávateľ by ste túto problematiku určite nemali podceňovať a v prípade neistoty by ste mali vyhľadať odborné poradenstvo.

V otázkach týkajúcich sa vymáhania pohľadávok exekúciou alebo vymáhania pohľadávok ako takých sa môžete obrátiť na našu spoločnosť.