fbpx

Zabezpečenie pohľadávky dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov

Zabezpečenie pohľadávky dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov je ďalší zabezpečovací prostriedok, ktorým sa na našom blogu venujeme v sérii niekoľkých článkov. Aj tento právny inštitút slúži primárne na posilnenie postavenia veriteľa voči dlžníkovi a uľahčenie procesu vymáhania pohľadávky v prípade, že dlžník svoj záväzok riadne nesplní.

Ako spoločnosť špecializujúca sa na vymáhanie pohľadávok však s dohodou o zrážkach zo mzdy nemáme najlepšie skúsenosti a vo všeobecnosti ju v našej praxi nepreferujeme. V dnešnom článku bližšie objasníme podstatu tejto formy zabezpečenia, ako aj to, prečo  môže byť z hľadiska vymáhania pohľadávok pre veriteľa riziková.

Ako zabezpečiť pohľadávku dohodou o zrážkach zo mzdy dlžníka?

Zabezpečenie pohľadávky dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov upravuje § 551 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Na základe tohto ustanovenia sa pohľadávka môže zabezpečiť písomnou dohodou medzi veriteľom a dlžníkom o zrážkach zo mzdy. Takáto dohoda sa môže týkať aj iných príjmov, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako so mzdou (§ 551 ods. 3). Najčastejšie pôjde o príjmy ako sú dôchodky, nemocenské dávky, štipendiá a pod.

Ak sa veriteľ a dlžník týmto spôsobom dohodnú, dlžník tým dáva súhlas, aby mu platiteľ mzdy vykonával zrážky zo mzdy alebo z iných príjmov a poukazoval ich veriteľovi. Z povahy predmetnej dohody vyplýva, že dlžníkom, ktorému budú dohodnuté čiastky strhávané, môže byť iba fyzická osoba. K platnosti dohody sa súhlas platiteľa mzdy a teda zamestnávateľa dlžníka nevyžaduje.

Na základe uvedenej definície možno povedať, že dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov neslúži len ako zabezpečovací prostriedok, ale pohľadávka veriteľa sa týmto spôsobom súčasne aj uspokojuje.

Aké sú náležitosti dohody o zrážkach zo mzdy dlžníka?

Zo zákona vypláva, že dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov musí mať písomnú formu a musí obsahovať súhlas dlžníka s vykonávaním zrážok, ako aj rozsah vykonávaných zrážok. Celkový rozsah zrážok je limitovaný zákonom, nakoľko dohodnuté zrážky nesmú byť vyššie, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia, teda zrážky nariadené v rámci exekúcie. Vysvetlime si, čo to presne znamená.

Rozsah zrážok zo mzdy a z iných príjmov pri výkone rozhodnutia upravuje Exekučný poriadok. Podľa tohto zákona sa povinnému z mesačnej mzdy nesmie zraziť základná suma (§ 70 ods. 1). Tá je odvodená od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a jej výpočet upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. To znamená, že výška dohodnutých zrážok sa počas trvania dohody o zrážkach zo mzdy dlžníka môže meniť. Ako príklad si uveďme zníženie dlžníkovej mzdy, ktorým následkom môže byť zníženie výšky dohodnutých zrážok, tak aby dlžníkovi ostala základná suma. Zákon týmto spôsobom chráni dlžníka a snaží sa predísť tomu, aby sa dostal do zlej ekonomickej situácii v dôsledku neprimerane vysokých zrážok.

Aké sú právne následky dohody o zrážkach zo mzdy dlžníka?

Dohoda o zrážkach zo mzdy dlžníka sa stáva účinnou momentom splatnosti pohľadávky. Veriteľ môže týmto momentom dohodu predložiť platiteľovi mzdy, čím nadobúda právo na výplatu dohodnutých zrážok a to až do okamihu uspokojenia svojej pohľadávky. To však neznamená, že platiteľ mzdy mu dohodnuté zrážky začne hneď aj vyplácať. V prípade, ak sú proti dlžníkovi vedené aj iné vymáhacie konania, veriteľ predložením dohody platiteľovi mzdy získava pre uspokojenie svojej pohľadávky príslušné poradie. Pre určenie poradia je pritom rozhodujúci čas predloženia alebo doručenia dohody.

Ak však žiadne iné prekážky nie sú, platiteľ mzdy je po obdržaní dohody oprávnený a zároveň aj povinný zrážky zo mzdy dlžníka vykonať. Nesplnením tejto povinnosti sa vystavuje riziku požadovania náhrady vzniknutej škody zo strany veriteľa.

Aké sú podmienky zániku dohody o zrážkach zo mzdy?

Dohoda o zrážkach zo mzdy je akcesorickým (vedľajším) záväzkom, ktorý vzniká a trvá len popri hlavnom záväzku. Tým je v tomto prípade pohľadávka veriteľa. K zániku dohody o zrážkach zo mzdy dochádza teda v prvom rade splnením hlavného záväzku dlžníkom. K jej zániku však môže dôjsť aj na základe dohody veriteľa a dlžníka alebo stratou dlžníkovho nároku na mzdu alebo iný príjem.

Kedy na zabezpečenie pohľadávky použiť dohodu o zrážkach zo mzdy?

Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov sa na prvý pohľad môže javiť ako pomerne výhodná forma zabezpečenia pohľadávky. Stačí ak veriteľ s dlžníkom takú dohodu uzavrie a ak sa stane, že dlžník svoj dlh nesplní, veriteľ získa jej predložením platiteľovi dlžníkovej mzdy nárok na vyplácanie dohodnutých zrážok. V praxi však proces vymáhania podobnej dohody nie je taký jednoduchý, a preto ho našim klientom takmer nikdy neodporúčame .

Hlavným dôvodom, prečo dohoda o zrážkach zo mzdy nepatrí medzi naše obľúbené formy zabezpečenia je ten, že jej predmetom je príjem dlžníka, ktorý bude nadobudnutý v budúcnosti. To predstavuje pre veriteľa veľkú mieru rizika. Dlžník môže byť napríklad prepustený, môže sa mu znížiť príjem, alebo mu zamestnávateľ môže zabudnúť posielať peniaze v určenej výške. Stávajú sa dokonca prípady, kedy sa dlžník – zamestnanec dohodne so svojim zamestnávateľom na poskytnutí nesprávnych informácií za účelom ukrátenia veriteľa.

Najväčším problémom je však to, že v procese vymáhania pohľadávok môžu zo zákona dostať prednosť iné záväzky dlžníka ako sú napr. exekúcie alebo výživné. Ak má dlžník viacero podobných záväzkov, jeho dohoda s veriteľom o zrážkach sa môže stať nevymožiteľná alebo vymožiteľná len s veľkým oneskorením.

Ako spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti vymáhania pohľadávok preto vždy odporúčame zabezpečenie pohľadávky majetkom, ktorý už v čase zabezpečenia prevyšuje hodnotu zabezpečenej pohľadávky spolu s príslušenstvom. Zabezpečenie pohľadávky dohodou o zrážkach zo mzdy však môže byť opodstatnené pri veľmi nízkych pohľadávkach a dlžníkoch, proti ktorým nie sú vedené iné vymáhacie konania.

Potrebujete aj vy svoje pohľadávky zabezpečiť efektívnejšie? Kontaktujte nás ešte dnes a získajte partnera, ktorý vám vďaka svojej expertíze v oblasti vymáhania pohľadávok ušetrí čas aj peniaze.