fbpx

Exekúcia predajom hnuteľných vecí

Ak sa ako veriteľ rozhodnete pre vymáhanie pohľadávky exekúciou a podáte návrh na začatie exekučného konania, jedným zo spôsobov, ktorým môže byť exekúcia vykonaná je predaj hnuteľných vecí dlžníka. Exekútor tento spôsob vykonania nariadi hlavne vtedy, ak iné spôsoby vykonania exekúcie upravené v Exekučnom poriadku (najmä exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke a zrážkami zo mzdy) neboli úspešné. Pohľadávka v takýchto prípadoch väčšinou nebýva príliš vysoká a zároveň existuje predpoklad, že dlžník disponuje majetkom, ktorý možno použiť na uspokojenie pohľadávky veriteľa.

V nasledujúcich riadkoch tohto blogu nájdete stručný prehľad o tom, ako exekúcia predajom hnuteľných vecí prebieha, na čo pri nej exekútor nemôže siahnuť, ako aj to, akých pravidiel sa musí držať pri organizácii dražby hnuteľných vecí dlžníka.

Fázy exekúcie predajom hnuteľných vecí

Pri bližšej charakterizácií tejto fázy budeme predpokladať, že návrh na začatie exekučného konania bol už podaný a súd vykonaním exekúcie poveril príslušného exekútora (úvod do tejto problematiky nájdete v článku Vymáhanie peňažnej pohľadávky pomocou exekúcie). Exekútor následne preskúma majetkové pomery dlžníka a určí spôsob vykonania exekúcie. V prípade, že exekútor uzná, že je potrebné pristúpiť k exekúcii predajom hnuteľných vecí, postupuje nasledovne:

  1. Exekútor vydá upovedomenie o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí, ktoré doručí oprávnenému (veriteľovi) a povinnému (dlžníkovi). Povinnému sa upovedomenie doručuje až pri súpise hnuteľných vecí. Ak pri ňom povinný nie je osobne prítomný, upovedomenie mu bude doručené dodatočne spolu s upovedomením o tom, že bol vykonaný súpis, ktorý bližšie určuje i jednotlivé špecifikácie, a to predovšetkým rozsah majetku. Exekútor zároveň povinnému zakáže, aby so spísanými vecami nakladal.
  2. Ďalším krokom je súpis hnuteľných vecí povinného, ktorý sa vykoná v byte povinného, alebo na inom mieste, kde sú uložené jeho veci. Pri súpise sa spíšu predovšetkým ľahko predateľné veci, bez ktorých sa dlžník môže zaobísť. Tu je dôležité vedieť, že exekútor má síce právo, no nie povinnosť vykonať osobnú prehliadku povinného a jeho majetku. Ak to okolnosti prípadu dovoľujú, súpis môže byť vykonaný aj iným spôsobom. Príkladom je exekúcia motorového vozidla dlžníka, kde k súpisu stačí aj nahliadnutie do príslušnej evidencie motorových vozidiel.
  3. So súpisom úzko súvisí aj odhad ceny spísaných vecí. Ten vykonáva exekútor s odbornou starostlivosťou. Ak veriteľ alebo dlžník s odhadnutou cenou nesúhlasí, môže proti nej podať námietku. K námietke je potrebné pripojiť aj odborné vyjadrenie znalca alebo znalecký posudok, inak ju exekútor zamietne.
  4. Exekútor ďalej posudzuje aj to či hrozí, že by mohlo dôjsť k odstráneniu, poškodeniu, alebo zničeniu spísaných vecí. Ak takáto obava existuje, vhodným spôsobom veci zabezpečí. Vhodným zabezpečením hnuteľných vecí sa rozumie ich označenie pečatidlom alebo pečiatkou exekútora alebo ich úschova v priestoroch označených exekútorom.
  5. Ak povinný do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nepodá návrh na jej zastavenie alebo ho súd zamietne, exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie predajom hnuteľných vecí), ktorý doručí oprávnenému a povinnému.
  6. Spísané veci sa po vydaní exekučného príkazu predajú na dražbe, ktorá sa koná buď v mieste, kde sa veci nachádzajú, alebo u exekútora. Ak sa majú dražiť aj predmety väčšej kultúrnej alebo historickej hodnoty (pozri § 124 Exekučného poriadku), prednostne sa ponúknu na predaj štátnym inštitúciám, ktoré sa o podobné pamiatky starajú. Tie musia prednostné kúpne právo využiť v lehote 30 dní. Ak sa tak nestane, aj tieto predmety sa speňažia v rámci štandardnej dražby.

Ktoré veci nemôžu byť predmetom exekúcie?

Z hľadiska plnej vymožiteľnosti pohľadávky veriteľa, je najväčšou nevýhodou exekúcie predajom hnuteľných vecí skutočnosť, že Exekučný poriadok mnohé veci, ktoré môžu byť vo vlastníctve dlžníka, z exekúcie vylučuje. Exekučný poriadok tým chráni základné potreby dlžníka a jeho rodiny. Exekútor preto nemôže siahnuť na veci,  „ktoré dlžník nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami“ (§ 115 ods. 1 Exekučného poriadku).

Exekučný poriadok navyše niektoré veci z exekúcie výslovne vylučuje. Ide napr. o bežné súčasti odevov, nevyhnutné vybavenie domácnosti, domáce zvieratá, zdravotnícke potreby, snubný prsteň a obrúčku, hotové peniaze do sumy 165 eur, študijnú literatúru, hračky, atď. (pre celý výpočet pozri § 115 ods. 2 Exekučného poriadku).

Ako prebieha dražba hnuteľných vecí?

Exekútor oznámi termín dražby povinnému, oprávnenému a spoluvlastníkovi veci. Tým môže byť aj manžel/manželka dlžníka, ak ide o vec v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (pozri Exekúcia a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov). Miesto konania a termín dražby spolu so súpisom vecí, ktoré budú dražené, uverejní exekútor aj na svojej úradnej tabuli a oznámi ich príslušnej obci, ktorá ich rovnako zverejní.

Exekútor začne dražbu najnižším podaním, ktorým je odhadná cena. Dražitelia sa môžu následne zapojiť do dražby svojimi podaniami. Príklep sa udelí dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie. To sa musí ihneď zaplatiť. Ak tak vydražiteľ neurobí, vec sa draží znova bez jeho účasti.

Exekútor dražbu ukončí v momente, keď sa dosiahne výťažok uspokojujúci pohľadávku veriteľa. Ak sa na prvej dražbe kupec nenájde, exekútor nariadi opätovnú dražbu s tým, že najnižšie podanie klesá na dve tretiny odhadnej ceny. Ak bude aj táto dražba neúspešná, exekútor vyzve oprávneného na prevzatie vecí za polovicu odhadnej ceny. Oprávnený má na to 15 dní. Ak si veci neprevezme ani oprávnený a ani povinný, exekútor ich predá za najvyššiu ponúknutú cenu.

Ak predaj nie je možné uskutočniť žiadnym s uvedených spôsobov, exekútor vydá upovedomenia o ukončení exekúcie predajom hnuteľných vecí.

Záver

Exekúcia predajom hnuteľných vecí z hľadiska svojej časovej náročnosti, ako aj možnému  neúspechu dražby, nepatrí medzi často využívané spôsoby vykonania exekúcie. Mnohé riziká nesie aj pre veriteľa, ktorý týmto spôsobom nemusí dosiahnuť úplné uspokojenie svojej pohľadávky.

Exekúcia ako taká pre mnohých veriteľov nie je tým najefektívnejším riešením pri vymáhaní pohľadávok. Svojim klientom ju preto odporúčame len vtedy, ak už boli vyčerpané všetky ostatné prostriedky. Na základe našich skúseností môžeme povedať, že včasné vymáhanie pohľadávky mimosúdnou cestou, je pre našich klientov často tou najrýchlejšou a najlacnejšou cestou s vysokou mierou úspešnosti. Ak sa v tejto oblasti potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.