fbpx

Exekúcia na nepeňažné plnenie a spôsoby jej vykonania

Exekúciu si mnohí spájajú s vymáhaním peňažných pohľadávok. Zaplatenie peňažnej sumy však nie je jediným možným predmetom exekúcie. Exekučný poriadok popri uspokojeniu práv na peňažné plnenie upravuje aj uspokojenie práv na nepeňažné plnenie. Tu sa dozviete, čoho sa týmto spôsobom možno domáhať ako aj to, akým spôsobom môže byť taká nepeňažná exekúcia vykonaná.

Čoho sa možno domáhať v exekúcii na nepeňažné plnenie?

Pri exekúcii na nepeňažné plnenie sa vymáha splnenie nejakej inej povinnosti ako je zaplatenie peňažnej pohľadávky. Najčastejšie pôjde o povinnosť niečo vykonať, poskytnúť, opomenúť, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť. Ako príklad vynucovaného nepeňažného plnenia možno uviesť povinnosť vypratať sklad, rozdeliť pozemok, odovzdať auto alebo zverejniť ospravedlnenie na webovej stránke určitého subjektu.

Aj v rámci nepeňažnej exekúcie však môže nastať situácia, kedy je potrebné vymáhať zaplatenie určitej peňažnej sumy. Príkladom je potreba úhrady trov exekúcie či trov oprávneného, ako sú súdne poplatky a trovy právneho zastúpenia (ak vznikli). Exekútor v takom prípade postupuje podľa ustanovení Exekučného poriadku upravujúcich uspokojenie práv na peňažné plnenia.

Akým spôsobom možno vykonať nepeňažnú exekúciu?

Konkrétny spôsob vykonania nepeňažnej exekúcie je vždy určený v exekučnom titule. Na začatie nepeňažnej exekúcie je teda potrebné disponovať exekučným titulom, ktorým je súdne rozhodnutie ukladajúce príslušnú nepeňažnú povinnosť. Spôsob vykonania exekúcie musí byť obsiahnutý priamo vo výroku súdneho rozhodnutia. Nevolí ho exekútor, tak ako je to pri pri vymáhaní peňažných pohľadávok exekúciou..

Postup pri výkone rozhodnutí ukladajúcich nepeňažnú povinnosť upravuje Exekučný poriadok. Ten rozlišuje nasledujúce spôsoby vykonania nepeňažnej exekúcie:

  • vypratanie,
  • odobratie alebo zničenie veci (exekúcia zničením veci nie je v zákone ďalej upravená),
  • rozdelenie spoločnej veci a
  • uskutočnenie prác a výkonov.

Exekútor môže navyše použiť aj niektorý zo spôsobov na vymáhanie peňažných pohľadávok (napr. exekúciu prikázaním pohľadávky, exekúciu zrážkami zo mzdy, atď), ak sa vymáhajú aj trovy základného a exekučného konania.

Ako možno začať exekúciu na nepeňažné plnenie?

Predpokladom vykonania exekúcie na nepeňažné plnenie je existencia právoplatného a vykonateľného exekučného titulu, na základe ktorého môže oprávnený podať návrh na začatie exekučného konania. Ak ho súd schváli, na vykonanie exekúcie poverí príslušného súdneho exekútora, ktorý o začatí exekúcie upovedomí oprávneného a povinného (v prípade vypratania nehnuteľnosti aj obec).

Povinný má v tomto momente možnosť podať návrh na zastavenie exekúcie, ktorý podlieha preskúmaniu súdom. Ak túto možnosť v stanovenej lehote 15 dní nevyužije alebo ak súd takýto návrh zamietne, exekútor vydá exekučný príkaz a pristúpi k vykonaniu exekúcie spôsobom určeným v exekučnom titule.

Tu môže byť nariadená niektorá z nasledujúcich exekúcií:

Exekúcia vyprataním nehnuteľnosti

Pri exekúcii vyprataním je z vypratávanej nehnuteľnosti potrebné odstrániť všetky hnuteľné veci povinného a jeho rodiny ako aj iné veci umiestnené v nehnuteľnosti so súhlasom povinného a zabezpečiť vysťahovanie všetkých osôb, ktoré sa tam nachádzajú na základe práva povinného. Exekútor tieto úkony vykoná za prítomnosti aspoň jednej nestrannej osoby, ktorou je najčastejšie zástupca obce.

Vypratané veci sa odovzdávajú povinnému alebo niektorému z plnoletých členov jeho rodiny. Ak takéto odovzdanie nie je možné (napr. z dôvodu neprítomnosti povinného), veci sa spíšu a uložia sa do úschovy obce. Povinnému následne plynie šesťmesačná lehota na ich vyzdvihnutie, po uplynutí ktorej je možné predať ich na dražbe. Ak je dražba úspešná, z jej výťažku sa pokryjú trovy exekúcie a zvyšná suma sa vyplatí povinnému.

Osobitná situácia môže nastať pri vyprataní bytu, ak exekučný titul uloží oprávnenému povinnosť zabezpečiť povinnému náhradný byt alebo náhradné ubytovanie. Exekútor v takomto prípade vykoná exekúciu až vtedy, keď mu oprávnený preukáže zabezpečenie vhodnej bytovej náhrady. Ak si oprávnený túto povinnosť splní, povinný musí uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia oprávneného o jej zabezpečení. Ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne. Ide tu o tzv. preklúziu práva na bytovú náhradu, ktorá vyplýva z §712 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

Exekúcia odobratím veci alebo cenných papierov

Pri tejto forme exekúcie ide o odobratie hnuteľnej veci určenej buď individuálne, alebo druhovo, spolu so všetkým, čo k veci patrí vrátane listiny, ktorá je potrebná na jej užívanie (napr. osvedčenie o evidencii vozidla). Ak je to nevyhnutné, exekútor môže za týmto účelom vykonať osobnú prehliadku povinného ako aj prehliadku jeho bytu a iných miestností.

Vec sa odoberie povinnému pri doručení upovedomenia o začatí exekúcie za prítomnosti oprávneného alebo jeho zástupcu. Pri odobratí nie je možné odovzdať vec hneď oprávnenému! Urobiť tak možno až po márnom uplynutí lehoty na vznesenie námietok alebo po doručení rozhodnutia súdu o ich zamietnutí. Vec je do tej doby v držbe súdneho exekútora.

Ak sa vec nepodarí odobrať povinnému, no je možné zadovážiť ju inak (napr. kúpou veci rovnakého druhu), exekútor vyzve oprávneného, aby tak urobil na trovy a nebezpečenstvo povinného.

Ak je predmetom exekúcie cenný papier, spôsob jej vykonania závisí od toho, o aký druh cenného papiera ide. Pri listinných cenných papieroch sa exekúcia vykoná rovnako ako pri odobratí hnuteľnej veci. Osobitný postup platí pre zaknihované cenné papiere. Tu má exekútor právo vykonať všetky potrebné úkony na registráciu pozastavenia výkonu práv nakladať s cennými papiermi na účte povinného a na registráciu ich prevodu v prospech účtu cenných papierov oprávneného (§ 186 ods. 3 Exekučného poriadku).

Exekúcia rozdelením spoločnej veci

K exekúcii rozdelením spoločnej veci môže dôjsť v prípade, ak sa podieloví spoluvlastníci nevedia dohodnúť na vyporiadaní spoluvlastníctva a obrátia sa na súd, ktorý nariadi rozdelenie veci. Spoločnou vecou sa teda rozumie hnuteľná alebo nehnuteľná vec v podielovom spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých osôb.

Exekučný poriadok rozlišuje dve formy rozdelenia spoločnej veci: predajom a inak ako predajom. V prípade predaja sa použijú ustanovenia Exekučného poriadku o predaji hnuteľných vecí alebo nehnuteľností a výťažok dražby sa rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. Pri druhej forme ide o exekúciu reálnym rozdelením veci, ktorá sa v praxi uplatňuje najčastejšie pri vytýčení hraníc pozemkov. Súdny exekútor tu často spolupracuje aj so znalcom z odboru geodézie.

Exekúcia uskutočnením prác a výkonov

Na záver tu máme exekúciu uskutočnením prác a výkonov, pri ktorej je potrebné rozlišovať: zastupiteľné plnenia (uloženú povinnosť môže vykonať aj iná osoba ako povinný) a nezastupiteľné plnenia (povinnosť môže splniť len povinný). Hlavný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že ak je povinný nečinný pri zastupiteľnom plnení, exekútor môže vyzvať oprávneného, aby prácu vykonal sám alebo prostredníctvom tretej osoby na trovy povinného. Pri nezastupiteľskom plnení je naopak možné uložiť povinnému pokutu a to v celkovej úhrnnej sume 30.000,- EUR. (pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, nepatria oprávnenému!) Ak bola maximálna pokuta uložená a povinný stále neplní exekučné konanie sa zastaví. Alternatívne je možné aj splnenie povinnosti oprávneným alebo obnovenie predošlého stavu na trovy povinného (§ 192 ods. 3-5 Exekučného poriadku).

Akú pohľadávku sa snažíte vymôcť vy? Radi vám v tejto oblasti poradíme a navrhneme ako postupovať. Stačí nás len kontaktovať.