fbpx

Zabezpečenie pohľadávky prevodom práva: Ako na to? časť II.

Nadväzujúc na predchádzajúcu časť článku, v ktorej obsahu sme vás informovali o základných parametroch zabezpečovacieho inštitútu prevodom práva, by sme sa radi pokračovali a ďalej vám sprostredkovali podstatné informácie, ktoré ocenia nielen veritelia, ale aj akýkoľvek podnikateľský subjekt, v ktorého záujme je podnikať efektívne.

Aké sú práva a povinnosti strán pri zabezpečovacom prevode práva? 

Vzhľadom na to, že zabezpečovací prevod práva sa realizuje na základe zmluvy, veriteľ a dlžník majú možnosť vzájomne sa dohodnúť na mnohých okolnostiach prevodu. Voľnosť zmluvných strán však nie je neobmedzená. Občiansky zákonník nedovoľuje napríklad dohody, ktorých obsahom alebo účelom je uspokojenie veriteľa tým, že si natrvalo ponechá prevedené právo uzavreté pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky. Ak by sa strany podobným spôsobom dohodli, ich dohoda bude zo zákona neplatná, a teda aj nevymožiteľná. Veriteľ rovnako nie je oprávnený prevedené právo previesť ďalej na inú osobu ani ho inak zaťažiť v prospech inej osoby. Ak zabezpečovací prevod práva spočíva v prevode vlastníckeho práva k veci, veriteľ má povinnosť prevedenú vec chrániť pred poškodením, stratou a zničením. Táto povinnosť pripadá dlžníkovi, ak ten ostáva aj naďalej držiteľom veci.

Ako prebieha výkon zabezpečovacieho prevodu práva?

 Ako sme už spomenuli vyššie, ak zabezpečený záväzok nie je riadne a včas splnený, veriteľ je oprávnený začať výkon zabezpečovacieho prevodu práva a prevedené právo speňažiť. To môže urobiť buď spôsobom uvedeným v zmluve alebo dražbou podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

O začatí výkonu zabezpečovacieho prevodu práva musí veriteľ písomne informovať osobu, ktorá zabezpečenie poskytla, a dlžníka aspoň 30 dní vopred. Veriteľ je ďalej povinný postupovať pri výkone svojho práva s náležitou starostlivosťou tak, aby právo previedol za cenu, za akú sa rovnaké alebo porovnateľné právo zvyčajne prevádza. Ak tak neurobí, osoba, ktoré zabezpečenie poskytla, si u veriteľa môže nárokovať náhradu vzniknutej škody. Ak veriteľ naopak speňaží prevedené právo za cenu vyššiu ako je hodnota jeho pohľadávky, je povinný osobe, ktorá zabezpečenie poskytla, vydať bez zbytočného odkladu tú časť výťažku, ktorá zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo prevyšuje .

Kedy zabezpečovací prevod práva zaniká?

Zabezpečovací prevod práva zaniká zánikom záväzku, ktorý zabezpečuje. Ak teda dlžník svoj dlh veriteľovi uhradí, zabezpečovací prevod práva zanikne a prevádzané právo prejde späť na prevodcu. Ak sa tak stane, veriteľ je povinný vec, ktorá bola predmetom prevedeného práva okamžite vydať. Ak sa strany nedohodli inak, táto povinnosť sa vzťahuje aj na všetky prírastky, ktoré k veci pribudli.

Ak sa naopak zabezpečovací prevod práva týka vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, v katastri nehnuteľností je potrebné znovu vyznačiť prevodcu ako vlastníka a vymazať poznámku o dočasnom prevode. Obdobne sa postupuje aj v prípade iných práv zapísaných v iných osobitných registroch. Rovnako sa však môže stať aj to, že dlžník svoj záväzok nesplní a veriteľ prevedené právo speňaží dohodnutým spôsobom. V takomto prípade má veriteľ právo na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu práva.

Aký je rozdiel medzi zabezpečovacím prevodom práva a záložným právom?

Tí z vás, ktorí majú so zabezpečovacími prostriedkami viac skúsenosti, sa v tomto momente možno pýtajú, či je lepšie zabezpečiť pohľadávku záložným právom alebo zabezpečovacím prevodom práva. Priznávame, že tieto dva inštitúty majú toho veľa spoločného, určite však nie sú totožné. Tu si treba uvedomiť predovšetkým to, že záložným právom veriteľ získa len zriadenie ťarchy k predmetu záložného práva (k zálohu). Záloh však ostáva aj naďalej vo vlastníctve záložcu. Pri zabezpečovacom prevode práva však dochádza priamo k dočasnému prevodu príslušného práva v prospech veriteľa. To zároveň zabraňuje prevodcovi s prevádzaným právom akýmkoľvek spôsobom disponovať, nakoľko toto právo mu počas trvania zabezpečovacieho prevodu nepatrí.

Na základe uvedeného možno dospieť k záveru, že zabezpečovací prevod práva je pre veriteľa v mnohých ohľadoch bezpečnejší ako záložné právo. Odporučiť ho môžeme hlavne pri zabezpečení veľkých pohľadávok, kde je potrebné minimalizovať možné riziko ako aj nepriaznivé ekonomické následky pri potrebe vymáhania pohľadávky v dôsledku neplnenia dlžníka.

Zaujal vás tento zabezpečovací prostriedok? Uvažujete nad tým, či by ste ho mali využiť na zabezpečenie svojej pohľadávky? Napíšte nám o svojej pohľadávke viac a my vám navrhneme ako ju efektívne zabezpečiť. Rovnako vám poradíme, čo treba robiť ak bude potrebné začať vašu pohľadávku vymáhať.