fbpx

Exekúcia na peňažné plnenie: Ktorý spôsob vykonania je najefektívnejší?

Na našom blogu nájdete viacero článkov, ktoré sa venujú téme vymáhania peňažných pohľadávok pomocou exekúcie. Exekúcia je veľkým strašiakom nielen pre dlžníkov ale aj pre samotných veriteľov. Mnohí veritelia sa jej snažia vyhnúť kvôli zdĺhavosti, no sú aj takí, ktorí celým procesom prešli, avšak plného uspokojenia svojej pohľadávky sa aj tak nedočkali.

Ako spoločnosť, ktorá sa vymáhaniu pohľadávok venuje už celé roky, vieme s istotou povedať, že veľké množstvo z nich je možné vymôcť rýchlo a lacno aj mimosúdnou cestou. K súdnemu vymáhaniu a následnej exekúcii je preto vhodné pristúpiť až vtedy, keď všetky ostatné možnosti zlyhali. To, či bude exekúcia úspešná však závisí predovšetkým od majetkových pomerov dlžníka a rýchlom a profesionálnom prístupe veriteľa. Výhodou je aj to, ak máte ako veriteľ prehľad o osobe a činnosti dlžníka, čím môžete výrazne zvýšiť pravdepodobnosť plného vymoženia svojej pohľadávky. Dostatočné informácie o dlžníkovi, jeho majetku a aktivitách sú totiž kľúčové pri výbere najefektívnejšieho spôsobu výkonu exekúcie.

Ako sa peňažná exekúcia vykonáva? Niektoré spôsoby nájdete rozpracované v našich predchádzajúcich  článkoch. Tu by sme radi poskytli ich stručný prehľad, ktorý vám pomôže odhadnúť, aký spôsob vykonania môžete očakávať, ak sa rozhodnete podať návrh na začatie exekúcie. Na záver vás upozorníme na niektoré chyby, ktorým sa treba vyhnúť, ak chcete zvýšiť svoje šance na úspešné vymoženie svojej pohľadávky.

Ako sa určuje spôsob vykonania peňažnej exekúcie?

Peňažnú exekúciu možno vykonať len niektorým zo spôsobov určených v Exekučnom poriadku. Žiadny iný spôsob vykonania nie je možný. Samotný výber toho najvhodnejšieho prostriedku je pritom v rukách súdom určeného exekútora. Ako to prebieha v praxi?

Po začatí exekučného konania exekútor pristúpi k zisťovaniu a zabezpečovaniu majetku povinného. Dlžník je v tejto fáze povinný poskytnúť exekútorovi potrebnú súčinnosť (čo sa nie vždy deje). Ako veriteľ takúto povinnosť nemáte. Exekútorovi však môžete poskytnúť informácie o dlžníkovi dobrovoľne. Označiť tak môžete napr. platiteľa mzdy povinného alebo osoby, voči ktorým má vás dlžník pohľadávku.

Ako veriteľ môžete navrhnúť aj samotný spôsob vykonania exekúcie. Vo všeobecnosti však platí, že exekútor takýmto návrhom nie je viazaný (výnimkou je len výkon exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť).

Exekútor určí spôsob vykonania prostredníctvom exekučného príkazu. Vylúčené nie je ani vydanie niekoľkých exekučných príkazov a využitie viacerých spôsobov vykonania.

Spôsoby vykonania peňažnej exekúcie

Nižšie uvádzame prehľad všetkých spôsobov vykonania peňažnej exekúcie podľa dôležitosti od toho najúčinnejšieho po najmenej účinný. Čím je teda spôsob vykonania v rebríčku vyššie, tým je vyššia aj šanca na plné uspokojenie vašej pohľadávky. Všetky uvedené spôsoby však majú svoje výhody aj nevýhody:

  1. Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v bankejeden z najrýchlejších a najčastejšie využívaných spôsobov vykonania exekúcie. Banka môže blokovať peňažné prostriedky aj za účelom uspokojenia pohľadávok splatných v budúcnosti, ak exekučný titul priznáva právo na opakujúce sa dávky alebo na vyplatenie peňažnej sumy v splátkach. Exekučný poriadok však určité peňažné prostriedky dlžníka z exekúcie vylučuje (pozri  § 104, § 115 ods. 4 zákona č. 233/ 1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti).
  2. Exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmov – opäť ide o veľmi často využívaný spôsob vykonania exekúcie. Dlžníkovi sa však nesmie zraziť základná suma (spôsob jej výpočtu ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia). To znamená, že ak je pohľadávka vysoká a dlžník má nízky príjem, veriteľ môže na jej vyplatenie čakať pomerne dlhú dobu (pozri aj článok O povinnostiach zamestnávateľa pri exekúcií zrážkami zo mzdy zamestnanca).
  3. Exekúcia predajom nehnuteľnostipre veriteľa veľmi výhodný spôsob vykonania exekúcie a to hlavne v prípade, ak dlžník nemá iné dlhy a k nehnuteľnosti nie je zriadené záložné právo. Na rozdiel od ostatných spôsobov sa k nej vyžaduje súhlas veriteľa. Pri drobných exekúciách (t. j. pri peňažných pohľadávkach vo výške do 000,- EUR) je nariadenie dražby nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý alebo prechodný pobyt výrazne obmedzené zákonom. Rizikom pre veriteľa je zdĺhavosť a neúspešnosť dražby. V praxi sa však nehnuteľnosti na dražbe nepodarí predať len zriedkavo.
  4. Exekúcia prikázaním iných peňažných pohľadávokprichádza do úvahy len vtedy, ak exekútor zistí, že povinný má nejakú pohľadávku voči inému subjektu (t. j. má vlastného dlžníka). Ak je takáto pohľadávka prikázaná oprávnenému, v čase jej splatnosti ju dlžník povinného musí vyplatiť oprávnenému. Ak sa tak nestane, oprávnený sa môže domáhať jej vyplatenia na všeobecnom súde. Nevýhodou však je, že nové vymáhacie konanie môže uspokojenie pohľadávky výrazne predĺžiť.
  5. Exekúcia predajom cenných papierov – postihnúť možno cenné papiere na meno, na doručiteľa a na rad. Samotné speňaženie cenného papiera možno vykonať predajom alebo výkonom inkasa pohľadávky z neho.
  6. Exekúcia na obchodný podiel – postihnúť možno obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo obchodný podiel v komanditnej spoločnosti. V závislosti od prevoditeľnosti obchodného podielu možno postupovať dvomi spôsobmi: Ak spoločenská zmluva umožňuje prevod obchodného podielu, na exekúciu sa primerane použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí. V opačnom prípade účasť povinného v obchodnej spoločnosti doručením exekučného príkazu zanikne a povinnému vznikne nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu, resp. podielu na likvidačnom zostatku, ktorý spoločnosť v rozsahu vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva vyplatí oprávnenému (pozri §113b Exekučného poriadku).
  7. Exekúcia predajom podniku – na jej vykonanie sa primerane použijú ustanovenia exekúcie predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností a ustanovenia o predaji podniku na základe zmluvy o predaji podniku upravenej v Obchodnom zákonníku (pozri § 476 a násl.).
  8. Exekúcia postihnutím iných majetkových práv – ideálna v prípade, ak dlžník disponuje právom na vydanie alebo dodanie veci alebo právami majiteľa patentu, priemyselného vzoru, úžitkového vzoru, ochrannej známky alebo topografie podľa osobitného predpisu. Na jej vykonanie sa primerane použijú ustanovenia o exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke a ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí.
  9. Exekúcia predajom hnuteľných vecí – kvôli svojej nižšej účinnosti patrí medzi menej nariaďované spôsoby. Využíva sa hlavne pri nižších pohľadávkach ak je predpoklad, že dlžník disponuje majetkom, ktorý možno speňažiť. Najväčšími rizikami pre veriteľa je opäť zdĺhavosť a neúspešnosť dražby. Veľkou nevýhodou je aj skutočnosť, že Exekučný poriadok z exekúcie vylučuje mnohé veci, na ktoré exekútor nemôže siahnuť.
  10. Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu – ide o neštandardný spôsob výkonu peňažnej exekúcie, ktorý môže byť nariadený len pri vymáhaní výživného. Nezáleží pritom o aký druh vyživovacej povinnosti ide (môže ísť o akýkoľvek druh výživného upraveného v Zákone o rodine).

Ako zvýšiť pravdepodobnosť vymoženia pohľadávky?

Ako prvé sa treba vyhnúť zbytočným chybám. Jednou z najväčších chýb, s ktorou sa v praxi stretávame je napr. to že veriteľ sa dlžníkovi začne vyhrážať, že ak jeho pohľadávku nezaplatí, tak urobí to a to (čim mu dopredu povie presný postup). Dlžníkovi tak dá možnosť, aby sa na vymáhanie pohľadávky pripravil. Ten môže na základe toho napríklad vybrať peniaze zo svojho účtu v banke. Ak teda ako veriteľ chcete zvýšiť pravdepodobnosť vymoženia svojej pohľadávky, určite sa nesnažte svojho dlžníka pred začatím exekúcie kontaktovať!

Čas je ďalším dôležitým faktorom pri vymáhaní pohľadávok, a preto pri omeškaní dlžníka veriteľom odporúčame predovšetkým rýchlo konať. V podobnej situácii sa môžete obrátiť napríklad na našu spoločnosť. My si vášho dlžníka preveríme a navrhneme postup, ktorý bude chrániť vaše záujmy.

Zvažujete podanie návrhu na začatie exekúcie? Kontaktujte nás a my vám poradíme ako treba postupovať.