fbpx

Bezpodielové spoluvlastníctvo: Ako ho chrániť proti dlhom jedného z manželov?

Bezpodielové spoluvlastníctvo: Ako ho chrániť proti dlhom jedného z manželov?

Uzavretie manželstva má vplyv nielen na osobný stav, ale aj na majetkové vzťahy manželov. Manželia totiž nenadobúdajú majetok do výlučného vlastníctva, ale do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Aké to môže mať následky? Komplikácie pri BSM sa spájajú najčastejšie s rozvodom, pri ktorom bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká a manželia si musia majetok rozdeliť dohodou alebo rozhodnutím súdu. Ďalšie problémy môžu nastať, ak sa jeden z manželov zadlží. Ak totiž dôjde k vymáhaniu pohľadávky, na jej uspokojenie môže byť použitý aj majetok druhého manžela resp. majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Opatrným treba byť hlavne vtedy, ak sa jeden z manželov rozhodne vziať si úver alebo začne s podnikaním. Na tieto účely je … Viac…

Komerčné poistenie pohľadávok: Ako funguje?

Komerčné poistenie pohľadávok: Ako funguje?

Nezaplatené faktúry a zdĺhavé vymáhanie pohľadávok sú situáciami, ktorým sa chce vyhnúť každý podnik. Podnikanie má však svoje riziká. Ak ako dodávateľ určitého tovaru alebo služby odberateľovi vystavujete napríklad faktúru s odloženou splatnosťou, preberáte tak na seba riziko, že faktúra uhradená nebude. Následné naplnenie takéhoto rizika môže mať pre podnik nepríjemné následky. Tie dokážu byť doslova likvidačné, ak ide o nadštandardne vysokú sumu alebo o prípad platobnej neschopnosti hlavného odberateľa. Miera obchodného rizika samozrejme závisí aj od konkrétneho odvetvia podnikania a stability ekonomickej situácie v krajine dodávateľa a odberateľa. Ako podnikateľ sa proti rizikám vo svojom odvetví môžete chrániť viacerými spôsobmi. Medzi najbežnejšie možnosti patrí starostlivý výber obchodného partnera alebo … Viac…

Aké povinnosti máte ako zamestnávateľ pri exekúcii zrážkami zo mzdy zamestnanca?

Vymáhanie pohľadávky pomocou exekúcie sa realizuje spôsobmi upravenými v Exekučnom poriadku. Ak je dlžník zároveň aj zamestnancom,

Vymáhanie pohľadávky pomocou exekúcie sa realizuje spôsobmi upravenými v Exekučnom poriadku. Ak je dlžník zároveň aj zamestnancom, efektívnym a často používateľným prostriedkom výkonu rozhodnutia je exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov zamestnanca. V prípade, že sa exekútor rozhodne postupovať týmto spôsobom, platiteľ mzdy dlžníka, ktorým je najčastejšie zamestnávateľ, je povinný splniť si zákonom stanovené povinnosti. Ak tak nespraví, môže mu byť súdom uložená poriadková pokuta. V určitých situáciách dokonca hrozí, že oprávnený veriteľ si voči zamestnávateľovi začne nárokovať náhradu škody, ktorá mu vznikla neodvádzaním zrážok zo mzdy v jeho prospech. Vzhľadom na možné právne následky je dôležité poskytnúť potrebnú súčinnosť. Často sa však stáva, že zamestnávatelia nevedia, čo sa … Viac…

Zabezpečenie pohľadávky dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov

Zabezpečenie pohľadávky dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov je ďalšíZabezpečenie pohľadávky dohodou o zrážkach zo mzdy

Zabezpečenie pohľadávky dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov je ďalší zabezpečovací prostriedok, ktorým sa na našom blogu venujeme v sérii niekoľkých článkov. Aj tento právny inštitút slúži primárne na posilnenie postavenia veriteľa voči dlžníkovi a uľahčenie procesu vymáhania pohľadávky v prípade, že dlžník svoj záväzok riadne nesplní. Ako spoločnosť špecializujúca sa na vymáhanie pohľadávok však s dohodou o zrážkach zo mzdy nemáme najlepšie skúsenosti a vo všeobecnosti ju v našej praxi nepreferujeme. V dnešnom článku bližšie objasníme podstatu tejto formy zabezpečenia, ako aj to, prečo  môže byť z hľadiska vymáhania pohľadávok pre veriteľa riziková. Ako zabezpečiť pohľadávku dohodou o zrážkach zo mzdy dlžníka? Zabezpečenie pohľadávky dohodou o … Viac…

Zabezpečenie pohľadávky prevodom práva: Ako na to? časť II.

Ďalším zo série zabezpečovacích prostriedkov, ktorému sa budeme venovať podrobnejšie, je zabezpečenie pohľadávky prevodom práva.

Nadväzujúc na predchádzajúcu časť článku, v ktorej obsahu sme vás informovali o základných parametroch zabezpečovacieho inštitútu prevodom práva, by sme sa radi pokračovali a ďalej vám sprostredkovali podstatné informácie, ktoré ocenia nielen veritelia, ale aj akýkoľvek podnikateľský subjekt, v ktorého záujme je podnikať efektívne. Aké sú práva a povinnosti strán pri zabezpečovacom prevode práva?  Vzhľadom na to, že zabezpečovací prevod práva sa realizuje na základe zmluvy, veriteľ a dlžník majú možnosť vzájomne sa dohodnúť na mnohých okolnostiach prevodu. Voľnosť zmluvných strán však nie je neobmedzená. Občiansky zákonník nedovoľuje napríklad dohody, ktorých obsahom alebo účelom je uspokojenie veriteľa tým, že si natrvalo ponechá prevedené právo uzavreté pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky. Ak by sa strany podobným … Viac…

Zabezpečenie pohľadávky prevodom práva: Ako na to? časť I.

Ďalším zo série zabezpečovacích prostriedkov, ktorému sa budeme venovať podrobnejšie, je zabezpečenie pohľadávky prevodom práva.

Ďalším zo série zabezpečovacích prostriedkov, ktorému sa budeme venovať podrobnejšie, je zabezpečenie pohľadávky prevodom práva. Vzhľadom na to, že sa našim čitateľom snažíme sprostredkovať ten najlepší obsah, tejto téme preto venujeme dve časti. Na začiatok by sme vám preto radi sprostredkovali základné informácie, pričom v ďalšej časti priblížime i praktické postrehy. Ako pri iných zabezpečovacích prostriedkoch, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcich článkoch nášho blogu, tak aj v prípade tohto prostriedku je hlavným cieľom motivovať dlžníka k riadnemu a včasnému plneniu záväzku. Ak sa tak naopak nestane, veriteľ je oprávnený pristúpiť k výkonu zabezpečovacieho prevodu práva a uspokojiť tým svoju pohľadávku, čím sa jeho pozícia voči dlžníkovi výrazne posilňuje. Ako spoločnosť špecializujúca sa na … Viac…

Banková záruka: Ako a kedy ňou zabezpečiť pohľadávku? časť II.

Banková záruka: Ako a kedy ňou zabezpečiť pohľadávku?

O tom, čo inštitút bankovej záruky predstavuje a ako funguje sme vás informovali v predchádzajúcej časti nášho blogu. V nasledujúcich riadkoch vám sprostredkujeme ďalšie podstatné informácie, ktoré sa tohto zabezpečovacieho inštitútu týkajú. Veríme, že vás náš blog zaujme a rozšíri vám prehľad v rozoberanej téme. Ako sme už v predchádzajúcej časti naznačili, v tejto časti sa budeme zaoberať bankovou zárukou v súvislosti s práva a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú, ako aj možnosťami jej zániku. Aké práva a povinnosti vyplývajú z bankovej záruky? Ak nie je dohodnuté inak, banka je povinná poskytnúť plnenie z bankovej záruky na základe písomnej výzvy veriteľa. Splnenie akýchkoľvek iných podmienok je možné očakávať iba vtedy, ak sú dohodnuté v záručnej listine. Tá môže obsahovať napríklad aj povinnosť … Viac…

Banková záruka: Ako a kedy ňou zabezpečiť pohľadávku? časť I.

Banková záruka: Ako a kedy ňou zabezpečiť pohľadávku?

V niekoľkých našich predchádzajúcich blogoch sme si rozobrali zabezpečovacie prostriedky upravené v Občianskom zákonníku, ako je napríklad zmluvná pokuta, ručenie, záložné právo a iné. Banková záruka je inštitút s povahou absolútneho obchodného vzťahu. Z pozície spoločnosti špecializujúcej sa na vymáhanie pohľadávok môžeme povedať, že banková záruka je jednou z najlepších foriem zabezpečenia. Jej sila spočíva v tom, že za splnenie záväzku ručí samotná banka. Čím je táto banka väčšia a silnejšia, tým má aj banková záruka väčšiu cenu. Získanie takejto záruky však nie je jednoduché a vyžaduje si splnenie mnohých náročných podmienok. Nasledujúci blog vám poskytne nielen definíciu bankovej záruky, ale aj stručný prehľad o tom, ako a kedy zabezpečiť pohľadávku … Viac…

Zabezpečenie pohľadávky ručiteľom: Kedy sa vám skutočne oplatí?

Zabezpečenie pohľadávky ručiteľom: Kedy sa vám skutočne oplatí?

Zabezpečenie pohľadávky ručiteľom: Kedy sa vám skutočne oplatí? Zabezpečenie pohľadávky ručiteľom je právnym inštitútom, ktorý je verejnosti pomerne dobre známy. Ručenie spolu so zmluvnou pokutou a záložným právom, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcich blogoch, patrí k zabezpečovacím prostriedkom posilňujúcim postavenie veriteľa voči dlžníkovi. Ako spoločnosť špecializujúca sa na vymáhanie pohľadávok sa často stretávame s otázkou, či sa ručenie skutočne oplatí. Ručenie má bezpochyby svoj význam v určitých situáciách. No rovnako dôležité je vedieť odhadnúť, kedy už dostatočnú ochranu neposkytuje a treba namiesto neho použiť iný zabezpečovací prostriedok. A práve to je pre veriteľov, ktorí s vymáhaním pohľadávok nemajú dostatočné skúsenosti problematické. V nasledujúcom blogu si zabezpečenie pohľadávky ručiteľom rozoberieme … Viac…

Zabezpečenie pohľadávky zmluvnou pokutou

Zabezpečenie pohľadávky zmluvnou pokutou

V predchádzajúcom blogu sme priniesli prehľad zabezpečovacích prostriedkov, ktoré sú jedným so spôsobov, ako znížiť riziko nezaplatených pohľadávok posilnením postavenia veriteľa voči dlžníkovi. V dnešnom článku budeme v tejto téme pokračovať a podrobnejšie si rozoberieme inštitút zmluvnej pokuty, ako aj jej význam v procese vymáhania pohľadávok. Čo je to zmluvná pokuta?  Zmluvnú pokutu možno definovať ako dohodou určené peňažné plnenie, ktoré je povinná poskytnúť zmluvná strana, ktorá poruší takto zabezpečenú zmluvnú povinnosť. Právnu úpravu zmluvnej pokuty nájdeme v § 544 až § 545a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a v § 300 až § 302 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Ustanovenia v Obchodnom zákonníku pritom predstavujú len doplnkovú … Viac…

Ako predísť nezaplateným pohľadávkam? Tu sú inštitúty na ich zabezpečenie 

Ako predísť nezaplateným pohľadávkam? Tu sú inštitúty na ich zabezpečenie 

Máte pochybnosti o tom, či váš dlžník dokáže riadne plniť svoje záväzky? Ako spoločnosť špecializujúca sa na vymáhanie pohľadávok v podobných situáciách vždy odporúčame poistiť sa niektorým zo zabezpečovacích prostriedkov. Právne inštitúty zabezpečenia pohľadávky pomáhajú nielen motivovať dlžníka, aby si svoje povinnosti splnil v stanovenom termíne, ale aj posilňujú postavenie veriteľa a v prípade problémov uľahčujú proces vymáhania pohľadávky. Uveďme si jednoduchý príklad Spoločnosti A, ktorá očakáva od svojho obchodného partnera (dlžníka) uhradenie faktúry v troch splátkach. Bez zabezpečenia pohľadávky by sa v prípade, ak dlžník nespolupracuje, musela Spoločnosť A obrátiť na súd a exekútora. Ak by si však svoju pohľadávku vopred zabezpečila, napríklad inštitútom ručenia, získala by tým možnosť … Viac…

Vymáhanie pohľadávky z nezaplatenej zmenky

Vymáhanie pohľadávky z nezaplatenej zmenky

V predchádzajúcom blogu sme sa začali venovať problematike zmeniek. V krátkosti sme vysvetlili pojem zmenka, jej jednotlivé druhy, ich zákonné náležitosti ako aj podmienky ich splatnosti a platenia. Rovnako sme uviedli, že zmenky sú veľmi praktickým nástrojom finančného trhu. Ich hlavné výhody možno vidieť nielen v ich využiteľnosti pri platbách a poskytovaní úverov (úverová a platobná funkcia) a jednoduchej prevoditeľnosti, ale aj v zjednodušenom vymáhaní zmenkového dlhu voči dlžníkovi. V dnešnom článku sa budeme venovať oblasti, v ktorej máme dlhoročné skúsenosti, a to jednotlivým možnostiam vymáhania pohľadávok z nezaplatenej zmenky. Následne priblížime aj inštitút zmenkového ručenia, ktorý je jedným zo spôsobov, ako možno predísť prípadnému vymáhaniu pohľadávky zo zmenky súdnou … Viac…

Zmenka a jej druhy: Viete ako sa používajú?

Zmenka a jej druhy: Viete ako sa používajú?

Zmenky sú pojmom, ktorý mnohí z nás poznajú predovšetkým z médií. Medzi podnikateľmi sa najčastejšie používajú na sprostredkovanie platby (obchodné zmenky) alebo pôžičky (finančné zmenky). Významnú úlohu hrajú aj v procese vymáhania pohľadávok, nakoľko ide o jednoduchý spôsob zaistenia obchodného záväzku (kaučné zmenky). Práve kvôli ich praktickosti a širokej využiteľnosti je dobré vedieť, čo tento pojem presne znamená, s akými zmenkami sa môžete stretnúť, ako aj to, aké náležitosti by každá platná zmenka mala obsahovať. Všetky potrebné informácie sa budeme snažiť zhrnúť v dnešnom blogu. Čo je to zmenka? Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách radí zmenky medzi cenné papiere. Zmenku možno na základe toho … Viac…

Ochrana spotrebiteľa pri vymáhaní pohľadávok

Ochrana spotrebiteľa pri vymáhaní pohľadávok

Spotrebitelia sú v obchodných vzťahoch často postavení do pozície, v rámci ktorej môžu byť vystavení nekalým obchodným praktikám, nátlaku, zavádzaniu, či inému konaniu, ktoré by ich mohlo poškodiť. Slovenský právny poriadok preto obsahuje viaceré ustanovenia, ktoré priznávajú spotrebiteľom zvýšenú právnu ochranu. Ochrana práv spotrebiteľov v právnej úprave Slovenskej republiky však nie je ani zďaleka  jednotná a namiesto komplexnej úpravy v rámci jedného právneho predpisu bola zvolená cesta čiastkovej právnej úpravy obsiahnutej vo viacerých osobitných predpisoch. Za najdôležitejšie predpisy v tejto oblasti pritom možno považovať Zákon o ochrane spotrebiteľa ako aj  Občiansky zákonník, ktorý vo svojej piatej hlave upravuje spotrebiteľské zmluvy. My sa v nasledujúcom článku budeme venovať predovšetkým tým ustanoveniam … Viac…

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie pri vymáhaní pohľadávok

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie pri vymáhaní pohľadávok

V predchádzajúcom článku o rozhodcovskom konaní sme spomenuli, že spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, ako aj iné spory týkajúce sa spotrebiteľskej zmluvy sa v rozhodcovskom konaní prejednávajú podľa osobitného zákona, ktorým je Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   Hlavným cieľom tejto právnej úpravy, ktorou sa spotrebiteľské spory vyčlenili z pôsobnosti Zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov je poskytnutie zvýšenej právnej ochrany spotrebiteľovi ako aj posilnenie jeho pozície v právnych vzťahoch voči dodávateľovi. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa preto v porovnaní so štandardným rozhodcovským konaním riadi prísnejšími pravidlami osobitného zákona. V … Viac…

Rozhodcovské konanie

Z našej praxe vieme, ze vymáhanie pohľadávok súdnou cestou nemusí byť pre každého to najlepšie riešenie. Niekoho odrádzajú vysoké súdne poplatky či trovy zastupovania advokátom, iní nechcú začínať konanie, ktoré sa môže tiahnuť celé roky. Nie všetci však vedia, že právny poriadok Slovenskej republiky im dáva aj inú, oveľa flexibilnejšiu možnosť, prostredníctvom ktorej sa môžu domáhať svojich práv v prípade, ak sa s dlžníkom nepodarilo dohodnúť inak. Touto možnosťou je rozhodcovské konanie. Čo je rozhodcovské konanie? Rozhodcovské konanie, známe tiež ako arbitráž, je forma alternatívneho riešenia sporov, ktorá môže plnohodnotne nahradiť konanie pred štátnymi súdmi vo veciach občianskoprávnej ako aj obchodnoprávnej povahy. Z pôsobnosti rozhodcovského konania sú vylúčené spory o … Viac…

Vymáhanie peňažnej pohľadávky pomocou exekúcie

Ako sme už spomenuli v našich predchádzajúcich článkoch, ako veriteľ môžete svoje pohľadávky vymáhať viacerými spôsobmi, jedným z nich je aj exekučné konanie. Veritelia sa však štandardne pokúšajú domôcť náležitého plnenia najskôr mimosúdnou cestou. Mimosúdne vymáhanie pohľadávky je často finančne a časovo menej náročné, nakoľko veriteľovi nevzniká povinnosť predbežnej úhrady trov právneho zastúpenia či súdnych poplatkov. Čo však robiť, ak dlžník nespolupracuje a všetky pokusy dohodnúť sa mimosúdne zlyhali? V takom prípade sa veriteľ môže obrátiť na súd prostredníctvom žalobného návrhu voči dlžníkovi, inými slovami, môže začať vymáhať svoju pohľadávku súdnou cestou. (Treba si však dať pozor na to, aby vaša pohľadávka nebola premlčaná! Viac o inštitúte premlčania sa dočítate … Viac…

Zánik spoločnosti splynutím a rozdelením

Aký je rozdiel medzi zlúčením spoločnosti a splynutím? Za akých podmienok nastáva rozdelenie spoločnosti? Teoretický rámec týkajúci sa zlúčenia spoločnosti sme Vám predostreli v článku Zánik obchodnej spoločnosti – zlúčenie. Právny systém Slovenskej republiky v oblasti nelikvidného zrušenia spoločnosti ponúka v tomto ohľade vskutku rozmanité možnosti pre uplatnenie. Okrem uvedených dvoch foriem zrušenia podnikania existuje i forma tretia, ktorá svojim spôsobom predstavuje určitú kombináciu predchádzajúcich dvoch prípadov. Jedná sa o zrušenie spoločnosti rozdelením a rozdelenie spoločnosti zlúčením, čo vo svojej podstate predstavuje možnosti dve. Aby sme objasnili podstatu veci, v prvom rade rozoberieme zákonnú možnosť rozdelenia spoločnosti. Samostatné, štandardne uplatňované rozdelenie spoločnosti predstavuje taký akt, kedy imanie spoločnosti prechádza na iné, novozaložené spoločnosti. Takto vzniknuté … Viac…

Zánik obchodnej spoločnosti – zlúčenie

V tematike o možnostiach zániku spoločnosti budeme pokračovať i v tomto, a nasledujúcich článkoch. Ako sme už spomenuli v predchádzajúcich príspevkoch nášho blogu, existujú dva typy ukončenia podnikania. Obchodná činnosť podnikateľského subjektu môže byť ukončená spôsobom likvidným, do ktorého zaraďujeme konkurz a čiastočne aj reštrukturalizáciu, ako aj spôsobom bez likvidácie, do ktorého začleňujeme zlúčenie spoločnosti, jej splynutie alebo rozdelenie. Jednu z možností fúzie obchodnej spoločnosti, zlúčenie, vám preto predstavíme v nasledujúcich riadkoch. Vzhľadom na to, že i v nelikvidnom spôsobe ukončenia podnikateľskej činnosti nachádzame viacero možností, je potrebné ich individuálny výber zvážiť. Zvažovaniu rozhodnutia o výbere jednej z uvedených možností predchádza komplexná analýza stavu spoločnosti a následná príprava a spracovanie akceptovateľného návrhu o zlúčení alebo splynutí spoločnosti, prípadne vypracovanie projektu rozdelenia spoločnosti. Predmetný návrh, prípadne … Viac…

Ukončenie podnikateľskej činnosti bez likvidácie

O jednej z možností ukončenia podnikateľskej činnosti sme Vás informovali v článku o konkurze. Nakoľko však konkurz predstavuje spôsob likvidný, prinášame vám i informácie o tom, ako je možné ukončiť podnikanie bez potreby likvidácie. Ukončenie podnikania bez likvidácie je viac-menej forma dobrovoľného zrušenia spoločnosti, avšak i tejto možnosti podliehajú určité podmienky, následné pravidlá a procesné postupy. Podľa § 68 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. Všeobecne sa spoločnosť zrušuje v tých prípadoch, ak napríklad uplynul čas, na ktorý bola spoločnosť založená alebo právoplatnosťou súdneho rozhodnutia o neplatnosti spoločnosti. V iných prípadoch môže súd rozhodnúť i o neplatnosti spoločnosti, a to napríklad v tých prípadoch, ak je … Viac…