fbpx

Reštrukturalizácia a jej procesný postup – II. časť

Reštrukturalizácia je vo svojej podstate pomerne zložitý a časovo náročný proces, ktorého realizácií podlieha viacero úkonov a detailné šetrenie. Takisto ako v prípade konkurzu, aj tento proces označujeme za návrhové konanie, nakoľko je jeho začatie podmienené práve podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie na príslušnom súde. Návrh na povolenie reštrukturalizačného procesu podáva poväčšine najmä úpadca, a teda dlžník, prípadne iný člen štatutárneho orgánu alebo zástupca dlžníka. Zákonné oprávnenie na podanie návrhu vzniká i veriteľom. Pokiaľ tak jeden z uvedených subjektov vo veci nezačne konať a návrh nepodá, súd nesmie začať proces reštrukturalizačného konania svojvoľne. Ako sme už uviedli v predchádzajúcom článku nášho blogu, návrh môže podávať jedine taký podnikateľský subjekt, ktorý sa buď nachádza v úpadku, alebo mu úpadok priamo … Viac…

Reštrukturalizácia – cesta k ozdraveniu podniku – I. časť

Oblasť podnikania je, prirodzene, spojená i s priepastnými situáciami, ktoré chod podnikateľského subjektu ovplyvňujú nepriaznivo. Dôvodov stagnácie podniku môže byť viacero. V niektorých prípadoch takýto stav zapríčiní nedostatočne profesionálny prístup vrcholového manažmentu, odchod kľúčového odberateľa tovaru alebo služieb či všeobecne nestabilná hospodárska situácia ako tá, v ktorej sa aktuálne zmieta i celosvetová ekonomika. Faktorov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú podnikateľskú činnosť subjektu je samozrejme viac, dôležité je však nie len likvidovať ich pôvod, ale predovšetkým čo najrýchlejšie na vzniknutý stav reagovať. Je pritom zákonnou povinnosťou každého podnikateľa, resp. osoby, ktorá vedie účtovníctvo, dôsledne sledovať svoj finančný stav. A teda, podnikateľský subjekt musí mať aktuálny prehľad o svojom majetku, záväzkoch a v prípade vstupu do recesie konať tak, aby úplnému úpadku zabránil. Pokiaľ … Viac…

Záložné právo

záložné právo

V predchádzajúcom článku nášho blogu sme vám priblížili tému zádržného práva, ktoré je zabezpečovacím inštitútom. Témou tohto článku, ako už z titulku vyplýva, je právo záložné. Záložné právo upravuje Občiansky zákonník a je takisto zabezpečovacím inštitútom, a to v zmysle zjednodušenia uspokojenia pohľadávky veriteľa. Princíp záložného práva spočíva v speňažení predmetu, ktoré záložnému právu podlieha. Speňaženie oprávnene získaného zálohu môže zjednodušene nastať vtedy, pokiaľ dlžník riadne a včas nespláca svoj záväzok voči veriteľovi. Uplatnenie záložného práva tak zabezpečuje pohľadávku veriteľa a zároveň ho oprávňuje uspokojiť svoju pohľadávku, prípadne mu vytvára nárok domáhať sa uspokojenia jeho pohľadávky z titulu tohto práva. Záložné právo sa pritom nevzťahuje len na samotnú pohľadávku, ale aj jej príslušenstvo. Je preto možné skonštatovať, že … Viac…

Zádržné právo

Zádržné právo

Zádržné právo, inak označované ako právo retenčné je zabezpečovacím inštitútom práv k cudzím veciam. Tento inštitút bol zavedený do právneho poriadku Slovenskej republiky novelou Občianskeho zákonníka v roku 1991 a slúži veriteľom ako právny prostriedok na zabezpečenie ich splatnej peňažnej pohľadávky. Znenie tohto práva upravuje Občiansky zákonník v paragrafoch 151s až 151v, pričom § 151s vyjadruje vecný základ tejto právnej úpravy nasledovne: „Kto je povinný vydať hnuteľnú vec, môže ju zadržať, aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku voči tomu, komu je inak povinný vec vydať. Nemožno však zadržiavať vec svojvoľne alebo ľstivo odňatú.“ Zjednodušene povedané zádržné právo vzniká na základe jednostranného prejavu vôle veriteľa, ktorý prevezme od dlžníka hnuteľnú vec, ktorú je veriteľ povinný … Viac…

Premlčanie pohľadávok časť II.

premlčanie pohľadávok

V predchádzajúcom článku tohto blogu sme sa venovali základnej charakteristike právneho pojmu premlčanie a jeho časovému určeniu – premlčacej dobe. Ako sme už v prvej časti uviedli, právny rámec stanovuje tzv. všeobecnú premlčaciu dobu, ktorá všeobecne platí, pokiaľ sa jej vymedzeniu nevenuje iné ustanovenie. V tejto časti sa preto budeme téme premlčania venovať bližšie, a to predovšetkým z pohľadu občianskeho a obchodného práva. Obe právne oblasti upravujú dĺžku premlčacej doby ako aj deň začiatku jej plynutia odlišne. Pri posudzovaní pohľadávky je preto potrebné v prvom rade určiť, do ktorej sféry práva je pohľadávka zaradená. Na základe určenia príslušnosti práva je možné následne operovať s ustanoveniami, ktoré z príslušného zákonníka vyplývajú. Premlčacia doba, ktorú upravuje Občiansky zákonník je v zásade tri roky. … Viac…

Premlčanie pohľadávok časť I.

premlčanie pohľadávok

Proces vymáhania pohľadávok je štandardne závislý od viacerých atribútov. Okrem iných, ktoré sme už v predchádzajúcich článkoch tohto blogu spomenuli a naďalej sa ich rozoberaniu budeme venovať, je jedným z dôležitých atribútov pri posudzovaní pohľadávky i premlčanie. Doba plynutia pohľadávky od dátumu, kedy sa stala splatná, vyjadruje nielen pravdepodobnosť vymoženia pohľadávky, avšak následne poukazuje aj na veľmi dôležitý parameter, ktorým je premlčanie pohľadávky. Význam času preto zohráva v procese vymáhania veľmi dôležitú úlohu, ktorú by mal brať na zreteľ každý veriteľ. Pojem premlčanie je definovaný a upravovaný vo viacerých právnych predpisoch. S ohľadom na sféru pôsobenia sa budeme tomuto aspektu na našom blogu venovať predovšetkým v súvislosti s občianskym a obchodným právom. Premlčanie je štandardne definované ako uplynutie určitej doby … Viac…

Upomínacie konanie – pomôcka pri vymáhaní pohľadávok

Pojem upomínacieho konania je v našom právnom systéme zaužívaný pomerne krátko. Zákon o upomínacom konaní nadobudol účinnosť dňa 01.02.2017. Podstatou jeho zavedenia je dosiahnutie rýchleho, efektívneho a pomerne lacného spôsobu, ktorého cieľom je dosiahnutie exekučného titulu. Dôležitosť upomínacieho konania naberá na opodstatnení práve v tomto období. Je tým myslené obdobie, kedy podnikatelia začali žiadať o poskytnutie dočasnej právnej ochrany. Je zrejmé, že prijatím dočasnej právnej ochrany vznikol priestor pre odklad splatnosti pohľadávok, čím sa veritelia dostali do priepastnej situácie, kedy majú obmedzené právomoci v ceste k uspokojeniu svojich pohľadávok. Pre priblíženie by sme radi predostreli zásadný význam veci. V prípade, že veriteľovi vznikla pohľadávka a s dlžníkom sa nie je možné mimosúdne dohodnúť, veriteľovi následne ostávajú len dve možnosti. Pohľadávku odpustiť … Viac…

Načo si dávať pri vymáhaní pohľadávok pozor a aké sú výhody pri vymáhaní profesionálnou vymáhacou spoločnosťou ? Možné komplikácie

Situácia, kedy veriteľovi vznikne pohľadávka, nie je žiadúca a častokrát ani samotné domáhanie sa vlastných prostriedkov nie je jednoduché. V mnohých prípadoch sa veriteľ dostáva do pozície riešenia problematiky, s ktorou nemá žiadne skúsenosti a prakticky nedisponuje znalosťami o tom, aké kroky podniknúť. I keď je pre veriteľa zrejmé, že má plné právo dožadovať sa svojich finančných prostriedkov, nie vždy je pohľadávka právne ošetrená natoľko, aby bolo dokázané jej opodstatnenie. Dôkladná právna informovanosť a následná, ale aj predchádzajúca kauzalita právnych a obchodných úkonov je preto viac ako potrebná. Vznik pohľadávky a jej charakter je v každom prípade rôzny, a preto nie je možné generalizovať ani samotný postup jej vymáhania. V každom prípade je však možné realizovať základné právne úkony, ktoré vedú k tomu, … Viac…

Základné informácie o pohľadávkach

Základné informácie o pohľadávkach

Ústava Slovenskej republiky priznáva každému právo podnikať. Predaj tovarov či poskytovanie služieb smeruje v konečnom dôsledku k zisku. Otázkou ostáva, na strane koho je zisk vytvorený? Obrátená strana podnikania vyvodzuje situáciu, kedy na jednej strane stojí veriteľ so stratou, na strane druhej dlžník so ziskom. V každom prípade vznik takýchto pomerov podnecuje tvorbu množstva splatných pohľadávok. Vo všeobecnosti však platí pravidlo, že žiaden podnik nebude úspešný, pokiaľ budú jeho tržby vysoké, ale dlhy nebudú zaplatené. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame sumarizáciu základných informácií o pohľadávkach a jednotlivých súčastiach, ktoré sa ich dotýkajú. Čo je to pohľadávka? Pod pojmom pohľadávka sa rozumie právo, ktoré vzniká jednému účastníkovi právneho vzťahu (veriteľovi), požadovať od druhého účastníka (dlžníka) plnenie … Viac…

Vplyv pandémie Covid-19 na splácanie záväzkov

Vplyv pandémie Covid-19 na splácanie záväzkov

Súčasná celosvetová situácia spojená s vírusom Covid-19 bezpodmienečne vyvolala nielen globálny problém boja proti tomuto ochoreniu, ale zároveň podmienila i vznik ekonomickej krízy. Azda najsledovanejšími ukazovateľmi uplynulých, a takisto aj nasledujúcich mesiacov, boli, aj sú práve ukazovatele počtu infikovaných, úmrtí a zároveň aj sledovanie krivky ekonomiky. Korelácia jednotlivých ukazovateľov je jednoznačná, na jednej strane je globálne vyžadovaná solidarita, na strane druhej však musíme sledovať i rovinu ekonomickú. S ohľadom na ekonomiku európskych vlád sú prijímané viaceré ekonomické opatrenia, ktorých hlavným cieľom je predísť tomu, aby straty zapríčinené koronavírusom vyvolali negatívne štrukturálne zmeny v ekonomikách členských štátov Európskej Únie. Vplyvom koronakrízy boli viaceré štáty Európskej Únie nútené vziať si pôžičky pre záchranu svojich ekonomík. Ide tak o nové pôžičky, … Viac…

Vymáhanie pohľadávok od fyzickej osoby v osobnom bankrote

Vymáhanie pohľadávok od fyzickej osoby v osobnom bankrote

Legislatíva relatívne nedávno vyšla v ústrety zadlženým dlžníkom vydaním novely zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len „ZKR“) účinného od 1.3.2017, v rámci ktorej má dlžník ako fyzická osoba právo na zrušenie všetkých svojich dlhov. Toto ustanovenie však obmedzilo veriteľov, ktorí majú práve voči týmto dlžníkom pohľadávky. Vymáhanie pohľadávok od fyzickej osoby v osobnom bankrote: ako na to? Ak však váš dlžník vyhlásil osobný bankrot, nezúfajte. Nie je to síce ľahký proces, stojí veľa námahy a vedomostí ale s našou pomocou nemusia byť vaše peniaze úplne stratené a nevymožiteľné. Za určitých podmienok je možné vymôcť vaše pohľadávky aj v takomto prípade. Osobný bankrot je oddlžovali proces, ktorým sa fyzická osoba … Viac…

Odkúpenie dlhu

odkúpenie dlhu

Jedným z vyhľadávaných spôsobov riešenia problémov so vzniknutými pohľadávkami, je odkúpenie dlhu inou spoločnosťou. Tento spôsob je vhodný najmä pre klientov s konzervatívnejšími požiadavkami, ktorí sú opatrnejší vo svojom podnikaní alebo ktorí potrebujú udržať cash-flow. Tento spôsob jednoznačne znižuje riziko nevymoženia pohľadávok, avšak za cenu nižšieho finančného uspokojenia. Odúpenie dlhu nie je naviazané na reálne vymoženie, čo so sebou prináša istý profit pre veriteľa predávajúceho svoju pohľadávku. Všetko riziko v tomto prípade znáša spoločnosť, ktorá takúto pohľadávku odkupuje. Naša spoločnosť poskytuje dva spôsoby vymoženia vašich pohľadávok. Prvým je, že budete uspokojení až z reálne vymoženej časti pohľadávok. Pri tomto spôsobe naši klienti neplatia žiadne poplatky alebo trovy konania a naša spoločnosť je platená jedine v prípade reáleho vymoženia pohľadávok, … Viac…

Vymáhanie dlhov od zadĺžených spoločností

vymáhanie dlhov

Ako na vymáhanie dlhov od zadĺžených spoločností? Dlžníci dnes využívajú viacero možností, aby sa vyhli plateniu svojich záväzkov. V prípade, ak je dlžníkom právnická osoba (spoločnosť), ktorá má dlhy, spoločníci a konatelia spravidla takúto spoločnosť odpíšu, a viac sa ňou už nezaoberajú. Takejto spoločnosti postupne narastajú súdne konania, ako aj exekúcie. O tom však konatelia už mnohokrát ani nevedia, pretože jednoducho založili novú spoločnosť bez dlhov a starou spoločnosťou sa už nezaoberajú. Ľahostajnosť nad svojimi bývalými záväzkami v domnienke, že samé od seba zaniknú, je ignoranciou, ktorej sa dopúšťa množstvo dlžníkov. Tak, ako fyzické osoby, ktoré ignorujú svoje záväzky, sú prekvapené, keď sa na nich začne vykonávať exekúcia, tak vieme prekvapiť aj konateľov zadlžených spoločností. Väčšina … Viac…

Vymáhanie pohľadávok Bratislava – veľkomestá

vymáhanie pohľadávok bratislava

Dynamika veľkomiest je prirodzene rýchlejšia a pružnejšia ako dynamika v regiónoch. To platí ako v ekonomike a v spoločenskej sfére, tak aj v našej podnikateľskej oblasti vymáhania pohľadávok. Z tohto dôvodu je aj pochopiteľné, že každé z týchto území má svoje vlastné špecifiká a potreby, ktoré je vhodné napĺňať individuálne s osobitným prístupom. V Bratislave v posledných rokoch pribudlo množstvo podnikateľov z odľahlejších častí našej krajiny a práve tu sa vyvinulo prekvitajúce centrum celého ekonomického diania a rozvoja našej krajiny. Priemysel a väčšina podnikateľskej aktivity sa koncentruje práve na tomto malom území, čo zapríčinilo silno konkurenčné prostredie. Pre väčšinu podnikateľov sú spolupracujúci obchodní partneri iba prostriedkom k dosiahnutiu cieľa, ktorým je zisk. Práve takéto konkurenčné prostredie a úplne odosobnenie sa od akýchkoľvek bližších vzťahov s obchodnými partnermi … Viac…

Často kladené otázky na tému vymáhanie pohľadávok

Čo mám robiť, keď mi dlžník odmieta zaplatiť? V prvom rade musíte začať podnikať nutné právne kroky. Väčšina dlžníkov sa svojich záväzkov snaží zbaviť či už planými sľubmi, popieraním existencie pohľadávok alebo priam vyhrážaním sa. Nárok na vašu odmenu za poskytnuté služby, tovar alebo iné odškodnenie je však mnohokrát nespochybniteľný a dlžník takto iba odkladá svoje povinnosti, čím sa snaží o premlčanie daného dlhu. Po akej dlhej dobre hrozí premlčanie pohľadávok? Premlčacou lehotou sa myslí určitý časový úsek stanovený zákonom, dokedy si musíte uplatniť svoju pohľadávku, inak stratíte možnosť jej vynútiteľnosti súdmi Slovenskej republiky. Uvedené znamená, že pokiaľ bude pohľadávka premlčaná a dlžník vám ju predsa len uhradí, prijaté plnenie bude zákonné, avšak ak … Viac…

Cenník vymáhania pohľadávok

cenník vymáhania pohľadávok

Veľa potencionálnych zákazníkov sa často pýta na cenník vymáhania pohľadávok. Pokiaľ ste účelovo hľadali služby, ktoré poskytuje naša spoločnosť, disponujete určitou pohľadávkou po lehote splatnosti, ktorú neviete bez pomoci vymôcť. Je veľmi pravdepodobné, že ste sa už pokúsili túto pohľadávku vymôcť svojpomocne, avšak neuspeli ste. Máte iba 3 možnosti. Buď sa zmierite s tým, že svoje peniaze už neuvidíte, čo určite nechcete, zaplatíte si advokáta, ktorý vás bude vo vymáhaní zastupovať alebo vám s vymáhaním môže pomôcť naša spoločnosť. Či už ste podnikateľ alebo nie, určite nechcete stratiť ďalšie financie na zastupovaní, obzvlášť, keď ide o peniaze, ktoré sú právom vaše a už ste ich mali mať na účte. Jedna z prvých otázok, ktorú ste … Viac…

Neuhradené faktúry

neuhradené faktúry

Najčastejšími pohľadávkami, s ktorými sa podnikatelia v praxi stretávajú, sú neuhradené faktúry. Pokiaľ ste už skúsený podnikateľ, tak viete, že niekoľko nezaplatených faktúr ešte neznamená, že svoje peniaze už neuvidíte. Pri predajoch na faktúry si je ale potrebné uvedomiť niekoľko kľúčových skutočností. Vymáhanie neuhradených faktúr je komplexný proces, ktorý zahŕňa množstvo krokov. V prvom rade je potrebné zistiť o dlžníkovi všetky podstatné informácie, ktoré by mohli mať vplyv na jeho platobné schopnosti. My si takéto informácie zistiť vieme na základe jedinečného softvéru, ktorý bol vypracovaný výlučne pre našu spoločnosť. Dostatok informácií je to najdôležitejšie pre vymáhací proces, nakoľko práve takéto informácie nám umožnia zistiť, či dlžník zavádza alebo nie, na základe čoho potom vyhodnotíme ďalšie kroky … Viac…

Mimosúdne vymáhanie dlhov

mimosúdne vymáhanie pohľadávok dlhov

V minulom článku sme si popísali všeobecný proces mimosúdneho vymáhania dlhov. V tomto článku by sme vám radi priblížili spôsob, ktorým dosiahneme mimosúdnu dohodu s dlžníkmi. Každý, kto pracuje s dlžníkmi na pravidelnej báze, vie, že dlžníci použijú všetky existujúce výhovorky, len aby nemuseli plniť svoje povinnosti. Veritelia spravidla nemajú možnosť overiť si pravdivosť informácií, ktoré im dlžníci povedia, a preto sú často náchylní k tomu, aby dlžníkom poskytli dodatočný čas na ich plnenie. Tento postup sa však veriteľom nevypláca a má za následok akurát tak priblíženie sa k termínu premlčania pohľadávok, čo dlžníci veľmi dobre vedia. Naša spoločnosť sa taktiež venuje aj súdnemu vymáhaniu pohľadávok. Mimosúdne vymáhanie dlhov: ako prebieha? Najzakladanejším predpokladom k dosiahnutiu úspešného mimosúdneho … Viac…

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok patrí medzi nepríjemné a nežiadúce súčasti podnikania. Avšak práve z dôvodu, že ide o nevyhnutnú súčasť podnikania, je potrebné takýto proces čo najviac zefektívniť. Nakoľko však ide o komplexný proces, najefektívnejším a najlacnejším riešením je spolupracovať s odborníkmi, ktorí sa v tomto odvetví špecializujú a vedia, ako získať vaše finančné prostriedky čo najrýchlejšie. Dôležitosť znalostí, ktorými títo odborníci disponujú, môžu skrátiť dobu vymoženia vašich pohľadávok o celé mesiace a niekedy až roky, a to najmä z dôvodu, že dokážu prinútiť dlžníkov plniť svoje záväzky ešte pred začatím súdneho konania, a teda zabezpečiť mimosúdne vymoženie pohľadávok. Naša spoločnosť poskytuje komplexný servis vymáhania pohľadávok, pričom sa špecializujeme aj na mimosúdne vymáhanie pohľadávok, čím šetríme čas strávený v súdnom konaní, ako aj finančné prostriedky dlžníkom. Ušetriť finančné … Viac…

Odkúpenie pohľadávok – cena

odkúpenie pohľadávok cena

Pri výbere profesionálnej spoločnosti, ktorá bude vymáhať vaše finančné prostriedky, sa vo vlastnom záujme budete chcieť vyhnúť spoločnostiam, ktoré používajú naučené skriptá, nemajú s vymáhaním dostatočné skúsenosti alebo im chýbajú znalosti z relevantných príbuzných odvetví. Naša spoločnosť vám ponúka to, čo pri vašom výbere zohrá najdôležitejšiu úlohu: servis, poznatky, integritu a predovšetkým výsledky, resp. pravdepodobnosť reálneho vymoženia vašich pohľadávok. Napriek tomu patria v tomto odvetví naše služby medzi cenovo najdostupnejšie a v pomere ceny a úspešnosti nemáme na trhu konkurenciu. Naša spoločnosť odkupuje pohľadávky s odloženou splatnosťou kúpnej ceny naviazanou na reálne vymoženie pohľadávky, pričom tento spôsob zabezpečuje ochranu našej spoločnosti, ako aj vašej spoločnosti alebo osoby, nakoľko sa predchádza rizikám z nevymožiteľnosti. … Viac…